สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NVD บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.88 5.05 / 3.62 26.95 1.16 1,380.60 5,356.73 11,263.62 125.45 38.72
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
21 ก.ย. 2561 17:08   การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
04 ก.ย. 2561 17:05   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
10 ส.ค. 2561 07:56   การเข้าลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่
09 ส.ค. 2561 18:24   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
09 ส.ค. 2561 17:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2105-6789
เบอร์โทรสาร 0-2105-6787
URL http://www.nirvanadaii.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/07/2558
ราคา IPO (บาท) 4.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 24/05/2561
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจของ DAII และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป : ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ "เฟนเซอร์" (FENZER) และ "นิวโว" (NUEVO)(2) ธุรกิจรับสร้างบ้าน : รับสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า "ดีจิ โฮม" (Deeji Home) และรับสร้างบ้านสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า "กินซ่าโฮม" (Ginza Home)(3) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม ภายใต้ตราสินค้า "เอเทค" (ATECH) และอื่นๆ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2561 29 ก.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  30.91% 1,345 30.91% 1,734
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.87% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.33% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.02 0.55 0.25
  20 วัน -6.28 0.50 -2.85
  60 วัน -4.43 -5.65 -7.11
  120 วัน -18.49 -17.76 -14.19
  YTD -19.17 -14.96 -15.77
  P/E (X) 26.95 17.79 16.65
  P/BV (X) 1.16 1.79 1.92
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.23 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) 711,855,320 51.56
  2. นาง วัฒนา สมวัฒนา 132,256,114 9.58
  3. MR. SORNSAK SOMWATTANA 71,718,214 5.19
  4. CPYI CLT A/C 0182688-1008 41,653,164 3.02
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,902,302 2.67
  6. นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร 34,439,847 2.49
  7. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 27,523,100 1.99
  8. นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 21,100,000 1.53
  9. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 20,000,000 1.45
  10. นาย ฐานิศร คูสุวรรณ 18,800,729 1.36

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุทธิชัย สังขมณี ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย นริศ เชยกลิ่น ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง พจนารถ ปริญภัทร์ภากร รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  4. นาย อภิมุข สุขประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  5. นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  6. นาย ฐิติ ทองเบญจมาศ กรรมการ
  7. นาย กฤษณัน กฤตเมธภีมเดช กรรมการ
  8. นาง ปรีเปรม นนทลีรักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย กัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,380.60  1,380.60  130.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,356.73  6,626.88  637.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.88  4.80  4.90 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.35  5.18  1.85 
  P/BV (X) 1.16  1.46  2.64 
  P/E (X) 26.95  40.35  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.43  62.80  425.67 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.65  16.53  10.57 
  Beta 0.34  0.52  0.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.17  -2.04  25.64 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.55  N/A  1.02 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.42  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.06 บาท 16 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.05 บาท 18 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ชาญชัย ชัยประสิทธิ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 1,153.83 475.69 991.65 46.93 47.55
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 608.73 586.36 428.42 25.92 34.15
  สินค้าคงเหลือ 7,516.85 3,944.09 4,662.04 28.55 44.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,412.74 5,208.86 6,393.23 107.21 135.63
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 433.25 328.01 356.43 200.21 191.81
  รวมสินทรัพย์ 11,689.89 7,818.26 9,749.23 325.32 347.69
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 920.00 795.86 715.00 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 381.98 326.17 474.04 73.12 75.84
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 658.61 228.68 645.36 - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,558.04 2,310.79 3,549.42 78.00 79.92
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,428.02 1,652.51 1,495.69 11.55 8.49
  รวมหนี้สิน 6,986.06 3,963.30 5,045.11 89.55 88.42
  ทุนจดทะเบียน 1,681.72 878.77 1,405.60 1,180.60 130.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,380.60 878.77 1,380.60 130.00 130.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,251.36 461.92 1,251.36 141.21 141.21
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 1,589.34 2,299.38 1,589.34 2.59 2.59
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 407.86 125.97 402.00 -7.11 16.39
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,629.16 3,766.03 4,623.30 235.78 259.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 74.67 88.93 80.82 - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 966.15 1,315.02 2,557.63 335.54 395.32
  รายได้อื่น 48.02 19.04 50.44 5.56 6.84
  รวมรายได้ 1,014.16 1,334.06 2,608.07 341.09 402.16
  ต้นทุนขาย 650.74 900.49 1,758.47 244.51 264.32
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 259.58 280.51 568.38 110.08 120.80
  รวมค่าใช้จ่าย 914.22 1,181.00 2,326.86 354.61 385.15
  EBITDA 125.45 175.12 340.56 8.68 36.68
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.52 22.06 59.34 22.20 19.67
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 99.94 153.06 281.22 -13.52 17.01
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 88.70 113.41 223.49 -15.59 13.00
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.10 0.18 -0.12 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1,374.00 156.98 31.88 29.95 47.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -81.84 -21.25 -74.13 -24.09 -84.92
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,618.02 212.00 905.94 -6.48 66.73
  เงินสดสุทธิ 162.18 383.34 899.30 -0.62 29.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.65 2.25 1.80 1.37
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.74 5.23 9.20 -6.30
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.34 3.59 5.58 -4.02
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.05 1.09 0.38
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.37 0.52 1.01
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 32.65 31.52 31.25 27.13
  EBIT Margin (%) 9.85 11.47 10.78 -3.96
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.75 8.50 8.57 -4.57

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  19 ก.ค. 2560 PP 147,300,000 1,380,599,978 1.00
  15 มิ.ย. 2560 PP 52,700,000 1,233,299,978 1.00
  17 ม.ค. 2560 PP 250,600,000 1,180,599,978 1.00
  17 ม.ค. 2560 PP 799,999,978 929,999,978 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -26.53 695.56 662.25 -15.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -27.73 654.15 619.17 -7.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -23.98 702.12 664.62 -15.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -22.59 581.74 556.17 -7.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -21.79 N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.70 4.88 11.26 11.17
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 98.75 74.84 32.42 32.67
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.26 0.51 0.75 6.69
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,386.35 709.61 486.81 54.53
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 4.26 5.09 6.43 3.28
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 85.66 71.66 56.79 111.18
  วงจรเงินสด (วัน) 1,399.43 712.79 462.44 -23.99


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NVD-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น