สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PG บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.60 7.30 / 4.52 39.71 0.46 96.00 633.60 808.36 30.48 21.77
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ธ.ค. 2564 17:07   รายการที่เกี่ยวโยงกัน
21 ธ.ค. 2564 17:07   ประกาศวันหยุดประเพณีประจำปี 2565
29 พ.ย. 2564 17:34   การเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และ / หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
12 พ.ย. 2564 17:03   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 17:02   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2685-6500
เบอร์โทรสาร 0-2294-5159
URL www.pg.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/1/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/09/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 09/05/2546

ลักษณะธุรกิจ
ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประเภท เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน และชุดชั้นในชาย โดยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าสากล (International Brand) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) เช่น Arrow Elle BSC Felix Buhler Mizuno Lecoq และ เครื่องแบบชุด Uniform

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 30 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
33.05% 647 33.72% 669
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  3.54% (ณ วันที่ 19/01/2565)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -0.29 1.22
20 วัน -6.38 -8.44 -7.32
60 วัน 3.94 -0.44 2.19
120 วัน 3.94 -8.26 -2.47
YTD -0.75 -2.70 -0.79
P/E (X) 39.71 14.71 20.83
P/BV (X) 0.46 0.56 1.79
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 1.72 1.80

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 13,484,000 14.05
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 13,228,666 13.78
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 8,450,000 8.80
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 7,290,000 7.59
5. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 5,256,666 5.48
6. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 5,040,000 5.25
7. นาย สำเริง มนูญผล 4,174,100 4.35
8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด 3,730,533 3.89
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,400,467 3.54
10. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา 3,386,133 3.53

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ชัยเลิศ มนูญผล รองประธานกรรมการบริษัท
3. นาย วิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาง สุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการ
5. นาง สมพร ติยะวิบูลย์ศิริ กรรมการ
6. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการ
7. นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร กรรมการ
8. นาย ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต กรรมการอิสระ
10. นาย สันติ บางอ้อ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาง นุชนาถ ธรรมมโนมัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาง ช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
19 ม.ค. 2565
2564
30 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 96.00  96.00  96.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 633.60  638.40  476.16 
ราคา (บาท/หุ้น) 6.60  6.65  4.96 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 14.42  14.42  14.17 
P/BV (X) 0.46  0.46  0.35 
P/E (X) 39.71  40.01  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02  1.57  1.61 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.01  0.04  0.03 
Beta 0.46  0.36  0.17 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.75  34.07  -7.29 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.52  1.50  4.03 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.60  0.60  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.10 บาท 25 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 0.20 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.25 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รสพร เดชอาคม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15.86 29.28 31.18 30.10 19.34
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 91.29 117.56 123.64 122.80 139.69
สินค้าคงเหลือ 335.36 327.17 301.27 308.33 288.06
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 835.31 843.30 829.15 818.78 717.19
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 143.60 144.67 141.93 134.16 131.97
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 739.15 723.46 750.08 831.55 953.21
รวมสินทรัพย์ 1,574.46 1,566.76 1,579.24 1,650.33 1,670.40
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 64.02 86.92 64.07 65.56 76.21
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 74.28 97.68 77.42 72.50 84.31
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 116.34 108.64 123.28 109.33 100.86
รวมหนี้สิน 190.62 206.32 200.70 181.82 185.17
ทุนจดทะเบียน 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 325.20 325.20 325.20 325.20 325.20
กำไร(ขาดทุน)สะสม 753.62 721.79 748.58 785.29 806.28
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 209.02 217.45 208.76 262.01 257.75
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,383.84 1,360.43 1,378.54 1,468.50 1,485.23
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 420.69 378.12 548.49 696.64 693.63
รายได้อื่น 36.25 36.02 43.22 52.05 203.54
รวมรายได้ 456.93 414.15 591.71 748.68 897.17
ต้นทุน 343.44 305.91 452.70 538.29 594.15
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 102.03 137.66 175.27 200.49 205.25
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 445.47 443.57 627.97 738.80 799.62
EBITDA 30.48 -30.04 -23.40 22.70 114.61
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14.36 14.04 18.66 12.82 17.06
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 16.13 -44.08 -42.05 9.88 97.55
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 13.68 -46.35 -44.07 3.02 96.06
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.14 -0.48 -0.46 0.03 1.00
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -9.68 -45.87 -47.61 -22.73 -10.62
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 9.18 69.50 74.41 57.49 12.91
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14.82 -24.45 -25.72 -24.00 -22.08
เงินสดสุทธิ -15.32 -0.82 1.08 10.76 -19.79
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.25 8.63 10.71 11.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.16 -3.46 -3.10 0.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.16 -2.79 -2.60 0.60
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.15 0.15 0.12
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.40 0.36 0.37 0.45
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.36 19.10 17.46 22.73
EBIT Margin (%) 3.53 -10.64 -7.11 1.32
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.99 -11.19 -7.45 0.40

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 11.26 -29.18 -21.27 0.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.27 -25.68 -15.90 -9.40
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.33 -28.15 -20.97 -16.55
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.43 -21.60 -15.00 -7.61
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A -96.86

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.66 4.27 4.45 5.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.49 85.51 82.00 68.76
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.48 1.35 1.49 1.81
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 246.63 269.69 245.75 202.20
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.50 4.96 6.98 7.59
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 56.19 73.53 52.26 48.07
วงจรเงินสด (วัน) 254.93 281.68 275.48 222.89


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้