สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OTO บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.80 9.80 / 1.62 N/A 8.37 280.00 2,464.00 2,432.90 55.12 77.64
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ต.ค. 2564 17:17   แจ้งข่าวการรับงานโครงการจ้างบริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (๑๖๙๐ Call Center)
06 ต.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2564
01 ต.ค. 2564 18:01   เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
01 ต.ค. 2564 18:01   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
30 ก.ย. 2564 18:46   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 99/9 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2685-0000
เบอร์โทรสาร -
URL www.onetoonecontacts.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/8/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/05/2557
ราคา IPO (บาท) 5.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ และให้บริการออกแบบพัฒนาและติดตั้งระบบศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน และมีบริการให้เช่าอุปกรณ์ Contact Center และบริการให้เช่าซอฟต์แวร์ ทั้งซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และซอฟต์แวร์ระบบ Contact Center ที่ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กรเพื่อให้บริการลูกค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 15 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.24% 2,119 30.37% 1,654
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 20/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.55% (ณ วันที่ 20/10/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.15 0.28 1.05
  20 วัน 3.15 -1.04 0.94
  60 วัน 140.68 108.69 115.49
  120 วัน 201.94 128.59 151.95
  YTD 222.46 85.45 94.05
  P/E (X) N/A 58.67 58.57
  P/BV (X) 8.37 4.14 2.91
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.26 0.85 2.09

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@29 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม 66,700,099 23.82
  2. นาย ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ 49,000,000 17.50
  3. นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี 13,800,000 4.93
  4. นาย สถาพร โพธิ์ทอง 13,100,000 4.68
  5. น.ส. กิตติยา อุทกโยธะ 13,062,400 4.67
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,230,434 4.37
  7. น.ส. กนกรัตน์ วงศ์ประไพโรจน์ 12,000,000 4.29
  8. นาย อภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ 10,465,000 3.74
  9. น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์ 6,000,000 2.14
  10. นาย วิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ 5,000,000 1.79

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย คณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม กรรมการ
  4. นาย พนม รัตนะรัต กรรมการ
  5. นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ กรรมการ
  6. นาย สุภสิทธิ์ รักกสิกร กรรมการ
  7. นาย ชูเกษ อุ่นจิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ภัทรกฤช เตชะศิกานต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ยุทธวีร อัชวังกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย ไพรยง ธีระเสถียร กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ต.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 280.00  280.00  280.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,464.00  1,442.00  772.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.80  2.73  1.46 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.11  2.99  3.09 
  P/BV (X) 8.37  1.72  0.89 
  P/E (X) N/A  2,486.81  22.99 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 317.53  186.37  65.52 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 34.32  7.49  2.07 
  Beta 0.67  0.64  1.07 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 222.46  86.59  38.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 4.66  2.52  2.90 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  444.25  0.58 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.80 บาท 18 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.02 บาท 03 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.10 บาท 05 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.03 บาท 05 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.04 บาท 22 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145.39 48.20 306.38 77.54 439.15
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 106.01 132.65 122.95 168.16 226.96
  สินค้าคงเหลือ 10.73 6.18 11.71 3.25 4.54
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 581.31 810.95 555.62 866.45 818.46
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 36.33 52.89 43.45 61.35 80.40
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 121.77 159.51 142.64 108.59 123.79
  รวมสินทรัพย์ 703.08 970.46 698.26 975.04 942.25
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 32.34 37.73 38.75 73.63 52.82
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 59.07 64.46 75.90 89.51 74.26
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 55.22 66.52 59.35 18.02 16.22
  รวมหนี้สิน 114.28 130.99 135.25 107.53 90.48
  ทุนจดทะเบียน 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 304.42 304.42 304.42 304.42 304.42
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4.15 254.93 -21.46 283.06 267.31
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 0.23 0.13 0.06 0.03 0.03
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 588.79 839.48 563.01 867.51 851.76
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 288.30 352.18 678.83 756.28 710.86
  รายได้อื่น 22.56 3.87 6.26 34.24 1.66
  รวมรายได้ 311.05 356.05 685.09 790.53 718.27
  ต้นทุน 243.63 308.26 602.39 672.07 601.54
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 47.82 38.07 81.93 81.47 84.83
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 279.16 354.80 731.91 754.84 690.22
  EBITDA 55.12 24.86 1.08 73.03 62.82
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 23.23 23.61 47.89 37.35 34.76
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 31.89 1.25 -46.82 35.69 28.06
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25.61 -0.13 -48.85 33.01 20.61
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.09 -0.00 -0.18 0.12 0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 48.65 13.71 38.24 129.14 18.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -202.72 -8.35 461.83 -471.19 -34.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -7.06 -34.79 -271.25 -19.60 -30.80
  เงินสดสุทธิ -161.14 -29.43 228.82 -361.64 -47.36
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 9.84 12.58 7.32 9.68
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -3.24 2.88 -6.83 3.84
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -1.93 3.17 -5.60 3.72
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.19 0.16 0.24 0.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.76 0.80 0.82 0.82
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.50 12.47 11.26 11.13
  EBIT Margin (%) 10.25 0.35 -6.83 4.51
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.23 -0.04 -7.13 4.18

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -18.14 -5.97 -10.24 6.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -20.97 -6.09 -10.37 11.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -12.64 -5.95 -13.34 10.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -21.32 -4.67 -3.04 9.36
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A 60.17

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.15 3.50 4.66 3.83
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 70.83 104.41 78.26 95.35
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 63.58 128.79 80.53 172.53
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 5.74 2.83 4.53 2.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.35 13.46 10.72 10.63
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.78 27.12 34.05 34.34
  วงจรเงินสด (วัน) 52.79 80.12 48.75 63.12


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 27 ก.ค. 2564
  Cash Balance 29 ก.ย. 2564 - 19 ต.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้