สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NUSA บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.55 1.83 / 0.26 N/A 2.78 8,041.08 12,463.68 19,122.54 -285.09 -53.99
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ม.ค. 2565 17:43   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
02 ธ.ค. 2564 12:39   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NUSA-W4 (F53-5)
19 พ.ย. 2564 13:05   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2565
15 พ.ย. 2564 21:55   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15 พ.ย. 2564 21:54   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2030-1399
เบอร์โทรสาร -
URL www.nusasiri.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/8/1960 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 10/08/2535
ราคา IPO (บาท) 22.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทเงินทุน ภัทรธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 7.10 : ใหม่ 1.00 @ 27/07/2549

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 09/09/2554
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 มี.ค. 2564 11 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  66.62% 5,314 70.24% 5,123
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.92% (ณ วันที่ 14/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.78% (ณ วันที่ 14/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 28.10 25.96 26.95
  20 วัน 121.43 118.79 115.87
  60 วัน 297.44 292.74 289.91
  120 วัน 278.05 245.42 254.78
  YTD 59.79 59.79 58.36
  P/E (X) N/A 28.14 21.01
  P/BV (X) 2.78 1.40 1.80
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.13 1.07 2.25

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 พ.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์ 874,056,700 11.44
  2. น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 680,123,200 8.90
  3. นาย วิษณุ เทพเจริญ 654,658,738 8.57
  4. น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว 275,946,617 3.61
  5. น.ส. กมาตยา ศรวณียารักษ์ 246,730,000 3.23
  6. นาย กำธร กิตติอิสรานนท์ 221,948,500 2.90
  7. นาย วสินธ์ ศิริรัตน์ 212,887,130 2.79
  8. นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร 211,100,479 2.76
  9. นาย วิรศักดิ์ ศิริรัตน์ 208,912,398 2.73
  10. นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 195,109,400 2.55

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิษณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. นาย สมคิด ศริ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  3. นาย สมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ กรรมการ
  4. นาง ศิริญา เทพเจริญ กรรมการ
  5. นาง สิรินงค์นาถ เพรียวพานิช กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย พิบูลย์ วรวรรณปรีชา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธีรธัช โปษยานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  14 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 8,041.08  8,041.08  7,641.08 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 12,463.68  7,799.85  2,215.91 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.55  0.97  0.29 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56  0.56  0.67 
  P/BV (X) 2.78  1.74  0.43 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 39.08  128.65  44.91 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 482.73  23.95  5.06 
  Beta 0.92  0.72  0.74 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 59.79  234.48  -40.82 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สุพรรณี ตริยานันทกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วธู ขยันการนาวี/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ปรีชา อรุณนารา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19.52 14.10 11.59 25.73 49.29
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 639.46 74.85 35.78 109.97 554.91
  สินค้าคงเหลือ 1,633.55 1,748.40 1,770.31 1,870.82 2,226.66
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,496.05 2,408.29 2,238.87 2,813.32 3,883.64
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,077.84 3,680.18 3,150.16 3,866.06 4,548.11
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,658.79 8,348.58 8,478.48 8,230.79 8,969.17
  รวมสินทรัพย์ 11,154.84 10,756.87 10,717.35 11,044.12 12,852.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,193.29 1,723.30 1,751.83 1,550.15 903.60
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,310.95 2,149.32 1,272.02 1,382.50 2,548.34
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,898.89 5,041.77 4,187.06 3,928.79 4,082.95
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,533.92 537.60 1,551.88 1,241.71 1,567.41
  รวมหนี้สิน 6,432.82 5,579.37 5,738.94 5,170.50 5,650.37
  ทุนจดทะเบียน 12,051.35 9,641.08 9,641.08 9,597.46 10,160.91
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 8,041.08 7,641.08 7,641.08 7,641.08 7,641.08
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -190.07 9.93 9.93 9.93 9.93
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -3,435.93 -2,510.75 -2,731.26 -1,790.89 -551.92
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 61.38 -20.35 -14.90 -32.40 -11.49
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 36.48 - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,476.46 5,119.91 4,904.85 5,827.71 7,087.60
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 245.56 57.59 73.57 45.90 114.85
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,258.26 395.30 653.34 1,459.56 2,714.12
  รายได้อื่น 12.95 11.80 21.99 71.18 53.54
  รวมรายได้ 1,297.13 433.06 709.92 1,585.79 2,970.44
  ต้นทุน 1,008.17 399.12 567.61 1,181.21 2,290.67
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 519.75 349.93 505.85 677.30 586.61
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,527.92 750.92 1,138.41 1,943.14 2,921.88
  EBITDA -285.09 -287.94 -357.06 -260.95 52.69
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 138.54 142.35 174.97 148.78 72.04
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -423.64 -430.30 -532.04 -409.73 -19.35
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -704.68 -705.38 -928.08 -653.19 -221.71
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.09 -0.09 -0.12 -0.09 -0.03
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -173.86 18.30 128.15 975.26 2,061.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -66.58 118.36 82.88 -249.30 -817.35
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 252.08 -145.96 -234.99 -1,019.29 -1,213.77
  เงินสดสุทธิ 11.64 -9.30 -23.95 -293.33 30.83
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.51 0.48 0.53 0.72
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -19.33 -17.20 -17.29 -10.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.80 -5.60 -4.89 -3.43
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.36 1.08 1.15 0.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.14 0.07 0.07 0.13
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.88 -0.97 13.12 19.07
  EBIT Margin (%) -32.66 -99.36 -74.94 -25.84
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -53.67 -160.18 -126.83 -42.14

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 ก.ค. 2564 PP 100,000,000 8,041,082,611 1.00
  21 มิ.ย. 2564 PP 200,000,000 7,941,082,611 1.00
  11 พ.ค. 2564 PP 100,000,000 7,741,082,611 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 218.30 -65.30 -55.24 -46.22
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 152.60 -58.80 -51.95 -48.43
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 199.52 -65.32 -55.23 -46.61
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 103.47 -48.13 -41.41 -33.50
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.25 7.34 8.97 4.39
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 85.97 49.74 40.71 83.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.70 0.34 0.31 0.58
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 524.54 1,069.17 1,170.71 633.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.60 0.37 0.34 0.96
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 607.46 977.16 1,061.67 379.11
  วงจรเงินสด (วัน) 3.05 141.74 149.76 337.09


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NUSA-W4, NUSA-W4-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้