สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PDI บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.75 10.20 / 3.62 63.64 0.37 2,260.00 1,751.50 3,084.84 188.96 15.08
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
18 ก.ย. 2563 17:07   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04-2563 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน)
13 ส.ค. 2563 08:37   แจ้งการเลิกบริษัทย่อยในต่างประเทศ
11 ส.ค. 2563 17:35   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:35   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563 17:35   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2695-9499
เบอร์โทรสาร 0-2695-9495
URL www.padaeng.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/4/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/07/2530
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 100.00 : ใหม่ 10.00 @ 28/09/2533

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 01/07/2563
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / ทรัพยากร / เหมืองแร่
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค

ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยดำเนินงานในรูปแบบ Holding Company ซึ่งลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมเพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 27 พ.ค. 2563 19 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
61.19% 5,698 61.19% 6,363
การถือครองหุ้นต่างด้าว 4.61% (ณ วันที่ 20/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  1.19% (ณ วันที่ 20/10/2563)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.52 3.45 2.54
20 วัน 10.71 20.62 17.82
60 วัน 28.10 56.05 43.72
120 วัน 80.23 94.31 88.53
YTD 18.32 62.74 54.40
P/E (X) 63.64 29.75 20.86
P/BV (X) 0.37 1.29 1.37
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.15 0.27 1.10

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 56,499,900 25.00
2. กระทรวงการคลัง 31,200,000 13.81
3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 9,309,500 4.12
4. นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ 4,562,300 2.02
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,432,767 1.96
6. นาย ธวัช ตันติเมธ 3,524,300 1.56
7. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 3,301,070 1.46
8. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 3,023,000 1.34
9. นาง สุกัลยา ทองพันธ์ 2,352,500 1.04
10. นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ 2,133,400 0.94

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย อาสา สารสิน ประธานกรรมการ
2. นาย สดาวุธ เตชะอุบล ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นาย ทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. น.ส. ประภา ปูรณโชติ กรรมการ
5. นาย วุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล กรรมการ
6. นาย วินัย วามวาณิชย์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นาย คาเรล วินค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาย อัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ
10. นาย โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
20 ต.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 226.00  226.00  226.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,751.50  1,480.30  2,712.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 7.75  6.55  12.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 20.77  20.72  20.71 
P/BV (X) 0.37  0.32  0.58 
P/E (X) 63.64  N/A  13.36 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 69.85  19.16  122.46 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.70  1.82  25.10 
Beta 0.70  0.95  0.86 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 18.32  -45.42  -46.67 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  12.50 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  1.67 
นโยบายเงินปันผล อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.50 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาย วัลลภ วิไลวรวิทย์/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นาง วิลาสินี กฤษณามระ/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
นางสาว กรทอง เหลืองวิไล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 1,272.86 2,469.03 949.67 886.66 1,035.01
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 108.40 136.40 115.11 300.86 483.59
สินค้าคงเหลือ 0.05 1.29 0.05 504.63 567.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,540.27 3,398.12 3,262.70 2,796.89 3,273.14
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,989.72 2,393.92 2,427.46 2,443.38 2,540.69
รวมสินทรัพย์ 7,300.49 7,653.94 7,514.30 7,018.91 7,408.65
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 140.70
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 34.29 86.12 49.82 532.82 480.24
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 141.85 148.61 148.61 148.61 222.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน 217.58 291.42 241.83 731.80 895.63
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,388.61 2,635.57 2,567.88 1,583.86 1,428.59
รวมหนี้สิน 2,606.20 2,926.99 2,809.71 2,315.67 2,324.22
ทุนจดทะเบียน 3,013.33 3,013.33 3,013.33 3,013.33 2,260.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00 2,260.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 602.42 602.42 602.42 602.42 602.41
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 302.99 368.36 370.54 373.13 382.92
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,535.21 1,497.81 1,477.07 1,473.29 1,844.25
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,694.29 4,726.95 4,704.59 4,703.24 5,084.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 189.45 190.83 354.39 4,874.55 6,169.06
รายได้อื่น 94.20 57.16 79.77 152.50 188.12
รวมรายได้ 283.65 247.99 434.16 5,027.05 6,362.54
ต้นทุนขาย 82.80 79.54 167.95 4,579.01 4,806.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 52.56 101.59 161.57 355.32 502.85
รวมค่าใช้จ่าย 168.86 208.21 450.56 4,990.97 5,334.36
EBITDA 188.96 109.61 125.18 183.22 1,184.80
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 74.17 69.83 141.58 147.14 156.62
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 114.80 39.78 -16.40 36.08 1,028.18
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 53.03 19.74 -5.76 -41.76 905.28
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.23 0.08 -0.02 -0.18 4.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 334.26 275.12 165.31 333.32 1,719.00
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 183.40 251.42 -906.50 -126.26 -920.63
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -194.48 1,055.84 981.54 -355.38 -631.43
เงินสดสุทธิ 323.18 1,582.38 240.34 -148.32 166.95
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 11.67 11.66 13.49 3.82
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.58 -0.41 -0.12 -0.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.78 0.55 -0.23 0.50
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.62 0.60 0.49
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.06 0.36 0.06 0.70
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 56.30 58.32 52.61 6.06
EBIT Margin (%) 40.47 16.04 -3.78 0.72
อัตรากำไรสุทธิ (%) 18.69 7.96 -1.33 -0.83

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -0.72 -92.43 -92.73 -20.98
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 4.10 -96.59 -96.33 -4.74
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 14.38 -90.47 -91.36 -20.99
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -18.90 -91.89 -90.97 -6.44
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 168.60 N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 2.88 8.76 1.70 12.43
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 126.56 41.65 214.21 29.37
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 255.65 6.70 0.67 8.54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.43 54.47 548.40 42.73
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.84 7.06 0.58 9.04
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 128.35 51.68 633.10 40.38
วงจรเงินสด (วัน) -0.37 44.44 129.51 31.72


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ PDI-W1

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น