สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
PACO บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.96 4.20 / 2.10 29.22 3.34 500.00 2,960.00 3,078.71 157.06 15.56
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 พ.ย. 2564 12:31   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09 พ.ย. 2564 07:57   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09 พ.ย. 2564 07:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2564 07:57   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
01 พ.ย. 2564 17:08   การลงนามสัญญาทางการค้าที่สำคัญ (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 88/8 หมู่ที่ 9 ซอย วปอ. 11 (พิเศษ) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2810-9900
เบอร์โทรสาร 0-2810-0526-8 ext. 321, 307
URL www.paco.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/9/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 22/03/2564
ราคา IPO (บาท) 1.40 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทดแทนให้แก่ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 18 มี.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.92% 2,321
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.48% (ณ วันที่ 24/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.33% (ณ วันที่ 24/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.92 -2.72 -1.56
  20 วัน 1.37 0.50 -10.59
  60 วัน -1.33 0.96 -14.59
  120 วัน -1.99 -1.51 -23.04
  YTD - 0.63 -9.96
  P/E (X) 29.22 34.33 65.49
  P/BV (X) 3.34 2.34 3.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.28 1.14 0.82

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ 254,912,000 25.49
  2. นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ 121,232,000 12.12
  3. นาง อัญชลี เลิศขจรกิตติ 80,400,000 8.04
  4. นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ 60,000,000 6.00
  5. น.ส. พิชญ์ชนก เลิศขจรกิตติ 43,056,000 4.31
  6. นาย ธเนศ เลิศขจรกิตติ 43,056,000 4.31
  7. น.ส. แพรววนิต เลิศขจรกิตติ 41,956,000 4.20
  8. นาย กิตติศักดิ์ เลิศขจรกิตติ 31,456,000 3.15
  9. น.ส. วรัญญา เลิศขจรกิตติ 31,456,000 3.15
  10. น.ส. อภิญญา เลิศขจรกิตติ 31,456,000 3.15

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมศักดิ์ เลิศขจรกิตติ กรรมการ
  4. นาง มาลีวัลย์ เลิศขจรกิตติ กรรมการ
  5. นาง กัลยาภรณ์ ปานมะเริง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย กณวรรธน์ อรัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,000.00  1,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,960.00  2,960.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.96  2.96 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.89  0.89 
  P/BV (X) 3.34  3.34 
  P/E (X) 29.22  29.22 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 17.42  329.26 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 35.82  59.42 
  Beta 0.47  0.53 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  111.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.30  0.30 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.03 บาท 09 ก.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 98.85 101.38
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 144.63 107.48
  สินค้าคงเหลือ 369.27 340.64
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 626.05 558.52
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 464.51 452.33
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 477.37 467.19
  รวมสินทรัพย์ 1,103.42 1,025.71
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 168.59
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 93.86 72.57
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 35.41 88.12
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 161.35 355.88
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56.22 200.95
  รวมหนี้สิน 217.56 556.83
  ทุนจดทะเบียน 500.00 500.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 500.00 370.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 225.06 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 160.79 98.87
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 885.86 468.87
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 547.57 666.93
  รายได้อื่น 8.89 15.49
  รวมรายได้ 556.46 682.42
  ต้นทุน 407.66 503.80
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 49.55 67.83
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 457.21 574.62
  EBITDA 157.06 162.14
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 36.50 54.65
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 120.56 107.50
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 91.92 76.86
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 81.16 168.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -37.84 -7.71
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -45.85 -73.98
  เงินสดสุทธิ -2.53 86.94
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.88 1.57
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.56 16.39
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.37 10.48
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 1.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.66 0.67
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.55 24.46
  EBIT Margin (%) 21.67 15.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 16.52 11.26

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.95 6.20
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 73.81 58.82
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.45 1.48
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 252.27 246.79
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.69 6.94
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 64.12 52.58
  วงจรเงินสด (วัน) 261.95 253.04


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 14 มิ.ย. 2564 - 23 ก.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้