สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NSI บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
80.50 88.75 / 65.25 9.55 0.82 139.00 1,118.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2564 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2564 17:07   ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พ.ย. 2564 17:06   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
27 ต.ค. 2564 17:12   เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75
24 ส.ค. 2564 19:19   การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
เบอร์โทรศัพท์ 0-2016-3333, 0-2017-3333
เบอร์โทรสาร 0-2911-4481
URL www.namsengins.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 25/03/1948 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 28/03/2538
ราคา IPO (บาท) 155.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นวธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจประกันภัย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 09 มิ.ย. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  38.25% 772 37.50% 609
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 2.44% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  7.95% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.62 -1.25 0.79
  20 วัน -1.53 -6.76 -0.06
  60 วัน -2.72 -9.58 1.09
  120 วัน 5.92 5.92 7.88
  YTD 8.78 -1.61 -0.73
  P/E (X) 9.55 36.59 19.82
  P/BV (X) 0.82 1.47 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.17 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำกัด 3,996,710 28.75
  2. บริษัท พกกิม จำกัด 2,398,027 17.25
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,088,925 7.83
  4. น.ส. ศรีรัตนา เจริญชัยพงศ์ 349,550 2.51
  5. MISS LILLIAN FU 300,600 2.16
  6. น.ส. รัตนา เจริญชัยพงศ์ 245,207 1.76
  7. น.ส. สุมาลี เจริญชัยพงศ์ 231,658 1.67
  8. นาง ลักษณา ฟูศรีบุญ 230,150 1.66
  9. นาง วราภรณ์ เจริญชัยพงศ์ 191,400 1.38
  10. นาง วารุณี อาภานุทัต 187,000 1.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ยงยุทธ ผู้สันติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สมบุญ ฟูศรีบุญ กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
  3. นาย ไพรัช เจริญชัยพงศ์ กรรมการ
  4. นาย วิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการ
  5. นาย วรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการ
  6. นาง กมลภรณ์ ชินธรรมมิตร กรรมการ
  7. นาย สมบัติ พูถาวรวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาง พรพรรณ ตันอริยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย นภดล พุฒรังษี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  10. นาย มาว อ่อง ทุน กรรมการอิสระ
  11. นาย เปรมจิต วิเศษแพทยา กรรมการอิสระ
  12. นาย อนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ
  13. นาย อิทธิ ชูสร้อยปิ่น กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 13.90  13.90  13.90 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,118.95  1,028.60  834.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 80.50  74.00  60.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 97.93  99.34  97.17 
  P/BV (X) 0.82  0.74  0.62 
  P/E (X) 9.55  7.03  9.16 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 14.78  5.47  4.03 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.74  0.21  0.15 
  Beta 0.17  0.34  0.36 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 8.78  23.33  -20.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 11.49  9.73  7.00 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.92  0.92  0.60 
  นโยบายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นกับผลการดำเนินงาน แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสถานะของเงินกองทุนที่บริษัทฯ จำเป็นต้องดำรงไว้รองรับการขยายงาน

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 3.00 บาท 22 ก.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 4.75 บาท 22 เม.ย. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 4.50 บาท 22 ก.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 1.56 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  - 3.64 บาท 22 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.70 บาท 24 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  - 1.30 บาท 24 ก.ย. 2562 เงินปันผล
  01 ก.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 1.95 บาท 22 เม.ย. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 807.26 625.60 590.04 48.93 166.47
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 243.19 220.76 235.77 194.69 241.91
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 8.36 10.71 9.70 17.19 11.91
  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 165.06 141.72 141.81 167.47 -
  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 54.83 - - - 324.78
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 165.00 169.62 168.31 172.39 183.39
  รวมสินทรัพย์ 4,258.71 3,861.84 4,029.87 3,904.01 3,612.71
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 2,391.03 2,058.10 2,103.48 2,036.21 1,783.13
  เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 195.74 160.01 205.83 283.95 260.20
  เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า - - - - -
  รวมหนี้สิน 2,897.54 2,481.07 2,632.74 2,548.71 2,292.54
  ทุนจดทะเบียน 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 139.00 139.00 139.00 139.00 139.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 594.44 594.44 594.44 594.44 594.44
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 638.10 629.40 650.36 627.95 602.43
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,361.17 1,380.77 1,397.13 1,355.30 1,320.17
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,749.77 1,527.91 2,067.03 2,086.30 1,810.17
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 76.58 -29.15 -2.27 98.64 117.08
  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 58.93 51.89 68.37 66.33 58.60
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 59.05 29.01 38.39 79.13 92.78
  รวมรายได้ 1,806.86 1,651.15 2,199.50 2,159.71 1,851.08
  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) 126.38 - - - -
  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 940.22 886.95 1,183.72 1,354.10 1,097.64
  หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 52.59 86.95 103.39 245.94 112.64
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 143.27 122.36 167.22 186.28 184.76
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 210.19 197.10 272.81 290.14 282.64
  รวมค่าใช้จ่าย 1,692.45 1,479.55 2,001.12 2,061.66 1,734.48
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 114.41 171.60 198.38 98.05 116.60
  ภาษีเงินได้ 18.94 32.61 37.75 15.49 19.19
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 95.47 138.99 160.64 82.55 97.41
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.87 10.00 11.56 5.94 7.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 332.07 718.02 684.32 -51.36 161.78
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.15 -4.71 -5.77 -11.27 -6.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -109.37 -136.13 -136.95 -54.91 -55.60
  เงินสดสุทธิ 217.55 577.17 541.61 -117.54 100.08
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.54 10.71 11.67 6.17
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.48 4.61 5.00 2.61
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.13 1.80 1.88 1.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.58 0.56 0.55 0.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.28 8.42 7.30 3.82

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน 114.56 -65.36 -56.21 8.72
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 16.52 -3.22 -2.98 22.09
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 6.64 -8.73 -5.97 2.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -31.31 84.60 94.58 -15.25


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้