สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
OCC บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
10.00 14.00 / 7.60 337.50 0.63 60.00 600.00 780.42 2.51 36.62
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ธ.ค. 2563 13:09   วันหยุดประจำปี 2564
16 ธ.ค. 2563 17:02   การทำรายการเช่าโกดังสินค้ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
01 ธ.ค. 2563 17:49   เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
25 พ.ย. 2563 17:01   อนุมัติการซื้อที่ดินเพื่อการลงทุน และอนุมัติให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการซื้อที่ดิน
19 พ.ย. 2563 17:08   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2295-4545, 0-2295-4567
เบอร์โทรสาร 0-2295-0415
URL www.occ.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 14/8/1973 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 07/08/2530
ราคา IPO (บาท) 43.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 08/05/2546

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 08/11/2547
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / พาณิชย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุปโภคบริโภค / ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

ลักษณะธุรกิจ
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องสำอาง เสื้อผ้า และเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ Covermark, KMA, KMA Professional, Sungrace, Shiseiso Professional, BSC Hair Care, Guy Laroche, Gunze, Ritmuler

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 02 ก.ค. 2563 20 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
36.90% 473 31.65% 464
การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.12% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.40% (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.50 -4.77 1.15
20 วัน 9.89 -1.66 7.96
60 วัน 12.36 16.53 -10.28
120 วัน 9.89 4.60 -2.60
YTD -2.91 -9.05 -6.99
P/E (X) 337.50 20.72 30.19
P/BV (X) 0.63 3.51 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.65 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@02 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 11,839,980 19.73
2. นาย สำเริง มนูญผล 9,311,140 15.52
3. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 8,615,400 14.36
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด 3,136,680 5.23
5. นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา 2,844,300 4.74
6. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ 1,831,325 3.05
7. บริษัท วัตสดรมัย จำกัด 1,624,570 2.71
8. นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 1,357,490 2.26
9. นาง เรวดี ธนสารศิลป์ 994,960 1.66
10. นาย ธนานันต์ เอื้ออารักษ์ 931,990 1.55

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาง กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ
2. นาง ธีรดา อำพันวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นาย มนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
4. นาง ทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
5. นาย วรเทพ อัศวเกษม กรรมการ
6. นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา กรรมการ
7. นาง วัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. นาย วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย คณิต คุณาวุฒิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 60.00  60.00  60.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 600.00  618.00  780.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 10.00  10.30  13.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 15.97  15.97  16.45 
P/BV (X) 0.63  0.64  0.79 
P/E (X) 337.50  347.62  35.39 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01  0.82  0.44 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.02  0.02 
Beta 0.21  0.24  0.27 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -2.91  -20.77  -24.42 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.50  2.43  6.15 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 8.44  8.44  2.18 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.30 บาท หรือเท่ากับ 30% ของราคา Par โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจเป็นหลักด้วย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.25 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 0.80 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
- 0.65 บาท 21 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นาย นพฤกษ์ พิษณุวงษ์/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิตร/บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 54.56 65.27 49.46 48.57 37.26
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 105.61 129.18 174.61 178.86 211.84
สินค้าคงเหลือ 247.10 264.99 235.44 229.46 233.74
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 601.26 655.79 651.13 705.74 723.46
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 18.51 21.51 19.83 25.29 22.17
รวมสินทรัพย์ 1,193.22 1,245.98 1,234.25 1,289.78 1,279.72
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - 80.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 123.97 158.41 141.09 179.17 210.32
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1.44 - - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 133.55 171.33 150.57 184.38 302.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 97.05 87.58 90.51 87.32 86.71
รวมหนี้สิน 230.61 258.91 241.08 271.69 388.86
ทุนจดทะเบียน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 36.50 36.50 36.50 36.50 36.50
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 828.24 845.26 852.76 873.00 742.90
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 958.24 987.08 993.17 1,018.08 890.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 4.37 - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 598.64 863.23 1,127.29 1,274.77 1,359.39
รายได้อื่น 14.17 15.04 11.84 196.13 45.33
รวมรายได้ 612.81 878.28 1,139.13 1,470.89 1,404.71
ต้นทุนขาย 322.44 433.09 591.01 641.29 695.42
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 302.16 420.58 509.30 618.64 601.86
รวมค่าใช้จ่าย 624.60 853.67 1,100.31 1,259.93 1,325.62
EBITDA 2.51 36.62 55.42 225.79 92.24
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 14.30 12.02 16.59 14.83 13.15
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -11.79 24.60 38.83 210.96 79.09
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -9.52 20.26 31.56 169.09 63.25
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 0.34 0.53 2.82 1.05
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 26.03 27.54 12.72 42.14 114.67
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.91 37.16 36.17 88.17 -171.09
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -16.03 -48.00 -48.00 -119.00 38.00
เงินสดสุทธิ 5.10 16.71 0.90 11.31 -18.42
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 4.50 3.83 4.32 3.83
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.18 2.20 3.14 17.72
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.20 2.11 3.08 16.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.26 0.24 0.27
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.72 0.97 0.90 1.14
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 46.14 49.83 47.57 49.69
EBIT Margin (%) -1.92 2.80 3.41 14.34
อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.55 2.31 2.77 11.50

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -30.65 -9.75 -11.57 -6.22
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -25.55 -10.45 -7.84 -7.78
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -30.23 -22.44 -22.56 4.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -26.83 -7.55 -12.67 -4.96
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -87.89 -81.34 167.35

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.35 7.93 6.38 6.53
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 49.67 46.01 57.22 55.94
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 1.88 2.22 2.54 2.77
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 194.56 164.57 143.56 131.82
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.40 3.65 3.69 3.29
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 107.28 100.13 98.89 110.84
วงจรเงินสด (วัน) 136.94 110.45 101.89 76.91


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น