สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
62.00 78.00 / 57.50 18.65 3.59 450.00 27,900.00 28,342.61 1,089.67 12.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ส.ค. 2562 17:06   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2562 18:18   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13 ส.ค. 2562 18:16   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2562 18:15   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-2)
14 พ.ค. 2562 08:51   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 29, 121/84-85 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-209-3000
เบอร์โทรสาร 02-209-3091
URL http://www.farmhouse.co.th
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/10/1980 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 25/12/2545
ราคา IPO (บาท) 25.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 20/05/2554

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ ฟาร์มเฮ้าส์ โดยมีสายธุรกิจแบ่งเป็น 1. ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง (Wholesale) 2. ธุรกิจค้าปลีก (Retail) 3. ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร / ภัตตาคาร (Fast food & Catering) 4. ธุรกิจส่งออก (Export)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 03 เม.ย. 2562 04 เม.ย. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  20.07% 1,364 23.80% 1,567
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.27% (ณ วันที่ 22/08/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.03% (ณ วันที่ 22/08/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.64 -0.68 -0.20
  20 วัน 2.06 3.62 7.93
  60 วัน 2.90 -4.72 2.49
  120 วัน 2.48 -7.17 4.09
  YTD 2.06 -15.56 -2.30
  P/E (X) 18.65 24.14 18.58
  P/BV (X) 3.59 2.25 1.82
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.22 1.08

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 233,956,616 51.99
  2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 97,356,500 21.63
  3. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ 14,370,650 3.19
  4. น.ส. อภิรดี ธรรมมโนมัย 8,677,040 1.93
  5. นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 6,136,800 1.36
  6. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 4,650,000 1.03
  7. บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) 3,500,000 0.78
  8. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 3,500,000 0.78
  9. นาย กำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 3,491,570 0.78
  10. นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย 3,344,810 0.74

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ
  2. นาย อภิชาติ ธรรมมโนมัย รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการ
  3. นาย อภิเศรษฐ ธรรมมโนมัย กรรมการ
  4. นาย วิชัย กุลสมภพ กรรมการ
  5. น.ส. พจนี พะเนียงเวทย์ กรรมการ
  6. นาย พันธ์ พะเนียงเวทย์ กรรมการ
  7. นาง มาลี ตั้งใจสนอง กรรมการ
  8. น.ส. เพชรรัตน์ อนันตวิชัย กรรมการ
  9. นาย ธวัช แก้วพิทักษ์ กรรมการ
  10. น.ส. พนิดา ประโยชน์ทวีกิจ กรรมการ
  11. นาย ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วิสิฐ จะวะสิต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ
  14. นาง ยุพา สุนทราภา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาง เอมอร ปทุมารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ส.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 450.00  450.00  450.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 27,900.00  27,337.50  28,912.50 
  ราคา (บาท/หุ้น) 62.00  60.75  64.25 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 17.27  15.63  14.09 
  P/BV (X) 3.59  3.89  4.56 
  P/E (X) 18.65  19.63  21.35 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.33  0.83  1.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.57  0.94  1.28 
  Beta -0.02  -0.02  0.16 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.06  -5.45  0.39 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.58  2.47  2.57 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.48  0.50  0.55 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.85 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.75 บาท 13 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.79 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.71 บาท 12 ก.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.91 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.74 บาท 22 ก.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย วิชาติ โลเกศกระวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 718.63 514.72 458.54 685.08 536.99
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 930.66 863.64 946.64 894.01 870.98
  สินค้าคงเหลือ 178.89 181.41 183.38 205.02 205.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,926.83 3,205.10 3,562.34 2,619.79 2,267.53
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,102.44 4,341.96 4,286.93 4,509.28 4,563.71
  รวมสินทรัพย์ 8,933.83 8,195.74 8,690.27 7,997.33 7,527.67
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 637.48 673.91 693.83 680.57 724.18
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 29.52 50.63 41.74 56.24 70.22
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 963.88 992.03 1,058.34 1,032.12 1,147.65
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 197.36 213.60 210.79 257.55 290.34
  รวมหนี้สิน 1,161.24 1,205.63 1,269.13 1,289.67 1,437.98
  ทุนจดทะเบียน 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 674.38 674.38 674.38 674.38 674.38
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,641.91 5,866.03 6,301.35 5,562.99 4,958.36
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,772.60 6,990.11 7,421.14 6,707.65 6,089.69
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 3,685.24 3,581.88 7,495.57 7,448.96 7,568.75
  รายได้อื่น 52.43 44.12 79.01 70.33 71.78
  รวมรายได้ 3,739.94 3,628.01 7,579.78 7,524.00 7,642.88
  ต้นทุนขาย 2,035.84 2,068.42 4,294.41 4,348.27 4,361.99
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 888.40 818.88 1,677.37 1,685.57 1,643.72
  รวมค่าใช้จ่าย 2,924.24 2,887.30 5,971.77 6,033.84 6,005.71
  EBITDA 1,089.67 1,029.70 2,185.02 2,025.40 2,088.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 273.97 288.99 577.02 535.24 451.35
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 815.71 740.72 1,608.00 1,490.16 1,637.17
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 723.07 658.53 1,431.35 1,335.54 1,462.95
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.61 1.46 3.18 2.97 3.25
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 884.74 933.53 1,952.79 1,781.54 1,869.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -208.49 -694.27 -1,423.42 -822.24 -874.97
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -416.17 -409.62 -755.91 -811.21 -761.94
  เงินสดสุทธิ 260.08 -170.36 -226.54 148.09 233.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.07 3.23 3.37 2.54
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 20.27 20.45 20.26 20.87
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.65 19.36 19.27 19.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.15 0.17 0.17 0.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 0.96 0.91 0.97
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 44.76 42.25 42.71 41.63
  EBIT Margin (%) 21.81 20.42 21.21 19.81
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 19.33 18.15 18.88 17.75

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.89 1.74 0.63 -1.58
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -1.58 1.66 -1.24 -0.31
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 3.09 1.93 0.74 -1.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.28 1.05 -1.03 0.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 9.80 3.91 7.17 -8.71

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.47 8.79 8.14 8.44
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.09 41.54 44.82 43.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 23.66 22.32 22.11 21.19
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15.43 16.35 16.51 17.23
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.50 6.77 6.25 6.19
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 56.16 53.89 58.41 58.96
  วงจรเงินสด (วัน) 2.37 4.00 2.91 1.51


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น