สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PICO บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.68 4.28 / 2.80 N/A 2.07 215.29 792.28 860.43 -38.51 -188.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ก.ย. 2563 21:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2563
10 ก.ย. 2563 20:53   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ก.ย. 2563 20:39   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
08 ก.ย. 2563 19:21   แจ้งการแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
02 ก.ค. 2563 20:57   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานกรรมการบริหาร
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2748-7007
เบอร์โทรสาร 0-2745-8521, 0-2748-7591
URL www.picothai.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/3/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/04/2547
ราคา IPO (บาท) 6.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  การบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ การสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจร การให้บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของดิจิทัลคอนเทนต์และมีเดีย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 ม.ค. 2563 28 ม.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  13.81% 638 13.74% 682
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 42.84% (ณ วันที่ 18/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.99%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.15% (ณ วันที่ 18/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.66 -6.65 -4.73
  20 วัน 0.55 -7.39 -1.38
  60 วัน 12.88 -3.55 8.68
  120 วัน 4.55 -35.55 -26.25
  YTD -2.65 -14.51 -2.94
  P/E (X) N/A 52.45 33.40
  P/BV (X) 2.07 2.33 1.62
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.13 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD. 86,250,187 40.06
  2. นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น 53,816,433 25.00
  3. นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ 26,473,301 12.30
  4. นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ 18,956,400 8.80
  5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 5,166,943 2.40
  6. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS 5,065,400 2.35
  7. นาย ศุภวิทย์ วัฒนพันธ์ 2,267,000 1.05
  8. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 2,100,000 0.98

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ
  2. น.ส. ยวน จวิน เชีย ประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย ชุง ชี คีออง กรรมการ
  4. นาย วิริยะ ผลโภค กรรมการ
  5. นาง สุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการ
  6. นาย ชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ กรรมการ
  7. นางสาว สุภาภรณ์ สว่างจิตต์ กรรมการ
  8. นาย ชี คีออง เซียว กรรมการอิสระ
  9. นาย ไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย มนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ศศิธร พงศธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 215.29  215.29  215.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 792.28  813.81  787.98 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.68  3.78  3.66 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.78  2.24  2.33 
  P/BV (X) 2.07  1.69  1.57 
  P/E (X) N/A  16.21  10.89 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.67  1.80  3.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.03  0.07  0.21 
  Beta 0.30  0.23  0.15 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.65  3.28  -46.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 6.79  7.94  3.42 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  1.28  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2562 0.25 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561 0.30 บาท 15 มี.ค. 2562 เงินปันผล
  01 พ.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2560 0.125 บาท 23 มี.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/10/2020)
  นาย จุมพฏ ไพรรัตนากร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/10
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/11/62 
  -31/07/63) 
  9M/2562 
  (01/11/61 
  -31/07/62) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  เงินสด 219.49 251.95 208.10 446.67 293.75
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 77.75 138.08 492.90 187.49 189.92
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 499.57 640.58 757.02 950.31 712.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 120.88 121.26 127.18 129.33 138.98
  รวมสินทรัพย์ 671.28 820.02 941.50 1,134.17 926.44
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 56.00 - - 9.50 4.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 126.26 237.66 364.46 498.59 281.60
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 3.31 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 214.59 270.61 369.39 575.68 408.52
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 71.01 82.47 85.26 52.73 57.11
  รวมหนี้สิน 285.60 353.08 454.65 628.41 465.62
  ทุนจดทะเบียน 215.62 215.62 215.62 215.62 215.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 215.62 215.62 215.62 215.62 215.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 31.54 31.53 - 31.48 31.40
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 35.56 113.91 134.25 153.06 107.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 383.97 462.32 482.65 501.42 455.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1.71 4.62 4.20 4.35 5.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/11/62 
  -31/07/63) 
  9M/2562 
  (01/11/61 
  -31/07/62) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  ยอดขายสุทธิ 569.12 1,037.13 1,536.25 2,020.04 1,373.48
  รายได้อื่น 4.41 9.93 13.76 7.20 6.94
  รวมรายได้ 572.06 1,050.49 1,553.85 2,031.85 1,385.18
  ต้นทุนขาย 419.65 788.36 1,170.95 1,613.81 1,045.93
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 146.52 166.16 317.43 239.00 201.99
  รวมค่าใช้จ่าย 624.10 1,013.70 1,488.38 1,934.06 1,328.16
  EBITDA -38.51 51.97 85.92 122.63 86.00
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 13.52 15.18 20.44 24.84 28.98
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -52.04 36.79 65.48 97.79 57.02
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -44.78 29.94 50.28 72.48 44.28
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.21 0.14 0.23 0.34 0.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/11/62 
  -31/07/63) 
  9M/2562 
  (01/11/61 
  -31/07/62) 
  2562 
  (01/11/61 
  -31/10/62) 
  2561 
  (01/11/60 
  -31/10/61) 
  2560 
  (01/11/59 
  -31/10/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 8.99 -114.87 -151.43 186.16 162.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.05 -3.79 -8.44 -6.17 -5.99
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 12.44 -76.11 -78.75 -27.15 -55.12
  เงินสดสุทธิ 11.38 -194.78 -238.62 152.84 101.60
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.33 2.37 2.05 1.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -5.78 13.61 10.22 15.14
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.13 9.15 6.31 9.49
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.76 0.94 1.25
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.44 2.00 1.50 1.97
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.26 23.99 23.78 20.11
  EBIT Margin (%) -9.10 3.50 4.21 4.81
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -7.83 2.85 3.24 3.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -45.13 -19.43 -23.95 47.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -46.77 -22.55 -27.44 54.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -45.54 -18.97 -23.53 46.69
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -38.43 -18.48 -23.04 45.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -23.44 -30.64 63.69

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.90 10.58 4.52 10.70
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.87 34.51 80.83 34.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) - - - -
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.41 4.57 2.71 4.14
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 82.79 79.87 134.51 88.23
  วงจรเงินสด (วัน) -45.91 -45.36 -53.69 -54.13


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น