สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NSI บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
77.00 79.25 / 46.00 7.32 0.78 139.00 1,070.30
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 ธ.ค. 2563 12:35   แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
16 พ.ย. 2563 12:33   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
16 พ.ย. 2563 12:32   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
16 พ.ย. 2563 12:30   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
29 ต.ค. 2563 12:34   เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 74
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2911-4567-92, 0-2911-4488
เบอร์โทรสาร 0-2911-4481
URL www.namsengins.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/03/1948 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/03/2538
ราคา IPO (บาท) 155.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจประกันภัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มิ.ย. 2563 13 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.50% 609 38.17% 716
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.44% (ณ วันที่ 26/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.79% (ณ วันที่ 26/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 3.70 4.44 4.37
  20 วัน 3.01 0.11 1.20
  60 วัน 13.24 -3.43 -9.58
  120 วัน 32.76 22.29 17.67
  YTD 4.05 1.09 -0.31
  P/E (X) 7.32 20.13 30.19
  P/BV (X) 0.78 1.43 1.71
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06 0.26 1.42

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด 3,996,710 28.75
  2. บริษัท พกกิม จำกัด 2,398,027 17.25
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,075,501 7.74
  4. น.ส. ศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์ 349,750 2.52
  5. MISS LILLIAN FU 300,600 2.16
  6. นาง วารุณี อาภานุทัต 295,500 2.13
  7. น.ส. รัตนา เจริญชัยพงศ์ 245,207 1.76
  8. น.ส. สุมาลี เจริญชัยพงศ์ 232,658 1.67
  9. นาง ลักษณา ฟูศรีบุญ 230,150 1.66
  10. นาง วราภรณ์ เจริญชัยพงศ์ 176,400 1.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  3. นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ กรรมการ
  4. นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการ
  5. นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการ
  6. นาง กมลภรณ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ
  7. นาย สมบัติ พูถาวรวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นภดล พุฒรังษี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย มาว อ่อง ทุน กรรมการอิสระ
  11. นาย เปรมจิต วิเศษแพทยา กรรมการอิสระ
  12. นาย อนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  26 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 13.90  13.90  13.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,070.30  1,028.60  834.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 77.00  74.00  60.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 99.34  99.34  97.17 
  P/BV (X) 0.78  0.74  0.62 
  P/E (X) 7.32  7.03  9.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.31  5.47  4.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.19  0.21  0.15 
  Beta 0.34  0.34  0.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.05  23.33  -20.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 9.35  9.73  7.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.92  0.92  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะของเงินกองทุนที่บริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 4.50 บาท 22 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  - 3.64 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.56 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 1.30 บาท 24 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.70 บาท 24 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.95 บาท 22 เม.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 2.25 บาท 21 ก.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 1.75 บาท 23 เม.ย. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 625.60 93.55 48.93 166.47 66.39
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 169.62 168.96 172.39 183.39 188.04
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - 324.78 -
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 220.76 235.64 194.69 241.91 255.77
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 10.71 14.29 17.19 11.91 13.36
  รวมสินทรัพย์ 3,861.84 3,962.11 3,904.01 3,612.71 3,678.68
  สำรองเบี้ยประกันภัย - - - 1,274.06 -
  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - - - 509.06 -
  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - 205.94 -
  รวมหนี้สิน 2,481.07 2,611.44 2,548.71 2,292.54 2,356.66
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 594.44 594.44 594.44 594.44 594.44
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 629.40 622.82 627.95 602.43 561.16
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,380.77 1,350.67 1,355.30 1,320.17 1,322.02
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 1,557.06 1,468.75 1,987.66 1,693.08 1,779.21
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 1,476.75 1,529.99 2,061.66 1,734.48 1,832.52
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 29.01 83.76 79.13 92.78 110.17
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 205.06 215.95 290.14 283.47 282.00
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 171.60 89.37 98.05 116.60 140.41
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 138.99 75.29 82.55 97.41 118.02
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 10.00 5.42 5.94 7.01 8.49
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 718.02 -14.28 -51.36 161.78 43.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.71 -3.73 -11.27 -6.10 -6.77
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -136.13 -54.90 -54.90 -55.60 -64.64
  เงินสดสุทธิ 576.67 -72.92 -117.54 100.08 -28.34
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.71 6.80 6.17 7.37
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.61 2.87 2.61 3.20
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.80 1.93 1.88 1.74
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.54 0.53 0.55 0.50
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.69 4.81 3.96 5.40

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 6.01 15.84 17.40 -4.84
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -3.48 17.58 18.86 -5.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -5.04 6.81 2.35 0.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 84.60 -7.74 -15.25 -17.47


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น