สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PICO บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.30 7.70 / 3.36 52.87 3.58 215.29 1,571.65 1,813.84 57.19 26.92
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ต.ค. 2560 21:40   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
09 ต.ค. 2560 21:39   แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก การลาออกของประธานกรรมการบริหาร และการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารใหม่
13 ก.ย. 2560 18:30   แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก
05 ก.ย. 2560 19:54   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2560
05 ก.ย. 2560 19:52   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2748-7007
เบอร์โทรสาร 0-2748-7589, 0-2748-7591
URL www.picothai.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/3/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/04/2547
ราคา IPO (บาท) 6.25 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการบริหารจัดทำการประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ กิจกรรมทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจแบบครบวงจรแก่ลูกค้า การให้บริการด้านการสร้างสรรค์แหล่งสื่อสารองค์ความรู้ และการผลิตสื่อและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของดิจิตอล คอนเทนต์ และมีเดีย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ก.พ. 2560 02 ก.พ. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  21.67% 1,114 33.91% 1,327
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 42.96% (ณ วันที่ 17/11/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.99%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.20% (ณ วันที่ 17/11/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.69 -0.43 -0.13
  20 วัน 33.94 35.65 35.47
  60 วัน 4.29 -0.19 -0.17
  120 วัน 107.39 110.82 104.52
  YTD 105.06 138.92 124.72
  P/E (X) 52.87 N/A 127.32
  P/BV (X) 3.58 3.95 2.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.42 0.48

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.พ. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. PICO ART INTERNATIONAL PTE LTD. 86,250,187 40.06
  2. นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น 53,794,633 24.99
  3. นาย สุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ 14,073,200 6.54
  4. นาง ณัฎฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ 12,455,200 5.79
  5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 5,707,643 2.65
  6. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS 5,065,400 2.35
  7. น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต 2,550,000 1.18
  8. นาย ศุภวิทย์ วัฒนพันธ์ 2,467,450 1.15
  9. น.ส. เอศรา จึงแย้มปิ่น 2,014,602 0.94
  10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,182,792 0.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย เชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการ
  2. นาย ศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย พิเสฐ จึงแย้มปิ่น รองประธานกรรมการ
  4. นาย วิริยะ ผลโภค กรรมการ
  5. นาย ยอง ชุน คอง กรรมการ
  6. น.ส. ยวน จวิน เชีย กรรมการ
  7. นาย ไชยยศ บุญญากิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เสริญ วิเทศพงษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย มนัส มนูญชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 พ.ย. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 215.29  215.29  215.29 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,571.65  766.45  551.15 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.30  3.56  2.56 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.04  2.06  2.09 
  P/BV (X) 3.58  1.73  1.23 
  P/E (X) 52.87  22.17  8.27 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 101.70  121.80  406.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.93  4.09  9.63 
  Beta 0.11  0.65  0.99 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 105.06  39.06  26.73 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.05  6.18  7.81 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 1.08  1.37  0.65 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 พ.ย. 2558 - 31 ต.ค. 2559 0.15 บาท - เงินปันผล
  01 พ.ย. 2557 - 31 ต.ค. 2558 0.22 บาท - เงินปันผล
  31 ต.ค. 2557 0.20 บาท 13 ก.พ. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/10/2017)
  นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/10
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/11/59 
  -31/07/60) 
  9M/2559 
  (01/11/58 
  -31/07/59) 
  2559 
  (01/11/58 
  -31/10/59) 
  2558 
  (01/11/57 
  -31/10/58) 
  2557 
  (01/11/56 
  -31/10/57) 
  เงินสด 199.25 99.34 192.14 169.12 238.58
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 191.88 184.01 212.75 134.60 126.67
  สินค้าคงเหลือ - - - - -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 660.48 731.77 707.49 755.57 556.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 138.91 149.38 150.37 158.98 120.87
  รวมสินทรัพย์ 880.62 926.04 900.77 958.44 723.31
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2.00 49.00 23.00 8.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 253.97 225.82 229.21 275.94 212.22
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 382.91 436.89 402.76 458.35 247.30
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 53.23 48.20 50.18 45.30 45.18
  รวมหนี้สิน 436.15 485.09 452.94 503.65 292.48
  ทุนจดทะเบียน 215.62 215.62 215.62 215.62 215.62
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 215.62 215.62 215.62 215.62 215.62
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 31.40 25.38 31.38 25.38 25.38
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 91.24 93.81 95.07 107.90 84.27
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 439.51 436.07 443.33 450.15 426.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4.96 4.88 4.49 4.63 4.31
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/11/59 
  -31/07/60) 
  9M/2559 
  (01/11/58 
  -31/07/59) 
  2559 
  (01/11/58 
  -31/10/59) 
  2558 
  (01/11/57 
  -31/10/58) 
  2557 
  (01/11/56 
  -31/10/57) 
  ยอดขายสุทธิ 945.96 1,070.04 1,403.91 1,251.01 972.41
  รายได้อื่น 3.88 3.94 5.92 8.76 7.44
  รวมรายได้ 954.01 1,073.98 1,409.84 1,263.27 979.86
  ต้นทุนขาย 713.72 812.56 1,078.15 900.36 724.90
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 142.42 151.18 196.65 197.97 167.08
  รวมค่าใช้จ่าย 918.54 1,026.34 1,359.60 1,175.71 977.56
  EBITDA 57.19 73.70 83.89 115.24 27.79
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 21.72 26.07 33.65 27.68 25.50
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 35.47 47.64 50.24 87.55 2.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 28.51 33.37 34.63 66.75 -4.86
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.13 0.15 0.16 0.31 -0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/11/59 
  -31/07/60) 
  9M/2559 
  (01/11/58 
  -31/07/59) 
  2559 
  (01/11/58 
  -31/10/59) 
  2558 
  (01/11/57 
  -31/10/58) 
  2557 
  (01/11/56 
  -31/10/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 65.06 -42.04 78.48 39.99 63.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.88 -15.73 -15.77 -70.39 -24.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -55.09 -8.32 -36.00 -39.06 -13.91
  เงินสดสุทธิ 7.10 -66.08 26.72 -69.46 25.14
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.72 1.67 1.76 1.65
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.80 20.75 7.75 15.23
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.21 14.23 5.40 10.41
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.99 1.11 1.02 1.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.43 1.98 1.52 1.50
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.55 24.06 23.20 28.03
  EBIT Margin (%) 3.72 4.44 3.56 6.93
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.99 3.11 2.46 5.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -11.60 45.10 12.22 28.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.16 52.17 19.75 24.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -11.17 44.13 11.60 28.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.50 41.67 15.64 20.27
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -14.55 144.12 -48.13 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.81 10.43 8.08 9.58
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.60 35.00 45.15 38.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) N/A N/A N/A N/A
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) N/A N/A N/A N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.08 6.06 4.27 3.69
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 89.41 60.27 85.51 98.95
  วงจรเงินสด (วัน) -35.81 -25.27 -40.35 -60.83


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น