สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50 / SETCLMV
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
25.50 36.50 / 22.10 25.41 3.16 120,000.00 306,000.00 363,922.13 16,831.15 16.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
27 ธ.ค. 2564 17:02   การเข้าลงทุนใน บริษัท คามุ คามุ จำกัด (KAMU)
20 ธ.ค. 2564 17:04   การต่ออายุสัญญาเงินกู้และสัญญาเงินให้กู้ยืมระยะสั้นระหว่างกัน ของ OR และ ปตท.
14 ธ.ค. 2564 20:38   กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
25 พ.ย. 2564 18:32   กรรมการลาออก
09 พ.ย. 2564 20:45   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2196-5959
เบอร์โทรสาร -
URL www.pttor.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/02/2564
ราคา IPO (บาท) 18.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 17 มี.ค. 2564 09 ก.พ. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  23.72% 395,581 24.52% 525,054
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.47% (ณ วันที่ 19/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.30% (ณ วันที่ 19/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.92 -1.95 -0.72
  20 วัน - -4.59 -1.00
  60 วัน -8.11 -11.23 -9.65
  120 วัน -11.30 -20.69 -16.77
  YTD -5.56 -8.13 -5.59
  P/E (X) 25.41 16.61 20.83
  P/BV (X) 3.16 1.64 1.79
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.10 0.74 1.80

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 249,454,178 2.08
  3. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
  4. GIC PRIVATE LIMITED 123,824,000 1.03
  5. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 118,688,600 0.99
  6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 85,516,500 0.71
  7. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
  8. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 56,801,460 0.47
  9. STATE STREET EUROPE LIMITED 43,398,296 0.36
  10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 36,310,221 0.30

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ
  2. น.ส. จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
  4. นาย ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ
  5. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง กรรมการ
  6. นาย ดิษทัต ปันยารชุน กรรมการ
  7. นาย บุรณิน รัตนสมบัติ กรรมการ
  8. นาย พิภพ อุดร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย ชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. น.ส. ดวงกมล ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ
  11. นาย ยรรยง เดชภิรัตนมงคล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย รวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. น.ส. ดุจเดือน เหตระกูล กรรมการอิสระ
  14. นาย สุพัฒน์ เมธีวรพจน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 12,000.00  12,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 306,000.00  324,000.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 25.50  27.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.07  8.07 
  P/BV (X) 3.16  3.35 
  P/E (X) 25.41  26.90 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.23  111.35 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 585.99  1,863.95 
  Beta 1.05  1.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -5.56  50.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.38  0.36 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.37  0.37 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  - 0.27 บาท 23 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.10 บาท 28 เม.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,878.25 23,415.58 18,398.09 25,201.63
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 27,710.43 28,587.19 29,543.49 39,012.64
  สินค้าคงเหลือ 25,040.99 19,582.64 19,020.53 21,686.56
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 112,024.84 73,085.62 68,594.44 87,884.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41,851.99 40,958.45 41,995.80 40,098.14
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 79,594.41 74,126.39 76,384.86 64,291.49
  รวมสินทรัพย์ 191,619.26 147,212.02 144,979.30 152,176.21
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 314.78 - 23.83 460.65
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 30,145.53 29,276.36 28,898.49 41,579.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4,779.86 8,646.03 9,144.93 3,615.07
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 38,265.68 39,992.34 40,468.82 46,876.86
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 56,481.79 66,008.92 66,594.53 66,591.52
  รวมหนี้สิน 94,747.46 106,001.26 107,063.34 113,468.38
  ทุนจดทะเบียน 120,000.00 120,000.00 120,000.00 90,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 120,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 23,496.51 - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 19,960.15 18,465.52 15,279.07 16,058.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -66,637.79 -67,254.77 -67,455.63 -67,350.51
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -67,735.96 -67,762.90 -67,762.90 -67,762.90
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 96,818.87 41,210.75 37,823.44 38,707.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 52.92 - 92.52 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 353,959.56 319,308.41 428,804.13 577,134.02
  รายได้อื่น 2,446.53 3,099.51 4,044.83 6,074.73
  รวมรายได้ 356,406.09 322,407.92 432,848.96 583,208.75
  ต้นทุน 327,013.48 295,330.95 395,682.05 543,067.30
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 17,648.45 18,771.89 25,260.94 26,481.01
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 344,661.93 314,102.85 420,942.99 569,548.31
  EBITDA 16,831.15 11,990.07 17,217.04 18,190.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 4,445.59 3,759.48 5,202.76 3,601.88
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 12,385.56 8,230.59 12,014.28 14,588.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,120.62 5,868.49 8,791.07 10,895.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.79 0.65 0.98 1.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 12,830.41 12,014.59 15,786.48 30,570.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -25,529.97 -5,564.21 -7,542.87 -10,441.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 31,304.02 -8,322.89 -14,991.40 -5,235.34
  เงินสดสุทธิ 18,604.46 -1,872.51 -6,747.79 14,893.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.93 1.83 1.69 1.87
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 17.45 20.90 22.97 28.15
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.54 8.09 8.09 9.59
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.98 2.57 2.82 2.93
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 2.76 3.19 2.91 3.83
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 7.61 7.51 7.72 5.90
  EBIT Margin (%) 3.48 2.55 2.78 2.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.56 1.82 2.03 1.87

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 มี.ค. 2564 PP 390,000,000 12,000,000,000 10.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 10.85 N/A -25.70 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 10.73 N/A -27.14 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.55 N/A -25.78 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.73 N/A -26.09 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 55.42 N/A -19.32 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 21.40 16.26 12.51 14.79
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 17.05 22.45 29.18 24.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 19.15 22.07 19.44 25.04
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 19.06 16.54 18.78 14.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 15.61 14.76 11.23 13.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 23.38 24.72 32.51 27.95
  วงจรเงินสด (วัน) 12.73 14.26 15.45 11.30


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้