สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OCEAN บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.13 5.95 / 1.09 N/A 2.77 301.61 1,363.29 1,294.43 26.39 -19.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ก.ย. 2562 13:14   แจ้งการเกษียณอายุของผู้บริหาร
20 ส.ค. 2562 12:51   ชี ้แจงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของการลงทุนในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และราคาในการเข้าลงทุนซือ้ หุ้น วี 81
13 ส.ค. 2562 19:18   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
09 ส.ค. 2562 08:39   แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัทย่อย
30 ก.ค. 2562 20:06   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
เบอร์โทรศัพท์ 0-2943-6663-4
เบอร์โทรสาร 0-2943-6343, 0-2943-7740
URL www.dussthai.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 11/4/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/12/2556
ราคา IPO (บาท) 0.90 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พาร์ 0.25 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2562 07 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.73% 3,168 51.80% 2,277
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.22% (ณ วันที่ 18/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.27% (ณ วันที่ 18/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -1.47 -0.12
  20 วัน -1.74 -2.95 -2.92
  60 วัน -10.32 -16.72 -9.58
  120 วัน -23.65 -26.81 -21.90
  YTD -68.61 -63.18 -68.42
  P/E (X) N/A 26.49 41.60
  P/BV (X) 2.77 2.24 1.74
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.15 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ชัชชญา ไตรตระกูลชัย 512,127,173 42.45
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 120,767,000 10.01
  3. นาย ฟ้าประทาน จิตตรัตน์เสนีย์ 106,840,400 8.86
  4. นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ 69,746,400 5.78
  5. นาย พรชัย สุรทศพร 42,267,600 3.50
  6. นาย ประพาศ ภูศรี 16,261,200 1.35
  7. นาย ภูริชย์ โรหิตะชาติ 14,160,000 1.17
  8. นาย มารชัย กองบุญมา 13,104,000 1.09
  9. นาย อัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 12,909,600 1.07
  10. น.ส. ญาณี จีระประภากาญจน์ 12,300,000 1.02

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.อ.อ. พิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย พิชญา ซุ่นทรัพย์ กรรมการ
  4. นาย พิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ กรรมการ
  5. นาย บุญเลิศ เอี้ยวพรชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,206.45  1,206.45  723.85 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,363.29  4,343.22  535.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.13  3.60  0.74 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.41  0.40  0.33 
  P/BV (X) 2.77  11.23  2.23 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 124.68  332.29  312.98 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 19.76  23.93  11.79 
  Beta 0.70  0.44  1.01 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -68.61  386.49  -15.91 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  2.03 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  ดร. ศิรดา จารุตกานนท์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย บรรจง พิชญประสาธน์/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว เขมนันท์ ใจชื้น/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคงกุล/บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 159.38 3.32 83.88 2.12 4.18
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 238.41 71.44 136.70 80.20 86.08
  สินค้าคงเหลือ 88.43 137.03 187.02 153.45 168.57
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 577.24 215.22 592.14 239.62 263.28
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ - 95.06 7.18 95.94 121.76
  รวมสินทรัพย์ 583.46 352.49 601.42 370.49 388.59
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 35.30 81.48 85.38 30.48 80.58
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 50.82 40.14 12.89 26.13 19.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.36 1.44 1.47 1.07 1.51
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 86.74 144.53 123.40 131.95 117.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3.78 6.84 7.01 6.62 8.35
  รวมหนี้สิน 90.52 151.37 130.41 138.56 125.50
  ทุนจดทะเบียน 452.42 217.16 301.61 217.16 217.16
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 301.61 180.97 301.61 180.96 180.96
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 341.05 75.64 341.05 75.61 75.61
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -149.73 -55.49 -171.65 -24.65 6.51
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 492.94 201.12 471.01 231.93 263.09
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 1,206.45 158.61 611.42 292.12 329.12
  รายได้อื่น 2.54 0.64 2.25 1.96 2.83
  รวมรายได้ 1,208.99 159.25 613.67 294.08 331.95
  ต้นทุนขาย 1,104.54 118.17 590.72 225.28 227.80
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80.94 77.03 156.53 103.38 97.70
  รวมค่าใช้จ่าย 1,185.48 195.20 747.25 328.66 325.50
  EBITDA 26.39 -31.55 -124.65 -25.96 15.44
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 2.88 4.40 8.92 8.62 8.98
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 23.51 -35.95 -133.57 -34.58 6.46
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 21.92 -30.84 -146.29 -32.26 1.57
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.04 -0.17 -0.04 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 54.30 11.85 -293.37 5.80 6.52
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 76.30 -2.19 -2.29 -7.91 -21.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -55.01 -8.46 378.29 0.06 3.09
  เงินสดสุทธิ 75.58 1.19 82.63 -2.06 -11.54
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 6.65 1.49 4.80 1.82
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -26.95 -21.94 -41.62 -13.03
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -15.84 -15.10 -27.49 -9.11
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.75 0.28 0.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 3.55 0.86 1.26 0.77
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.45 25.50 3.39 22.88
  EBIT Margin (%) 1.94 -22.57 -21.77 -11.76
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.81 -19.37 -23.84 -10.97

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  04 ต.ค. 2561 PP 232,567,173 1,206,449,039 0.25
  27 ก.ย. 2561 PP 250,000,000 973,881,866 0.25

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 660.63 18.90 109.30 -11.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 834.71 20.51 162.21 -1.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 659.16 18.68 108.67 -11.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 507.30 31.21 127.36 0.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.71 4.44 5.64 3.51
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 34.08 82.25 64.74 103.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 13.99 1.57 3.47 1.40
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 26.09 232.88 105.19 260.87
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 34.68 7.99 30.28 9.98
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 10.52 45.69 12.06 36.57
  วงจรเงินสด (วัน) 49.65 269.43 157.87 328.18


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 11 มี.ค. 2562 - 19 เม.ย. 2562
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ OCEAN-W3

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น