สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NRF บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
8.30 10.38 / 4.63 94.08 4.55 1,355.78 11,252.98 11,812.53 287.12 41.14
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 พ.ค. 2564 13:01   แจ้งการปรับจำนวนทศนิยมในการคำนวณเงินปันผลในส่วนเงินสดเพื่อจ่ายภาษี
06 พ.ค. 2564 12:56   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 เม.ย. 2564 17:15   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
22 เม.ย. 2564 18:38   การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
21 เม.ย. 2564 13:08   แจ้งยกเลิกวาระการประชุมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลในวงจำกัดและ ESOP-W (แก้ไขหัวข้อข่าว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3484-9576-80
เบอร์โทรสาร 0-3484-9586
URL https://www.nrinstant.com/
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/12/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/10/2563
ราคา IPO (บาท) 4.60 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัตที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.54% 2,983
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 22.33% (ณ วันที่ 14/05/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.92% (ณ วันที่ 14/05/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.35 -3.14 -0.11
  20 วัน -5.14 -6.08 -5.65
  60 วัน 9.27 5.07 6.37
  120 วัน 37.02 24.24 19.07
  YTD 39.23 24.55 30.23
  P/E (X) 94.08 35.00 30.22
  P/BV (X) 4.55 2.14 1.73
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.80 0.52 1.72

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 เม.ย. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 428,397,289 31.60
  2. DP Partners Limited 170,830,500 12.60
  3. DPA Fund S Limited 110,771,386 8.17
  4. บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) 100,000,000 7.38
  5. บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด 68,015,725 5.02
  6. บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด 47,805,400 3.53
  7. บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 36,960,000 2.73
  8. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd. 20,000,000 1.48
  9. น.ส. จารุมน วนิชสุวรรณ 15,592,400 1.15
  10. นาย ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ 14,667,000 1.08

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง เกศรา มัญชุศรี ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ
  5. นาย ไท่-ชวน หลิน กรรมการ
  6. นาย เหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  14 พ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,355.78  1,355.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 11,252.98  8,405.84 
  ราคา (บาท/หุ้น) 8.30  5.96 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.83  N/A 
  P/BV (X) 4.55 
  P/E (X) 94.08  86.92 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 81.38  150.13 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 108.15  246.20 
  Beta 0.72 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 39.23  29.59 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.05  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.05 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 25.00 : 1.00 หุ้น 21 พ.ค. 2564 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.00444 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 224.36 142.27
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 284.37 194.46
  สินค้าคงเหลือ 188.08 85.06
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 721.57 432.08
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 626.09 375.26
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,636.80 2,163.72
  รวมสินทรัพย์ 3,358.37 2,595.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 143.48 90.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 202.14 126.07
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 62.94 255.06
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 449.11 483.18
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 334.80 939.78
  รวมหนี้สิน 783.91 1,422.97
  ทุนจดทะเบียน 1,421.04 1,421.04
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,355.78 1,065.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,165.19 155.75
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 357.40 242.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -303.91 -290.79
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -290.79 -290.79
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,574.47 1,172.84
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,408.35 1,111.05
  รายได้อื่น 29.65 8.60
  รวมรายได้ 1,444.02 1,119.66
  ต้นทุน 974.17 783.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 256.69 217.89
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,231.74 1,001.80
  EBITDA 287.12 191.60
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 89.76 79.81
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 197.36 111.80
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 124.39 40.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 118.55 153.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -468.81 -141.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 432.35 84.27
  เงินสดสุทธิ 82.09 96.27
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.61 0.89
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 6.64 3.47
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.63 4.31
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.30 1.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 30.83 29.44
  EBIT Margin (%) 13.67 9.98
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.61 3.64

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 26.76 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 24.27 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 28.97 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 22.95 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 205.25 N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.88 5.71
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 62.05 63.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 7.13 9.22
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 51.17 39.60
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.94 6.22
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.49 58.70
  วงจรเงินสด (วัน) 51.73 44.79


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 22 มี.ค. 2564 - 09 เม.ย. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้