สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PDJ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.84 2.98 / 1.00 N/A 0.68 539.03 1,530.84 2,926.43 90.88 40.24
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 พ.ค. 2564 21:17   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
14 พ.ค. 2564 21:16   งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2564 21:16   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
30 เม.ย. 2564 17:17   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
21 เม.ย. 2564 18:52   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2769-9999, 0-2361-3311
เบอร์โทรสาร 0-2398-2143, 0-2399-4874
URL www.pranda.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 27/4/1984 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/07/2533
ราคา IPO (บาท) 280.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 29/04/2545

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 04/01/2548
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / อัญมณีและเครื่องประดับ
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / แฟชั่น

ลักษณะธุรกิจ
Pranda Group ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้นำด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่สำคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2564 01 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
58.24% 2,807 58.92% 2,812
การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.87% (ณ วันที่ 22/06/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.52% (ณ วันที่ 22/06/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.39 -2.35 0.03
20 วัน 25.66 21.51 21.99
60 วัน 91.89 81.55 87.95
120 วัน 108.82 86.50 85.99
YTD 111.94 86.26 92.08
P/E (X) N/A 107.44 30.41
P/BV (X) 0.68 0.50 1.75
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.29 1.30

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 53,834,699 9.99
2. นาย สมชาย ปัดภัย 40,298,600 7.48
3. นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์ 29,746,774 5.52
4. นาง พนิดา เตียสุวรรณ์ 27,448,449 5.09
5. น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์ 23,947,600 4.44
6. บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด 22,569,573 4.19
7. นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์ 15,042,446 2.79
8. BANK OF SINGAPORE LIMITED 14,593,973 2.71
9. นาง ปราณี คุณประเสริฐ 13,734,146 2.55
10. นาย ปริวรรต ปัดภัย 13,340,000 2.47

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการ
2. นาง ปราณี คุณประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
4. นาง ประพีร์ สรไกรกิติกูล กรรมการ
5. นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการ
6. น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์ กรรมการ
7. นาย เดชา นันทนเจริญกุล กรรมการ
8. นาย วีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย จำนงค์ วัฒนเกส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง รวิฐา พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
22 มิ.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 539.03  491.16  462.40 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,530.84  658.15  712.09 
ราคา (บาท/หุ้น) 2.84  1.34  1.54 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.18  4.44  5.07 
P/BV (X) 0.68  0.30  0.31 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 24.54  49.28  13.13 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.45  1.40  0.45 
Beta 0.23  0.43  0.21 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 111.94  -12.99  -27.36 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.52  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาถึงกำไรจากการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งสำรองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.10 บาท 19 พ.ค. 2564 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 404.73 464.09 443.48 547.75 396.85
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 283.22 255.91 391.06 440.85 -
สินค้าคงเหลือ 1,660.59 1,748.05 1,532.01 1,577.45 1,694.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,458.85 2,566.50 2,430.24 2,651.20 2,621.19
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 713.22 795.35 721.99 609.23 676.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,596.45 1,541.28 1,610.69 1,366.53 1,432.76
รวมสินทรัพย์ 4,055.30 4,107.77 4,040.93 4,017.73 4,053.95
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 300.62 518.99 319.00 491.40 349.80
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 887.41 700.73 813.57 749.80 -
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 63.16 156.25 232.01 159.59 218.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,349.30 1,507.36 1,463.78 1,491.08 1,422.82
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 511.19 539.14 452.98 383.09 351.25
รวมหนี้สิน 1,860.49 2,046.50 1,916.76 1,874.17 1,774.07
ทุนจดทะเบียน 634.77 634.77 634.77 634.77 634.77
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 539.03 486.71 491.16 462.40 424.64
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 817.98 818.14 817.98 818.14 811.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม 893.14 965.75 842.26 1,008.07 1,272.57
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4.83 -10.48 28.16 41.42 -36.55
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -56.11 3.13 -56.42 -57.85
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,254.98 2,260.12 2,179.56 2,330.03 2,472.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -60.16 -198.85 -55.38 -186.47 -192.76
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 505.87 599.33 2,462.30 2,984.76 2,793.85
รายได้อื่น 10.95 8.40 33.92 39.72 40.08
รวมรายได้ 516.82 608.63 2,502.09 3,028.63 2,838.07
ต้นทุน 368.24 457.61 1,912.76 2,201.26 1,912.54
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 154.58 198.90 675.93 940.50 904.54
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 522.81 656.51 2,660.56 3,138.23 2,830.42
EBITDA 90.88 21.28 3.13 -109.53 361.82
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 21.49 25.10 100.26 73.59 80.11
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 69.39 -3.82 -97.13 -183.12 281.71
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 50.87 -30.22 -95.10 -241.41 167.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 -0.06 -0.19 -0.52 0.40
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 86.05 -52.07 157.50 50.71 229.72
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7.52 -9.29 -61.74 -20.27 324.56
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -81.23 25.80 -153.02 25.81 -425.65
เงินสดสุทธิ -2.70 -35.56 -57.27 56.24 128.64
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.82 1.70 1.66 1.78
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.62 -8.51 -4.22 -10.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.59 -3.25 -2.41 -4.54
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.99 0.90 0.87
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.59 0.76 0.62 0.75
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.21 23.65 22.32 26.25
EBIT Margin (%) 13.43 -0.63 -3.88 -6.05
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.31 -6.57 -2.14 -8.37

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -15.59 5.27 -17.50 6.83
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -19.53 8.81 -13.11 15.10
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -15.08 5.17 -17.39 6.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -20.36 6.17 -15.22 10.87
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 3M/2564  3M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.79 10.67 5.92 6.85
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 41.54 34.20 61.66 53.31
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.07 1.30 1.23 1.35
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 341.17 281.06 296.68 271.29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.30 3.20 2.45 3.01
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 158.95 114.21 149.16 121.37
วงจรเงินสด (วัน) 223.75 201.05 209.17 203.23


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้