สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ยานยนต์
sSET / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.10 9.55 / 6.50 14.95 2.08 1,525.00 10,827.50 10,938.12 647.50 9.04
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ต.ค. 2561 08:40   แจ้งการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
28 ส.ค. 2561 17:15   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ PCSGH
28 ส.ค. 2561 08:47   แจ้งการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้วตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
14 ส.ค. 2561 08:45   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลดทุนชำระแล้ว การตัดหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 ส.ค. 2561 08:43   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 2/1-4 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 
เบอร์โทรศัพท์ 0-4470-1300
เบอร์โทรสาร 0-4470-1399
URL www.pcsgh.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 10/4/2013 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/03/2557
ราคา IPO (บาท) 8.60 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน มีบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 3 บริษัท 1) บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทที่ใช้ความแม่นยำสูง ประเภทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบบังคับรถ 2) บริษัท พี.ซี.เอส. ได คาสติ้ง จำกัดเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป โดยที่ ได คาสติ้ง สามารถผลิตชิ้นส่วนขนาดใหญ่ได้ 3) บริษัท พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทเหล็กแปรรูป มีความชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนประเภทเหล็กแปรรูปร้อน ได้แก่ ชุดส่งกำลัง ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2561 16 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  23.39% 2,131 23.37% 2,160
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.55% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.86% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -7.19 -5.52 -5.04
  20 วัน -1.39 2.77 2.22
  60 วัน 0.71 1.63 -2.11
  120 วัน 1.43 6.55 6.77
  YTD -16.47 -7.06 -12.96
  P/E (X) 14.95 13.74 16.65
  P/BV (X) 2.08 1.34 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.20 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,200,000 14.90
  2. นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,010 14.89
  3. นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 14.89
  4. นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 14.89
  5. นาย บัลลังก์ รุ่งโรจน์กิติยศ 230,000,000 14.89
  6. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 53,187,300 3.44
  7. น.ส. กัญญาภัทร ศิริศรีอัจฉราพร 47,552,800 3.08
  8. น.ส. รังสิกาญจน์ โมรินทร์ 29,378,000 1.90
  9. บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 20,000,000 1.29
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 18,584,800 1.20

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ รองประธานกรรมการ
  3. นาย ประสงค์ อดุลยรัตนนุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาง วรรณา เรามานะชัย กรรมการ
  5. นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ
  6. นาย ธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ
  7. นาย กุญชร เรามานะชัย กรรมการ
  8. นาย พลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมการ
  9. นาย ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย วีระชัย เชาว์ชาญกิจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง ศรีไทย เหมโสรัจ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,525.00  1,545.00  1,545.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,827.50  13,132.50  7,725.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.10  8.50  5.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.42  3.24  3.11 
  P/BV (X) 2.08  2.62  1.61 
  P/E (X) 14.95  20.74  25.03 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 18.16  25.36  22.12 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 10.77  12.10  6.61 
  Beta 0.70  0.21  0.59 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.47  70.00  -8.26 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.94  2.82  8.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.59  0.59  2.00 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  27 ก.พ. 2561 - 10 ส.ค. 2561 0.10 บาท 07 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 26 ก.พ. 2561 0.17 บาท 18 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  28 ก.พ. 2560 - 07 ส.ค. 2560 0.16 บาท 04 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 27 ก.พ. 2560 0.12 บาท 24 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 มี.ค. 2559 - 08 ส.ค. 2559 0.12 บาท 05 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 29 ก.พ. 2559 0.12 บาท 19 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สิรินุช วิมลสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว สุจิตรา มะเสนา/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 568.34 1,333.15 1,497.92 1,061.98 749.52
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,091.61 929.80 812.93 689.38 715.21
  สินค้าคงเหลือ 655.45 494.32 506.16 558.34 626.91
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,317.16 2,759.08 3,118.71 2,350.41 2,174.15
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,901.46 2,571.66 2,389.93 2,795.55 3,167.68
  รวมสินทรัพย์ 5,890.22 5,371.54 5,544.01 5,193.22 5,371.17
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 596.04 292.47 372.22 245.20 453.61
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.54 - 0.27 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 599.57 294.38 373.63 249.13 455.41
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 79.38 64.66 72.82 59.96 40.83
  รวมหนี้สิน 678.95 359.05 446.44 309.09 496.24
  ทุนจดทะเบียน 1,545.00 1,545.00 1,545.00 1,545.00 1,545.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,545.00 1,545.00 1,545.00 1,545.00 1,545.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,896.76 2,896.76 2,896.76 2,896.76 2,896.76
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 869.82 649.79 734.87 521.43 512.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 175.02 175.02 175.02 175.02 175.02
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,211.27 5,012.49 5,097.56 4,884.13 4,874.94
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 2,682.79 1,922.70 3,927.47 3,707.23 4,092.32
  รายได้อื่น 51.63 26.97 56.88 34.82 53.55
  รวมรายได้ 2,734.42 1,949.67 3,984.35 3,742.05 4,145.87
  ต้นทุนขาย 2,144.11 1,548.98 3,157.31 3,190.88 3,426.00
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 182.61 85.53 175.09 164.89 171.44
  รวมค่าใช้จ่าย 2,334.37 1,635.62 3,333.72 3,355.77 3,597.44
  EBITDA 647.50 558.46 1,120.87 932.67 1,141.49
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 247.44 244.41 470.25 546.39 593.06
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 400.06 314.05 650.63 386.28 548.44
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 394.20 311.36 641.45 382.08 541.73
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.26 0.20 0.42 0.25 0.35
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 476.12 467.91 1,205.76 877.98 1,059.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,148.50 -16.57 -343.42 -203.51 -328.07
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -259.76 -183.00 -427.03 -366.00 -785.02
  เงินสดสุทธิ -932.13 268.34 435.31 308.47 -53.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.86 9.37 8.35 9.43
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 14.17 10.42 12.85 7.83
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.08 9.79 12.12 7.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.13 0.07 0.09 0.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 0.70 0.74 0.71
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 20.08 19.44 19.61 13.93
  EBIT Margin (%) 14.63 16.11 16.33 10.32
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.42 15.97 16.10 10.21

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 39.53 -0.93 5.94 -9.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 38.42 -8.86 -1.05 -6.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 40.25 -0.63 6.47 -9.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 42.72 -8.19 -0.66 -6.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 26.61 74.21 67.88 -29.47

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.64 4.42 5.23 5.28
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 78.70 82.67 69.81 69.15
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.53 5.27 5.93 5.38
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 55.92 69.22 61.53 67.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.45 9.81 10.23 9.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 43.21 37.20 35.69 39.97
  วงจรเงินสด (วัน) 91.41 114.69 95.65 96.97


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น