สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET50 / SETCLMV / SETWB
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
37.00 48.25 / 27.25 31.97 6.01 3,003.75 111,138.75 115,683.01 4,043.49 21.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
02 ธ.ค. 2563 18:45   กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
11 พ.ย. 2563 17:58   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 17:57   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 17:56   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2563 18:16   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2351-1000
เบอร์โทรสาร 0-2351-1125
URL www.osotspa.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1949 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/10/2561
ราคา IPO (บาท) 25.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายใต้ ตราสินค้า เช่น เอ็ม-150 ลิโพ เป็นต้น เครื่องดื่มเกลือแร่ และกาแฟพร้อมดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลภายใต้ตราสินค้าเบบี้มายด์ และทเวลฟ์พลัส รวมทั้งธุรกิจให้บริการผลิตสินค้า บรรจุภัณฑ์ และจัดจำหน่ายสินค้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  45.10% 13,896 33.84% 15,038
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 31.90% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.48% (ณ วันที่ 27/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 5.71 5.08 6.96
  20 วัน 3.50 -3.55 2.68
  60 วัน 15.62 0.32 -6.69
  120 วัน -11.38 -15.55 -20.68
  YTD 4.23 -3.73 0.83
  P/E (X) 31.97 26.93 29.89
  P/BV (X) 6.01 2.11 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.07 0.61 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@28 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ 494,496,600 16.46
  2. ORIZON LIMITED 371,933,450 12.38
  3. BANK OF SINGAPORE-ORIZON LIMITED 150,187,500 5.00
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 127,786,469 4.25
  5. นาย เพชร โอสถานุเคราะห์ 120,298,950 4.00
  6. นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ 114,030,200 3.80
  7. ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์ 110,761,000 3.69
  8. นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์ 87,887,600 2.93
  9. น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์ 83,588,200 2.78
  10. นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 76,892,500 2.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
  2. นาง กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย สมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  4. นาย เพชร โอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
  5. นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์ รองประธานกรรมการ
  6. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ CEO (รักษาการ) / กรรมการ
  7. นาย ประธาน ไชยประสิทธิ์ กรรมการ
  8. นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
  9. นาย นิติ โอสถานุเคราะห์ กรรมการ
  10. นาง วรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการ
  11. นาง พรธิดา บุญสา กรรมการ
  12. นาย สลิล ปิ่นขยัน กรรมการอิสระ
  13. น.ส. เพ็ญจันทร์ จริเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  14. นาย เกริก วณิกกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาง สินี เธียรประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,003.75  3,003.75  3,003.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 111,138.75  106,633.12  121,651.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 37.00  35.50  40.50 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.16  6.16  5.78 
  P/BV (X) 6.01  5.76  7.01 
  P/E (X) 31.97  30.67  37.72 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.66  93.45  97.38 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 514.83  451.26  419.90 
  Beta 1.18  1.19  1.27 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.23  -12.35  65.31 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.70  2.82  1.70 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.95  0.95  0.97 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 0.45 บาท 11 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.65 บาท 24 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.35 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.39 บาท 23 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.30 บาท 28 ก.พ. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 2,459.60 3,559.23 2,819.46 4,486.43 375.73
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,498.58 3,239.42 3,627.70 3,030.14 2,502.49
  สินค้าคงเหลือ 2,417.88 1,301.10 1,523.17 1,557.23 1,743.52
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,439.84 9,420.16 9,338.02 12,640.54 6,287.93
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11,841.80 8,257.25 8,925.07 6,517.73 6,933.20
  รวมสินทรัพย์ 25,507.06 22,909.27 24,323.87 23,456.17 15,197.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 6,020.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 4,444.66 4,479.50 4,829.11 4,130.61 1,901.85
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 124.54 39.93 96.64 31.96 88.66
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,703.02 4,684.12 5,255.83 4,601.28 11,091.90
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,163.72 680.22 1,044.89 552.16 666.27
  รวมหนี้สิน 6,866.74 5,364.34 6,300.72 5,153.44 11,758.17
  ทุนจดทะเบียน 3,003.75 3,003.75 3,003.75 3,003.75 231.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,003.75 3,003.75 3,003.75 3,003.75 231.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 11,847.80 11,847.80 11,847.80 11,847.80 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,383.34 373.89 380.91 362.75 1,964.47
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,726.07 2,610.80 3,376.13 3,298.44 3,011.27
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18,503.19 17,355.72 17,871.31 18,087.76 3,330.81
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 137.13 189.21 151.84 214.97 108.62
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 19,196.58 18,989.15 25,610.47 24,297.08 25,877.48
  รายได้อื่น 499.61 449.13 576.22 673.80 333.18
  รวมรายได้ 19,933.00 19,599.31 26,350.85 25,163.52 26,509.81
  ต้นทุนขาย 12,502.08 12,363.38 16,664.40 16,413.97 17,430.52
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,310.43 4,241.02 5,687.84 4,946.85 5,322.29
  รวมค่าใช้จ่าย 16,812.50 16,604.40 22,352.24 21,360.82 22,752.81
  EBITDA 4,043.49 3,706.38 4,987.63 4,876.97 4,834.12
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 922.98 711.47 989.03 1,074.28 1,077.12
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,120.50 2,994.91 3,998.61 3,802.70 3,757.00
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,653.53 2,436.25 3,259.01 3,005.34 2,833.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.88 0.81 1.08 1.48 1,226.70
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,876.60 2,942.94 3,652.28 3,612.23 4,317.17
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 811.31 -674.94 -2,052.22 -5,286.60 -632.51
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3,047.77 -3,195.20 -3,267.02 5,703.38 -3,806.98
  เงินสดสุทธิ -359.86 -927.19 -1,666.96 4,029.02 -204.00
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.01 2.01 1.78 2.75
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 19.39 28.95 18.13 28.06
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 17.04 21.30 16.74 19.68
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.37 0.31 0.35 0.28
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.10 1.37 1.10 1.30
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.87 34.89 34.93 32.44
  EBIT Margin (%) 15.65 15.28 15.17 15.11
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.31 12.43 12.37 11.94

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 1.09 N/A 5.41 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 1.12 N/A 1.53 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 1.70 N/A 4.72 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 1.25 N/A 4.64 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 8.92 N/A 8.44 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.66 8.38 7.69 8.78
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 47.63 43.56 47.44 41.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.04 11.28 10.82 9.95
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 40.39 32.35 33.73 36.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.77 3.98 3.72 5.44
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 96.93 91.65 98.12 67.07
  วงจรเงินสด (วัน) -8.90 -15.74 -16.94 11.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น