สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
21.80 23.50 / 7.29 27.60 11.56 813.15 35,453.28 42,729.31 1,271.61 25.36
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 ธ.ค. 2560 08:45   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561
13 ธ.ค. 2560 08:51   ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ORI-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ธันวาคม 2560
12 ธ.ค. 2560 08:13   การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
15 พ.ย. 2560 19:38   การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
13 พ.ย. 2560 22:09   แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2399-4466
เบอร์โทรสาร 0-2398-9994
URL www.origin.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2009 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/10/2558
ราคา IPO (บาท) 9.00 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมตามแนวสถานีขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุด และบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุดแก่โครงการที่บริษัทเป็นผู้พัฒนาเท่านั้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 พ.ค. 2560 15 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  21.37% 2,264 18.36% 1,619
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 7.31% (ณ วันที่ 23/01/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.26% (ณ วันที่ 23/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 0.93 0.52 0.38
  20 วัน 11.79 8.44 6.32
  60 วัน 20.44 14.62 11.29
  120 วัน 51.39 31.00 30.04
  YTD 12.95 10.95 8.14
  P/E (X) 27.60 18.77 19.88
  P/BV (X) 11.56 2.00 2.22
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.23 0.38 0.63

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 462,242,542 28.42
  2. นาง อารดา จรูญเอก 287,709,210 17.69
  3. นาย นเรศ งามอภิชน 144,000,000 8.85
  4. บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 77,000,000 4.73
  5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 77,000,000 4.73
  6. ด.ช. พีระ จรูญเอก 67,759,973 4.17
  7. ด.ญ. รดา จรูญเอก 67,759,973 4.17
  8. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 66,360,000 4.08
  9. นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 56,838,020 3.49
  10. นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 28,782,596 1.77

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ
  2. นาย นิวัติ ลมุนพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
  5. นาย เมธา จันทร์แจ่มจรัส กรรมการ
  6. นาง อารดา จรูญเอก กรรมการ
  7. นาย ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการ
  8. นาย พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ
  9. นาย สหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. พล.อ.อ. บุรีรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. น.ส. สุจารี จันทร์สว่าง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย อธิพงศ์ อมาตยกุล กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,626.30  1,626.30  660.76 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 35,453.28  31,387.54  5,286.09 
  ราคา (บาท/หุ้น) 21.80  19.30  5.71 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.99  1.99  1.73 
  P/BV (X) 11.56  10.23  4.64 
  P/E (X) 27.60  24.43  19.82 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.00  124.73  59.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 136.78  105.42  18.11 
  Beta 1.86  1.69  0.97 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 12.95  237.74  9.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.39  0.44  1.14 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.11  0.11  0.22 
  นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง ในอัตรารวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปี ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560 0.05 บาท 20 ต.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 2.50 : 1.00 หุ้น 03 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.04 บาท 03 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 1.50 : 1.00 หุ้น 29 ธ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 0.0371 บาท 29 ธ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559 0.104 บาท 12 ก.ย. 2559 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 10.00 : 1.00 หุ้น 04 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.16667 บาท 04 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว ทิพวัลย์ นานานุวัฒน์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วิสสุตา จริยธนากร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สุมาลี รีวราบัณฑิต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 778.11 744.03 520.69 295.82 37.88
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ - 10.48 11.20 5.95 0.63
  สินค้าคงเหลือ 7,857.93 3,692.13 4,517.32 2,442.14 1,672.36
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,348.58 5,263.02 6,268.63 3,128.02 1,822.50
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 432.47 341.15 359.03 66.63 44.76
  รวมสินทรัพย์ 11,121.33 5,681.58 6,758.41 3,347.49 1,909.80
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 795.52 198.39 - 172.34
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,035.78 488.64 528.98 254.07 155.99
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,389.48 668.65 554.87 410.11 515.18
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,581.24 2,785.01 2,187.50 1,316.89 1,276.42
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,921.61 447.42 1,827.41 282.17 346.67
  รวมหนี้สิน 7,502.85 3,232.43 4,014.91 1,599.07 1,623.09
  ทุนจดทะเบียน 821.39 331.57 552.89 301.57 301.57
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 772.55 330.14 550.63 300.00 225.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,274.12 1,250.54 1,244.33 1,248.41 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 5.57 -2.29 4.58 2.26 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,014.09 317.59 393.09 196.62 60.85
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,067.19 1,898.80 2,193.49 1,748.15 286.71
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 551.29 550.35 550.00 0.28 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 3,689.56 1,868.08 3,153.07 2,010.10 550.20
  รายได้อื่น 324.73 31.75 45.98 44.98 9.25
  รวมรายได้ 4,014.29 1,899.83 3,199.04 2,055.08 559.44
  ต้นทุนขาย 1,971.20 1,047.73 1,724.16 1,148.76 320.19
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 810.42 444.83 666.42 404.29 148.20
  รวมค่าใช้จ่าย 2,784.16 1,492.56 2,390.57 1,553.06 468.38
  EBITDA 1,271.61 436.60 849.83 530.06 101.37
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 41.49 29.33 41.36 28.03 10.31
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 1,230.12 407.27 808.47 502.03 91.06
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 966.74 319.63 637.56 386.32 70.30
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.63 0.48 0.58 0.79 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -2,414.63 -941.86 -1,659.07 -321.13 -507.89
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -884.88 -220.06 -351.52 -141.13 -27.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,556.93 1,610.12 2,235.47 720.20 553.54
  เงินสดสุทธิ 257.42 448.21 224.87 257.94 18.03
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.04 1.89 2.87 2.38
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 51.74 40.48 32.35 37.97
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 19.42 13.60 16.00 19.10
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.45 1.70 1.83 0.91
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.63 0.62 0.63 0.78
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.57 43.91 45.32 42.85
  EBIT Margin (%) 30.64 21.44 25.27 24.43
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 24.08 16.82 19.93 18.80

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  02 ต.ค. 2560 PP 56,838,020 1,626,297,347 0.50
  02 ต.ค. 2560 PP 12,179,575 1,569,459,327 0.50
  02 ต.ค. 2560 PP 12,179,576 1,557,279,752 0.50
  03 พ.ค. 2560 XD 440,782,926 1,542,740,814 0.50
  29 ธ.ค. 2559 XD 440,507,235 1,101,268,906 0.50
  04 พ.ค. 2559 XD 59,999,988 660,282,313 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 97.51 N/A 56.86 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 88.14 N/A 50.09 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 111.30 N/A 55.66 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 86.54 N/A 53.93 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 202.45 N/A 65.03 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) N/A 326.05 367.83 611.36
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) N/A 1.12 0.99 0.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.46 0.48 0.50 0.56
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 796.14 767.62 736.65 653.66
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.47 4.10 4.40 5.60
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 105.08 89.08 82.89 65.15
  วงจรเงินสด (วัน) 691.06 679.66 654.76 589.11


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ ORI-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น