สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 15 ม.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
7.00 15.00 / 6.25 4.96 2.56 1,224.54 17,143.52 36,453.05 3,412.36 7.47
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ม.ค. 2562 08:54   การไม่ปรับสิทธิของ ORI-W1
04 ม.ค. 2562 08:53   การไม่ปรับสิทธิของ ORI-WB
04 ม.ค. 2562 08:53   การไม่ปรับสิทธิของ ORI-WC
24 ธ.ค. 2561 08:56   มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2561 เรื่อง การจ่ายปันผลระหว่างกาล
07 ธ.ค. 2561 17:37   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2399-4466
เบอร์โทรสาร 0-2398-9994
URL www.origin.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/10/2558
ราคา IPO (บาท) 9.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2561 31 พ.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.66% 4,425 21.37% 2,264
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.84% (ณ วันที่ 15/01/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.27% (ณ วันที่ 15/01/2562)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.72 0.62 1.81
  20 วัน -3.45 0.15 -1.46
  60 วัน -38.24 -30.62 -33.57
  120 วัน -39.31 -32.74 -36.75
  YTD 6.06 4.74 5.18
  P/E (X) 4.96 16.39 14.87
  P/BV (X) 2.56 1.59 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.26 0.10 0.65

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ม.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 693,606,354 28.32
  2. นาง อารดา จรูญเอก 443,806,356 18.12
  3. นาย นเรศ งามอภิชน 157,000,000 6.41
  4. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 115,500,000 4.72
  5. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 111,275,100 4.54
  6. ด.ช. พีระ จรูญเอก 101,639,959 4.15
  7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 101,639,959 4.15
  8. นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 64,257,030 2.62
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 53,392,700 2.18
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 36,858,342 1.50

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ
  2. นาย นิวัติ ลมุนพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย เมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการ
  5. นาง อารดา จรูญเอก กรรมการ
  6. นาย พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ
  7. นาง กมลวรรณ วิปุลากร กรรมการ
  8. นาย สหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย อธิพงศ์ อมาตยกุล กรรมการอิสระ
  11. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  15 ม.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,449.07  2,449.07  1,626.30 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 17,143.52  16,163.89  31,387.54 
  ราคา (บาท/หุ้น) 7.00  6.60  12.87 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.74  2.74  1.99 
  P/BV (X) 2.56  2.41  10.23 
  P/E (X) 4.96  4.68  24.43 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 3.40  108.49  124.73 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 57.27  100.19  105.42 
  Beta 1.72  1.75  1.69 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 6.06  -48.71  237.74 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.69  6.04  0.44 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.32  0.28  0.11 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.06 บาท 18 ม.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 2.00 : 1.00 หุ้น 31 ต.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.04 บาท 31 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.55 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.05 บาท 20 ต.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 2.50 : 1.00 หุ้น 03 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.04 บาท 03 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 1.50 : 1.00 หุ้น 29 ธ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.0371 บาท 29 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.104 บาท 12 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 10.00 : 1.00 หุ้น 04 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.16667 บาท 04 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 732.31 778.11 820.32 520.69 295.82
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - - - 11.20 5.95
  สินค้าคงเหลือ 20,582.09 7,857.93 18,209.43 4,517.32 2,442.14
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23,496.56 9,348.58 20,459.85 6,268.63 3,128.02
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 539.13 432.47 439.79 359.03 66.63
  รวมสินทรัพย์ 26,745.85 11,121.33 22,925.36 6,758.41 3,347.49
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 936.49 - - 198.39 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,094.97 1,035.78 3,543.74 528.98 254.07
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 5,495.19 2,389.48 5,243.20 554.87 410.11
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 11,468.50 4,581.24 11,905.92 2,187.50 1,316.89
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,857.72 2,921.61 4,606.95 1,827.41 282.17
  รวมหนี้สิน 18,326.21 7,502.85 16,512.87 4,014.91 1,599.07
  ทุนจดทะเบียน 1,028.68 821.39 1,024.68 552.89 301.57
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 816.36 772.55 813.15 550.63 300.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,272.48 1,274.12 2,217.26 1,244.33 1,248.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 41.07 5.57 23.00 4.58 2.26
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 3,572.10 1,014.09 2,068.24 393.09 196.62
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,704.01 3,067.19 5,122.50 2,193.49 1,748.15
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,715.63 551.29 1,289.99 550.00 0.28
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 9,874.59 3,689.56 8,764.85 3,153.07 2,010.10
  รายได้อื่น 818.01 324.73 1,222.87 45.98 44.98
  รวมรายได้ 10,692.59 4,014.29 9,987.72 3,199.04 2,055.08
  ต้นทุนขาย 5,271.23 1,971.20 5,662.44 1,724.16 1,148.76
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,650.43 810.42 1,452.48 666.42 404.29
  รวมค่าใช้จ่าย 7,373.25 2,784.16 7,333.38 2,390.57 1,553.06
  EBITDA 3,412.36 1,271.61 2,740.97 849.83 530.06
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 93.01 41.49 86.63 41.36 28.03
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 3,319.35 1,230.12 2,654.34 808.47 502.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,399.79 966.74 2,020.88 637.56 386.32
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.98 0.63 1.26 0.58 0.79
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -201.89 -2,414.63 -77.81 -1,659.07 -321.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -3,150.72 -884.88 -1,570.55 -351.52 -141.13
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,264.59 3,556.93 1,947.99 2,235.47 720.20
  เงินสดสุทธิ -88.01 257.42 299.63 224.87 257.94
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.05 2.04 1.72 2.87
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 70.70 51.74 55.25 32.35
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 25.05 19.42 17.88 16.00
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.73 2.45 3.22 1.83
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.88 0.63 0.67 0.63
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.62 46.57 35.40 45.32
  EBIT Margin (%) 31.04 30.64 26.58 25.27
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 22.44 24.08 20.23 19.93

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  31 ต.ค. 2561 XD 816,352,732 2,449,073,932 0.50
  02 ต.ค. 2560 PP 56,838,020 1,626,297,347 0.50
  02 ต.ค. 2560 PP 12,179,575 1,569,459,327 0.50
  02 ต.ค. 2560 PP 12,179,576 1,557,279,752 0.50
  03 พ.ค. 2560 XD 440,782,926 1,542,740,814 0.50
  29 ธ.ค. 2559 XD 440,507,235 1,101,268,906 0.50
  04 พ.ค. 2559 XD 59,999,988 660,282,313 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 167.64 97.51 177.98 56.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 167.41 88.14 228.42 50.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 166.36 111.30 212.21 55.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 164.83 86.54 206.76 53.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 148.23 202.45 216.97 65.03

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A 949.52 1,565.38 367.83
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) N/A 0.38 0.23 0.99
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.63 0.46 0.50 0.50
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 579.12 796.14 732.48 736.65
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.73 3.47 2.78 4.40
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 63.75 105.08 131.26 82.89
  วงจรเงินสด (วัน) 515.37 691.45 601.45 654.76


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ORI-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น