สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET100 / SETHD
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.55 9.40 / 4.18 7.88 1.84 1,226.43 20,971.97 42,484.09 3,753.25 11.32
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 เม.ย. 2564 19:25   แนวทางการเข้าร่วมการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
25 มี.ค. 2564 18:14   การเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
10 มี.ค. 2564 18:43   การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (แก้ไข)
09 มี.ค. 2564 19:41   การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
02 มี.ค. 2564 08:44   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเรื่องที่เสนอให้มีการพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การจ่ายปันผล การแต่งตั้งผู้บริหาร (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2030-0000
เบอร์โทรสาร 0-2029-1939
URL www.origin.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/10/2558
ราคา IPO (บาท) 9.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 30 มิ.ย. 2563 22 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.80% 12,781 27.77% 9,984
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.00% (ณ วันที่ 12/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.70% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.58 4.62 2.98
  20 วัน 3.01 8.12 4.82
  60 วัน 4.27 -1.50 4.18
  120 วัน 24.82 -1.53 3.14
  YTD 13.25 3.86 6.50
  P/E (X) 7.88 26.48 40.26
  P/BV (X) 1.84 1.28 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.89 0.36 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 693,606,354 28.28
  2. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 618,779,918 25.23
  3. นาง อารดา จรูญเอก 167,457,556 6.83
  4. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 94,145,000 3.84
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 74,856,129 3.05
  6. นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล 30,700,000 1.25
  7. STATE STREET EUROPE LIMITED 26,287,094 1.07
  8. นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล 24,900,000 1.02
  9. นาง พรรณี พิทยายน 24,835,575 1.01
  10. นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ 20,363,600 0.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย นิวัติ ลมุนพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย เมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการ
  5. นาง อารดา จรูญเอก กรรมการ
  6. น.ส. กนกไพลิน วิไลแก้ว กรรมการ
  7. นาย สหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,452.86  2,452.86  2,452.86 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 20,971.97  18,519.11  17,170.03 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.55  7.55  7.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.64  4.47  3.58 
  P/BV (X) 1.84  1.69  1.96 
  P/E (X) 7.88  6.38  5.57 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 64.87  120.90  107.28 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 184.61  73.51  85.12 
  Beta 1.03  1.20  1.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 13.25  7.86  6.06 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.73  6.55  5.52 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.36  0.25  0.45 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.10 บาท 22 ม.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.29 บาท 25 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.205 บาท 13 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.30 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  - 0.06 บาท 18 ม.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 2.00 : 1.00 หุ้น 31 ต.ค. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.04 บาท 31 ต.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.55 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 808.08 1,329.73 1,819.17 820.32
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 313.57 530.50 - 293.53
  สินค้าคงเหลือ 23,429.71 22,582.09 20,151.37 18,209.43
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,503.24 26,480.81 23,505.16 20,459.85
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,808.14 1,718.04 765.90 439.79
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,190.33 5,598.67 3,698.17 2,465.51
  รวมสินทรัพย์ 33,693.57 32,079.48 27,203.33 22,925.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 592.98 1,388.74 1,780.22 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,873.54 2,574.40 - -
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 8,574.91 5,055.26 6,233.48 5,241.07
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 13,567.61 10,822.20 13,183.38 11,905.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,117.95 10,323.41 5,218.63 4,606.95
  รวมหนี้สิน 21,685.57 21,145.61 18,402.01 16,512.87
  ทุนจดทะเบียน 1,545.78 1,545.78 1,542.60 1,024.68
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,226.43 1,226.43 1,224.54 813.15
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,319.75 2,309.98 2,272.48 2,217.26
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,785.47 6,089.25 3,888.28 2,068.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 41.72 30.99 52.01 23.86
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - 50.01 23.00
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,373.38 9,656.64 7,437.31 5,122.50
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 634.62 1,277.22 1,364.01 1,289.99
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 10,485.70 13,197.49 14,523.12 8,764.85
  รายได้อื่น 431.71 465.82 1,799.89 581.81
  รวมรายได้ 10,933.37 13,663.56 16,323.01 9,346.66
  ต้นทุน 6,307.79 6,934.19 8,611.00 5,662.44
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,822.22 2,687.27 2,871.64 1,452.48
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 8,130.01 9,621.46 11,482.64 7,114.92
  EBITDA 3,753.25 4,380.34 4,752.83 2,740.97
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 165.01 118.66 134.00 86.63
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 3,588.24 4,261.68 4,618.83 2,654.34
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,661.89 3,027.13 3,337.95 2,020.88
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.09 1.24 1.37 1.26
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 462.73 -1,705.41 1,385.26 -77.81
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 14.35 -1,507.00 -3,556.27 -1,570.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -998.74 2,722.98 3,169.86 1,947.99
  เงินสดสุทธิ -521.66 -489.44 998.85 299.63
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.95 2.45 1.78
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 25.32 35.42 53.15
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.91 14.38 18.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.81 1.93 2.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.33 0.46 0.65
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 39.84 47.46 40.71
  EBIT Margin (%) 32.82 31.19 28.30
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 25.28 22.99 20.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  31 ต.ค. 2561 XD 816,352,732 2,449,073,932 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -20.55 -9.13 65.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -9.03 -19.47 52.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -19.98 -16.29 74.64
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -15.50 -16.21 61.39
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -12.07 -9.31 65.17

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 24.85 39.64 67.73
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 14.69 9.21 5.39
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.27 0.32 0.45
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,331.24 1,124.70 813.01
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.32 2.68 2.80
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 157.62 136.27 130.28
  วงจรเงินสด (วัน) 1,188.30 997.64 688.13


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น