สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PIMO บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.58 2.74 / 0.62 32.64 3.35 154.12 1,590.48 1,742.52 43.86 22.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ต.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563
14 ส.ค. 2563 08:57   การปลดเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์ PIMO
13 ส.ค. 2563 17:13   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) แก้ไข
13 ส.ค. 2563 17:07   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2563 14:08   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ PIMO
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 78,78/4,78/5 หมู่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3426-5111-8
เบอร์โทรสาร 0-3426-5119
URL www.pioneermotor.th.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/9/2001 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 13/08/2558
ราคา IPO (บาท) 1.30 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ มอเตอร์กำลังสำหรับอุตสาหกรรม และเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปา โดยแบ่งเป็นการผลิตตามคำสั่งจ้างผลิต (OEM) และการผลิตจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า Pioneer Motor ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 มี.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.66% 1,494 15.16% 774
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.28% (ณ วันที่ 30/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.19% (ณ วันที่ 30/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.74 3.38 5.38
  20 วัน 24.04 21.03 26.56
  60 วัน 92.54 77.07 85.39
  120 วัน 141.12 94.23 99.55
  YTD 109.76 85.82 109.81
  P/E (X) 32.64 30.58 33.55
  P/BV (X) 3.35 1.29 1.66
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.46 1.05 0.27

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. ปรางวดี อิทธิโรจนกุล 67,642,740 10.97
  2. น.ส. ชิดชนก อิทธิโรจนกุล 65,577,840 10.64
  3. น.ส. นรีรัตน์ อิทธิโรจนกุล 64,978,100 10.54
  4. น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล 64,966,700 10.54
  5. นาย ปภัสร์ อิทธิโรจนกุล 64,966,600 10.54
  6. นาย วสุพล อิทธิโรจนกุล 55,993,520 9.08
  7. นาย วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล 54,448,500 8.83
  8. นาย บุญชัย พิพัฒนศิริกุล 15,300,000 2.48
  9. นาย ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล 10,900,400 1.77
  10. นาย วามิล ฮ้อแสงชัย 6,949,300 1.13

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เสถียร ภู่ประเสริฐ ประธานกรรมการ
  2. นาย วสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. น.ส. สิริรัตน์ อิทธิโรจนกุล กรรมการ
  4. นาง พจมาน วงศ์สุวรรณ กรรมการ
  5. นาย คริสโตเฟอร์ เทป กรรมการ
  6. น.ส. จิรยง อนุมานราชธน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง เพ็ญนภา ธนสารศิลป์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. พล.ต.ท. ศักดา เตชะเกรียงไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  30 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 616.47  616.47  520.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,590.48  758.25  2,537.60 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.58  1.23  4.88 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.77  0.73  0.60 
  P/BV (X) 3.35  1.68  8.08 
  P/E (X) 32.64  27.06  215.65 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 299.24  179.09  54.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 16.62  7.32  3.77 
  Beta 1.23  1.46  0.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 109.76  -74.80  155.50 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.70  0.89  0.41 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.46  0.24  0.88 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือ จากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.018 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.018 บาท 21 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.013 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.02 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  นางสาว ชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์/บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 18.54 13.09 9.68 5.98 3.70
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 121.93 114.41 116.73 98.45 94.53
  สินค้าคงเหลือ 133.65 126.28 128.46 113.43 103.48
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 410.93 426.27 409.48 246.92 246.12
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 224.61 223.60 225.55 194.32 201.35
  รวมสินทรัพย์ 644.84 658.80 644.89 454.25 455.77
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 118.20 125.83 120.35 100.42 95.70
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.57 8.45 8.72 5.08 10.45
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 142.57 179.01 143.78 115.23 121.93
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 28.01 41.11 46.26 18.16 20.50
  รวมหนี้สิน 170.58 220.13 190.05 133.40 142.43
  ทุนจดทะเบียน 156.00 156.00 156.00 156.00 156.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 154.12 154.12 154.12 130.30 130.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 207.58 207.58 207.58 117.06 115.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 112.56 76.98 93.15 73.50 67.41
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 474.26 438.67 454.85 320.86 313.35
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 339.56 325.39 645.78 552.91 573.72
  รายได้อื่น 8.24 9.27 18.00 16.36 13.57
  รวมรายได้ 347.80 334.66 663.78 569.27 587.28
  ต้นทุนขาย 272.08 275.55 539.29 470.22 470.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 44.72 46.36 91.50 79.06 88.12
  รวมค่าใช้จ่าย 316.80 321.91 630.79 549.28 558.16
  EBITDA 43.86 24.01 57.03 42.09 48.14
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.85 11.26 24.03 22.10 19.01
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 31.01 12.75 32.99 19.99 29.13
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 30.51 10.25 28.48 16.50 23.47
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.05 0.02 0.05 0.03 0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 33.98 25.90 38.66 26.40 50.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 11.68 -143.07 -160.96 -4.44 -35.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -36.81 124.29 126.00 -19.69 -32.04
  เงินสดสุทธิ 8.86 7.12 3.71 2.27 -16.99
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.88 2.38 2.85 2.14
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.68 5.06 7.34 5.20
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.86 4.08 6.00 4.39
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.36 0.50 0.42 0.42
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.04 1.06 1.21 1.25
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.87 15.32 16.49 14.96
  EBIT Margin (%) 8.92 3.81 4.97 3.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.77 3.06 4.29 2.90

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 4.35 13.67 16.80 -3.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.26 12.07 14.69 0.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.93 13.31 16.60 -3.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -1.59 12.53 14.84 -1.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 197.66 31.48 72.55 -29.69

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.58 5.41 6.00 5.73
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65.36 67.53 60.81 63.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.12 4.03 4.46 4.34
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 88.53 90.62 81.86 84.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.39 3.84 4.89 4.80
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 83.12 94.96 74.71 76.12
  วงจรเงินสด (วัน) 70.78 63.19 67.95 71.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  H 13 ส.ค. 2563 14 ส.ค. 2563

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น