สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PAF บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/แฟชั่น
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.61 0.73 / 0.31 N/A 0.67 275.40 329.40 558.29 24.72 17.87
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 17:55   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2564
13 พ.ย. 2563 17:53   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:52   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:50   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
17 ส.ค. 2563 18:09   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 บนเว็บไซด์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ 0-3848-0020-1
เบอร์โทรสาร 0-3848-0080
URL http://www.panasiafootwear.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/2/1979 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/05/2531
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.51 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 0.51 @ 30/12/2558

ลักษณะธุรกิจ
การลงทุนในบริษัทต่างๆ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 29 มิ.ย. 2563 14 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
57.25% 3,297 57.25% 3,669
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.03% (ณ วันที่ 01/03/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 45.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.32% (ณ วันที่ 01/03/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -3.17 -3.97 -3.20
20 วัน 3.39 4.59 1.81
60 วัน 17.31 17.76 11.05
120 วัน 10.91 7.71 -3.53
YTD 12.96 12.77 9.08
P/E (X) N/A N/A 37.66
P/BV (X) 0.67 0.47 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.12 1.26

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 มิ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 102,112,778 18.91
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 97,843,300 18.12
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 30,516,108 5.65
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 26,135,950 4.84
5. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด 26,028,104 4.82
6. น.ส. สุพรรณี อึ้งไพบูลย์ 12,866,500 2.38
7. น.ส. สุภาพร อึ้งไพบูลย์ 10,000,200 1.85
8. นาย ชิน อึ้งไพบูลย์ 10,000,000 1.85
9. บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด 7,360,755 1.36
10. นาง อรวรรณ เมธาวรกุล 6,710,300 1.24

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย สมมาต ขุนเศษฐ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย พยนต์ พันธ์ศรี กรรมการ
4. นาย วิชิต ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ
5. นาย สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการ
6. นาย ธนกร ตรีพลอักษร กรรมการ
7. นาย ศิริพงษ์ สมบัติศิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย สุจริต ปัจฉิมนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. พล.ต.ต. ภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
01 มี.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 540.00  540.00  540.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 329.40  291.60  334.80 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.61  0.54  0.62 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.91  0.91  0.93 
P/BV (X) 0.67  0.60  0.66 
P/E (X) N/A  N/A  2.89 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.36  15.89  50.73 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.38  0.20  1.08 
Beta 0.81  0.84  0.47 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 12.96  -12.90  -19.48 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.67  1.89  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.0102 บาท 30 เม.ย. 2563 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรคน์/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นาย ปรีชา สวน/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว/สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 68.30 54.31 44.59 60.09 41.40
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 137.23 222.35 163.32 133.00 165.58
สินค้าคงเหลือ 76.73 79.62 81.48 96.19 92.10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 291.24 369.45 301.25 296.98 307.98
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 78.81 82.83 86.56 83.33 106.82
รวมสินทรัพย์ 765.06 809.84 738.93 744.49 722.53
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 16.85 24.37 3.95 12.86 33.48
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 85.31 99.23 89.21 107.90 105.73
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 18.68 3.59 3.50 3.71 4.80
รวมหนี้สินหมุนเวียน 123.43 230.94 161.08 227.04 248.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 114.70 35.65 36.50 28.21 41.21
รวมหนี้สิน 238.13 266.59 197.58 255.25 289.68
ทุนจดทะเบียน 275.40 275.40 275.40 275.40 275.40
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 275.40 275.40 275.40 275.40 275.40
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 208.50 224.12 219.45 182.91 132.60
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย 20.87 17.55 17.55 17.55 17.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 467.87 486.82 482.15 445.61 395.31
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 59.06 56.44 59.20 43.63 37.54
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 453.18 575.01 759.09 756.83 791.62
รายได้อื่น 24.71 96.54 104.26 145.42 19.75
รวมรายได้ 477.90 671.70 863.49 902.26 811.37
ต้นทุนขาย 395.01 527.11 684.88 699.63 698.27
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 82.72 90.82 117.37 115.43 112.98
รวมค่าใช้จ่าย 477.73 617.93 809.05 832.95 834.69
EBITDA 24.72 68.26 74.77 92.23 1.85
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 24.56 14.49 20.32 22.93 25.17
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 0.17 53.77 54.45 69.30 -23.32
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -5.48 41.22 37.75 53.06 -43.88
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 0.08 0.07 0.10 -0.08
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 46.77 -7.20 51.84 47.22 -16.89
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -16.92 -0.60 -6.73 8.91 -5.07
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -6.14 2.03 -60.61 -37.44 -11.33
เงินสดสุทธิ 23.71 -5.77 -15.49 18.69 -33.29
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.36 1.60 1.87 1.31
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.87 26.92 8.14 12.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.11 17.50 7.34 9.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.55 0.41 0.57
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.85 1.27 1.16 1.23
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.84 8.33 9.78 7.56
EBIT Margin (%) 0.03 8.01 6.31 7.68
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.15 6.14 4.37 5.88

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -21.19 -0.53 0.30 -4.39
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -25.06 -0.13 -2.11 0.19
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -28.85 10.48 -4.30 11.20
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.69 0.07 -2.87 -0.21
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -28.86 N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.54 3.92 5.12 5.07
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 102.98 93.01 71.24 72.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.07 8.37 7.71 7.43
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.62 43.58 47.34 49.11
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.99 6.37 6.95 6.55
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 60.93 57.31 52.52 55.73
วงจรเงินสด (วัน) 93.67 79.28 66.06 65.39


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น