สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NSL บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
20.80 25.75 / 13.00 29.35 4.96 300.00 6,240.00 6,542.17 206.96 17.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ส.ค. 2564 07:06   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13 ส.ค. 2564 17:20   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2564 17:20   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13 ส.ค. 2564 17:19   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
30 ก.ค. 2564 17:42   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2525-8520
เบอร์โทรสาร 0-2525-8538
URL www.nslfoods.com
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/05/2564
ราคา IPO (บาท) 12.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอรี่ อาหารรองท้อง และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งนำเข้าและจำหน่ายเนื้อสัตว์และผักแช่แข็ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 พ.ค. 2564
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.00% 2,730
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.09% (ณ วันที่ 21/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.28% (ณ วันที่ 21/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.95 -0.65 -0.40
  20 วัน -1.89 -2.13 -5.63
  60 วัน 47.52 46.88 46.26
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 29.35 32.90 20.63
  P/BV (X) 4.96 2.20 1.73
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.34 0.38 1.70

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@31 ส.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ 224,999,800 75.00
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,765,858 4.59
  3. นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 3,450,000 1.15
  4. นาย ชวลิต จรัสโชติพินิต 3,019,000 1.01
  5. น.ส. จุไรลักษณ์ เจียมวงษา 2,118,000 0.71
  6. นาย สาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ 2,107,500 0.70
  7. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ 1,800,000 0.60
  8. น.ส. รัตนา ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 1,800,000 0.60
  9. นาย ยศพนธ์ สุธารัตนชัยพร 1,500,000 0.50
  10. กองทุนเปิด กรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ 1,250,600 0.42

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง สุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมชาย อัศวปิยานนท์ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  3. นาย วีระชน ขาวผ่อง กรรมการ
  4. นาย เจริญ อัศวปิยานนท์ กรรมการ
  5. นาย อัครเดช เลี่ยมเจริญ กรรมการ
  6. นาง พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อาณาจักร ลิ้มไพรสันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  21 ก.ย. 2564
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 300.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,240.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 20.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.20 
  P/BV (X) 4.96 
  P/E (X) 29.35 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 271.61 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 152.09 
  Beta 2.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 73.33 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.35 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 50.0% ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 0.25 บาท 10 ก.ย. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย มนูญ มนูสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชูพงษ์ สุรชุติกาล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย มงคล สมผล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 518.30 9.93
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 440.95 413.43
  สินค้าคงเหลือ 142.96 141.82
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,104.86 566.63
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 936.29 972.49
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 974.51 1,007.96
  รวมสินทรัพย์ 2,079.37 1,574.58
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 31.74 224.02
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 368.27 404.17
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 106.81 105.24
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 542.96 792.10
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 277.50 327.70
  รวมหนี้สิน 820.46 1,119.80
  ทุนจดทะเบียน 300.00 300.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 300.00 225.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 797.38 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 161.53 229.78
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,258.91 454.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,561.41 2,923.22
  รายได้อื่น 1.85 4.36
  รวมรายได้ 1,563.26 2,927.58
  ต้นทุน 1,266.01 2,448.26
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 138.94 264.23
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,404.95 2,712.49
  EBITDA 206.96 321.13
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 48.64 106.05
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 158.31 215.09
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 123.00 151.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.50 0.68
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 99.11 276.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -11.03 -34.80
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 420.28 -249.71
  เงินสดสุทธิ 508.36 -7.66
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.03 0.72
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.82 33.29
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.81 13.66
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 2.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.46 1.86
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.92 16.25
  EBIT Margin (%) 10.13 7.35
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.87 5.17

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  2563 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2564  2563 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.87 7.07
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.10 51.62
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 17.47 17.26
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 20.90 21.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.78 6.06
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 53.84 60.26
  วงจรเงินสด (วัน) 20.16 12.51


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้