สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
SET50
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
31.00 36.50 / 22.10 42.32 - 120,000.00 372,000.00 - 17,217.04 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 เม.ย. 2564 19:07   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 เม.ย. 2564 08:22   หุ้นเพิ่มทุนของ OR เริ่มซื้อขายวันที่ 2 เมษายน 2564
23 มี.ค. 2564 17:07   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22 มี.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564
17 มี.ค. 2564 13:14   แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2196-5959
เบอร์โทรสาร -
URL www.pttor.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท - วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/02/2564
ราคา IPO (บาท) 18.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่นๆ (Non-Oil) ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่นๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 ก.พ. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.52% 525,054
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.99% (ณ วันที่ 09/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.80% (ณ วันที่ 09/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.88 -0.71 -2.11
  20 วัน 4.20 5.87 3.15
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 42.32 38.01 40.94
  P/BV (X) - 1.73 1.78
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.44 0.62 1.53

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@17 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9,000,000,000 75.00
  2. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 244,298,900 2.04
  3. GIC PRIVATE LIMITED 215,000,000 1.79
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 179,168,560 1.49
  5. กระทรวงการคลัง 153,349,808 1.28
  6. สำนักงานประกันสังคม 68,257,211 0.57
  7. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 49,658,960 0.41
  8. STATE STREET EUROPE LIMITED 36,621,271 0.31
  9. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 32,598,621 0.27
  10. นาง มณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 29,000,000 0.24

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ
  2. น.ส. จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาย ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการ
  4. นาย กฤษณ์ อิ่มแสง กรรมการ
  5. นาย ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการ
  6. นาย สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ
  7. นาย รวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการ
  8. นาย นพดล ปิ่นสุภา กรรมการ
  9. นาง อรวดี โพธิสาโร กรรมการ
  10. นาย พิภพ อุดร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาย ชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. น.ส. ดวงกมล ชาติประเสริฐ กรรมการอิสระ
  13. น.ส. ดุจเดือน เหตระกูล กรรมการอิสระ
  14. นาย สุพัฒน์ เมธีวรพจน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 เม.ย. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 12,000.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 372,000.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 31.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 42.32 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 69.90 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 6,362.94 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 72.22 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.31 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.13 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.10 บาท 28 เม.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18,398.09 25,201.63
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 29,543.49 39,012.64
  สินค้าคงเหลือ 19,020.53 21,686.56
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 68,594.44 87,884.73
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 41,995.80 40,098.14
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 76,384.86 64,291.49
  รวมสินทรัพย์ 144,979.30 152,176.21
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 23.83 460.65
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 28,898.49 41,579.29
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,144.93 3,615.07
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 40,468.82 46,876.86
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 66,594.53 66,591.52
  รวมหนี้สิน 107,063.34 113,468.38
  ทุนจดทะเบียน 120,000.00 90,000.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 90,000.00 90,000.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 15,279.07 16,058.35
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -67,455.63 -67,350.51
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -67,762.90 -67,762.90
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 37,823.44 38,707.83
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 92.52 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 428,804.13 577,134.02
  รายได้อื่น 4,044.83 6,074.73
  รวมรายได้ 432,848.96 583,208.75
  ต้นทุน 395,682.05 543,067.30
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25,260.94 26,481.01
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 420,942.99 569,548.31
  EBITDA 17,217.04 18,190.17
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 5,202.76 3,601.88
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 12,014.28 14,588.29
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,791.07 10,895.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.98 1.21
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 15,786.48 30,570.22
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -7,542.87 -10,441.39
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -14,991.40 -5,235.34
  เงินสดสุทธิ -6,747.79 14,893.50
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  16 มี.ค. 2564 PP 390,000,000 12,000,000,000 10.00


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น