สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PDG บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.74 3.80 / 2.04 10.28 1.64 135.00 1,009.80 862.75 178.02 4.85
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.พ. 2564 17:49   การจ่ายเงินปันผลและกำนหดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 ก.พ. 2564 17:49   งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2564 17:49   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2564 17:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
05 ก.พ. 2564 08:16   การแจ้งผลเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 7/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3433-2611-2
เบอร์โทรสาร 0-3433-2613
URL www.prodigy.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/04/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/07/2557
ราคา IPO (บาท) 2.80 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุตสาหกรรม  / สินค้าอุตสาหกรรม

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate ("ขวด PET") กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ 1)กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด 2)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช 3)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด และ 4)กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มิ.ย. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.68% 1,673 45.68% 1,869
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.38% (ณ วันที่ 01/03/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.15 1.65
  20 วัน 7.47 -2.54 1.67
  60 วัน 11.31 -10.37 -3.45
  120 วัน 11.31 -21.63 -9.55
  YTD 9.36 -9.14 -2.77
  P/E (X) 10.28 30.91 84.17
  P/BV (X) 1.64 1.58 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.38 1.00 0.51

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 86,000,000 31.85
  2. บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด 30,000,000 11.11
  3. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 12,100,000 4.48
  4. นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 12,000,000 4.44
  5. นาย ธงชัย ตันสุทัตต์ 6,000,000 2.22
  6. นาง ปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 6,000,000 2.22
  7. นาย วัชร วิทยฐานกรณ์ 6,000,000 2.22
  8. นาง รัตนา จันทร์พิทักษ์ 6,000,000 2.22
  9. น.ส. สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 6,000,000 2.22
  10. นาย คุณา วิทยฐานกรณ์ 4,000,000 1.48

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประยูร บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย ธงชัย ตันสุทัตต์ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย วัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
  4. นาย วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
  5. นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
  6. นาย ปราโมทย์ สันติวัฒนา กรรมการ
  7. น.ส. ทิพวรรณ อุทัยสาง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  8. น.ส. พิกุล ทักษิณวราจาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ธเนตร นรภูมิพิภัชน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  01 มี.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 270.00  270.00  270.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,009.80  923.40  788.40 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.74  3.42  2.92 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.28  2.21  2.10 
  P/BV (X) 1.64  1.55  1.39 
  P/E (X) 10.28  10.73  10.97 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 7.02  20.87  9.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.75  0.78  0.34 
  Beta 0.57  0.55  0.26 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 9.36  17.12  3.55 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 8.56  5.85  6.16 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.55  0.63  0.75 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.10 บาท 10 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.10 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.10 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.08 บาท 06 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.14 บาท 22 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 251.52 217.67 182.60 167.44
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 96.84 97.54 132.55 147.02
  สินค้าคงเหลือ 59.65 59.70 69.53 37.20
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 409.08 375.83 385.74 356.17
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 300.93 287.83 296.53 320.54
  รวมสินทรัพย์ 721.04 670.18 685.98 680.07
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 71.29 63.31 99.70 91.31
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 84.27 74.76 108.74 101.71
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 20.19 18.46 12.16 11.41
  รวมหนี้สิน 104.46 93.22 120.90 113.12
  ทุนจดทะเบียน 135.00 135.00 135.00 135.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 135.00 135.00 135.00 135.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 156.34 156.34 156.34 156.34
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 325.23 285.62 273.74 275.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 616.58 576.96 565.08 566.95
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 626.87 672.85 699.98 648.22
  รายได้อื่น 2.59 4.11 5.69 5.38
  รวมรายได้ 629.47 676.95 705.67 653.61
  ต้นทุนขาย 452.41 528.48 579.24 509.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 51.41 63.59 54.07 50.99
  รวมค่าใช้จ่าย 508.34 592.07 633.83 560.25
  EBITDA 178.02 142.59 128.34 145.94
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 56.89 57.71 56.51 52.58
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 121.13 84.88 71.83 93.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 98.25 65.88 56.81 74.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.36 0.24 0.21 0.28
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 157.21 137.67 106.83 111.12
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -70.05 -48.95 -32.43 -106.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -53.31 -53.65 -59.25 -67.50
  เงินสดสุทธิ 33.85 35.07 15.15 -62.46
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.85 5.03 3.55
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 16.46 11.54 10.04
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.41 12.52 10.52
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.16 0.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 1.00 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.83 21.46 17.25
  EBIT Margin (%) 19.24 12.54 10.18
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.61 9.73 8.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -6.83 -3.88 7.98
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -14.40 -8.76 13.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -7.02 -4.07 7.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -14.14 -6.59 13.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 49.15 15.97 -23.66

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.45 5.85 5.01
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 56.59 62.41 72.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.58 8.18 10.85
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 48.14 44.62 33.63
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.72 6.48 6.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 54.30 56.29 60.18
  วงจรเงินสด (วัน) 50.44 50.74 46.33


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น