สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NWR บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.60 0.68 / 0.20 N/A 0.47 2,585.48 1,551.29 11,748.20 632.42 22.22
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 ธ.ค. 2563 12:35   การลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย
11 พ.ย. 2563 08:09   การลงนามในสัญญาก่อสร้างทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานกระบี่
10 พ.ย. 2563 17:46   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563 17:45   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563 17:43   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18-19, 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทรศัพท์ 0-2730-2100, 0-2751-9455-74
เบอร์โทรสาร 0-2751-9487, 0-2751-9484-5
URL www.nawarat.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 31/05/1976 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 27/09/2538
ราคา IPO (บาท) 105.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 2.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/08/2548

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 02/01/2557
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจหลักรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท และผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น รวมทั้งผลิตเหล็กแปรรูป ใช้เป็นวัสดุในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  89.34% 12,775 89.50% 13,604
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.74% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 40.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.55% (ณ วันที่ 25/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -3.23 -1.54 -2.68
  20 วัน -1.64 -0.85 -2.64
  60 วัน 20.00 6.97 -3.02
  120 วัน 5.26 16.15 -6.00
  YTD -3.23 -2.90 -6.59
  P/E (X) N/A 51.74 29.96
  P/BV (X) 0.47 1.00 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.15 1.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พลพัฒ กรรณสูต 263,910,285 10.21
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 108,871,115 4.21
  3. นาย ประวิทย์ พูนเพชรกุล 105,900,000 4.10
  4. นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์ 30,510,000 1.18
  5. นาย สุวัฒน์ เลิศปัญญาโรจน์ 26,396,382 1.02
  6. นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์ 22,000,000 0.85
  7. นาย รัชพล นภานพรัตน์แก้ว 20,197,735 0.78
  8. นาง จินตกา พูนเพชรกุล 19,200,000 0.74
  9. นาย สมชัย สินทรัพย์ไพศาล 17,832,500 0.69
  10. นาย ไชยา สกุลชัยวาณิชย์ 17,792,100 0.69

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  2. นาย พลพัฒ กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย มงคล พีรศานติกุล กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย สุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการ
  5. น.ส. ผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ
  6. นาย อภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ณัฐพร พรหมสุทธิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,585.48  2,585.48  2,585.48 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,551.29  1,603.00  1,111.76 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.60  0.62  0.43 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.27  1.27  1.37 
  P/BV (X) 0.47  0.49  0.31 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.53  95.71  88.68 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.55  5.19  7.49 
  Beta 1.23  1.24  1.21 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -3.23  44.19  -44.16 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  9.30 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.04 บาท 28 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 963.49 765.98 596.88 1,247.17 598.78
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,602.01 1,471.44 1,318.67 1,195.44 1,182.57
  สินค้าคงเหลือ 2,603.18 2,610.98 2,725.58 2,455.90 2,350.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 10,743.71 9,093.24 9,546.67 9,288.18 8,222.40
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,946.92 2,429.95 2,374.28 2,430.13 2,718.48
  รวมสินทรัพย์ 14,440.79 12,685.79 13,353.65 13,043.05 12,251.44
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 3,239.77 1,727.08 2,169.44 1,674.44 396.04
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,537.50 1,672.46 2,041.22 1,692.73 1,811.02
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 526.31 2,035.97 2,298.58 383.09 2,087.93
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,139.98 8,051.54 9,188.30 6,325.13 5,944.76
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,940.00 1,009.26 841.24 2,761.27 2,775.58
  รวมหนี้สิน 11,079.99 9,060.81 10,029.54 9,086.40 8,720.34
  ทุนจดทะเบียน 2,585.48 2,585.48 2,585.48 2,585.48 2,585.48
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,585.48 2,585.48 2,585.48 2,585.48 2,585.48
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 968.94 968.94 968.94 968.94 968.94
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - 3.76 - 0.67 0.61
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -276.75 -3.99 -303.89 340.27 -77.77
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,280.39 3,554.20 3,256.02 3,895.36 3,477.26
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 80.41 70.78 68.08 61.28 53.84
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 7,199.04 5,883.48 7,740.09 9,935.52 9,275.50
  รายได้อื่น 76.59 98.39 130.98 422.30 69.82
  รวมรายได้ 7,286.38 5,981.87 7,871.06 10,444.45 9,345.32
  ต้นทุนขาย 6,526.93 5,481.21 7,413.41 9,118.66 8,661.01
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 483.12 561.56 727.82 649.64 600.95
  รวมค่าใช้จ่าย 7,017.25 6,052.68 8,161.04 9,779.39 9,309.25
  EBITDA 632.42 227.61 123.84 1,058.99 425.22
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 363.30 298.43 413.81 393.93 389.14
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 269.12 -70.81 -289.98 665.06 36.08
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 51.94 -242.55 -515.22 418.04 -202.81
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.09 -0.20 0.16 -0.08
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 63.00 -75.73 -621.60 902.97 -444.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.21 -158.94 -182.23 14.54 172.58
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 314.46 -251.09 146.84 -270.32 211.31
  เงินสดสุทธิ 372.25 -485.76 -657.00 647.19 -60.44
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.18 1.13 1.04 1.47
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.46 -4.71 -14.41 11.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.37 0.48 -2.20 5.26
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.38 2.55 3.08 2.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.68 0.66 0.60 0.83
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 9.34 6.84 4.22 8.22
  EBIT Margin (%) 3.69 -1.18 -3.68 6.37
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.71 -4.05 -6.55 4.00

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 22.36 -21.78 -22.10 7.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 19.08 -21.69 -18.70 5.28
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 21.81 -25.38 -24.64 11.76
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 15.94 -19.11 -16.55 5.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.89 6.07 6.16 8.36
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 61.94 60.12 59.28 43.68
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.24 3.00 2.86 3.79
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 112.49 121.70 127.56 96.19
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.02 4.11 3.97 5.21
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 90.83 88.85 91.92 70.12
  วงจรเงินสด (วัน) 83.61 92.97 94.91 69.75


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น