สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PERM บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/เหล็ก
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.34 1.54 / 0.51 N/A 0.97 750.00 1,005.00 2,785.83 121.79 17.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2564 13:08   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PERM-W1 (ครั้งที่ 6) (F53-5)
08 ธ.ค. 2563 08:59   กำหนดการใช้สิทธิของ PERM-W1
03 ธ.ค. 2563 13:25   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
12 พ.ย. 2563 17:07   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2563 17:06   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3482-5090-100
เบอร์โทรสาร 0-3482-5078, 0-3482-5079, 0-3482-5081
URL www.permsin.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/10/1989 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/07/2548
ราคา IPO (บาท) 3.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 04/01/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / เหล็ก

  ลักษณะธุรกิจ
  แปรรูปและจำหน่าย เหล็กรีดร้อนและรีดเย็น เหล็กกล้าแรงดึงสูงชุบสังกะสี เหล็กเคลือบเคมีด้วยไฟฟ้า เหล็กโครงคร่าวเพดานและผนัง แผ่นหลังคาและผนังเหล็กเคลือบสี

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  48.21% 2,533 32.71% 2,647
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.30% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.60 -3.01 -2.98
  20 วัน 17.54 15.57 15.48
  60 วัน 88.73 39.78 50.70
  120 วัน 74.03 32.24 54.25
  YTD - -4.04 -4.20
  P/E (X) N/A N/A 30.19
  P/BV (X) 0.97 0.67 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.16 0.12 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ 125,950,000 16.79
  2. นาย ชูเกียติ ยงวงศ์ไพบูลย์ 62,975,000 8.40
  3. นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 52,228,800 6.96
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,073,701 5.21
  5. น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 36,281,900 4.84
  6. นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 34,124,800 4.55
  7. น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ 33,279,350 4.44
  8. นาย วิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 29,968,300 4.00
  9. นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ 25,200,000 3.36
  10. นาย เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์ 23,577,650 3.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  2. นาย สิงหนาท บัตรสมบูรณ์ กรรมการ
  3. นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ กรรมการ
  4. นาย กันต์ อรรฆย์วรวิทย์ กรรมการ
  5. พลเอก มนตรี ศุภาพร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. พล.ต.ต. สหัสชัย อินทรสุขศรี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย กุศล ศรีเปารยะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 750.00  750.00  750.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,005.00  1,005.00  555.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.34  1.34  0.74 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.38  1.38  1.49 
  P/BV (X) 0.97  0.97  0.50 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 21.99  64.58  71.30 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 13.66  2.01  2.63 
  Beta 0.75  0.76  0.92 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  81.08  -54.36 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.08 บาท - เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 456.07 227.93 254.76 83.04 64.35
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 169.67 217.41 188.66 301.71 300.78
  สินค้าคงเหลือ 1,273.67 2,725.56 1,849.65 2,420.83 1,995.34
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,929.68 3,324.88 2,385.81 2,922.84 2,472.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,214.46 1,307.18 1,274.25 1,265.26 1,108.92
  รวมสินทรัพย์ 3,275.25 4,720.16 3,750.51 4,251.14 3,704.15
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,641.92 2,955.95 2,227.47 2,578.81 1,869.38
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 331.94 410.79 161.15 437.92 602.34
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 75.45 49.56 65.79 66.75 65.26
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,076.56 3,465.82 2,486.42 3,145.77 2,594.86
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 123.28 100.67 153.38 131.00 44.82
  รวมหนี้สิน 2,199.84 3,566.49 2,639.79 3,276.77 2,639.69
  ทุนจดทะเบียน 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 750.00 750.00 750.00 500.00 500.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 239.50 239.50 239.50 239.50 239.50
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 44.91 121.43 78.68 229.17 321.01
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,038.36 1,114.88 1,072.14 974.37 1,064.46
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 37.05 38.79 38.58 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 2,941.42 3,129.56 4,396.40 4,770.25 5,347.15
  รายได้อื่น 16.54 81.53 91.60 57.89 82.62
  รวมรายได้ 2,957.96 3,211.08 4,488.00 4,828.14 5,429.77
  ต้นทุนขาย 2,721.64 3,069.40 4,299.35 4,578.73 4,984.95
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 191.57 170.03 220.22 211.62 185.92
  รวมค่าใช้จ่าย 2,913.21 3,239.43 4,519.57 4,790.36 5,170.87
  EBITDA 121.79 37.34 73.20 106.84 327.48
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 77.04 65.69 104.77 69.06 68.58
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 44.74 -28.34 -31.57 37.79 258.90
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -33.78 -108.16 -148.55 -51.83 147.82
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.05 -0.18 -0.24 -0.10 0.30
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 909.36 -312.12 378.68 -604.70 767.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -74.09 -143.50 -150.68 -135.75 -104.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -633.96 600.51 -56.28 759.14 -820.00
  เงินสดสุทธิ 201.31 144.89 171.71 18.69 -156.57
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.93 0.96 0.96 0.93
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.89 -22.44 -14.52 -5.08
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.04 -3.72 -0.79 0.95
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.12 3.20 2.46 3.36
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.06 0.97 1.12 1.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.47 1.92 2.21 4.01
  EBIT Margin (%) 1.51 -0.88 -0.70 0.78
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.14 -3.37 -3.31 -1.07

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  07 มิ.ย. 2562 XR 250,000,000 750,000,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.01 -13.73 -7.84 -10.79
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -11.33 -8.34 -6.10 -8.15
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.88 -12.90 -7.04 -11.08
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -10.07 -7.75 -5.65 -7.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 21.74 17.21 17.93 15.84
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 16.79 21.21 20.36 23.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.98 1.68 2.01 2.07
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 184.70 216.88 181.27 176.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.64 11.06 14.35 8.80
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 34.30 32.99 25.43 41.46
  วงจรเงินสด (วัน) 167.18 205.09 176.20 157.61


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ PERM-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น