สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NRF บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
6.70 9.20 / 4.82 93.92 - 1,355.78 9,083.73 - 218.18 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
13 พ.ย. 2563 17:52   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13 พ.ย. 2563 17:52   แจ้งเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
13 พ.ย. 2563 17:48   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
13 พ.ย. 2563 17:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2563 17:28   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3484-9576-80
เบอร์โทรสาร 0-3484-9586
URL https://www.nrinstant.com/
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/12/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/10/2563
ราคา IPO (บาท) 4.60 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัตที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 06 ต.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.54% 2,983
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 22.55% (ณ วันที่ 23/11/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.54% (ณ วันที่ 23/11/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.19 -5.11 -6.97
  20 วัน 30.10 16.39 11.15
  60 วัน N/A N/A N/A
  120 วัน N/A N/A N/A
  YTD N/A N/A N/A
  P/E (X) 93.92 26.32 27.60
  P/BV (X) - 2.06 1.59
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.04 0.62 1.47

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด 528,397,289 38.97
  2. DP Partners Limited 170,830,500 12.60
  3. DPA Fund S Limited 147,731,386 10.90
  4. บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด 68,015,725 5.02
  5. บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด 47,805,400 3.53
  6. BLACK RIVER FOOD 2 PTE LTD 23,500,000 1.73
  7. นาย ดำเกิง ปฐมวาณิชย์ 14,500,000 1.07
  8. นางสาว โสภิดา เชี่ยวชาญวลิชกิจ 12,499,900 0.92
  9. AIA Company Limited - EQTG-D FUND 1 9,253,600 0.68
  10. บัวหลวงหุ้นระยะยาว 8,413,300 0.62

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง เกศรา มัญชุศรี ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. น.ส. เพ็ญอุไร ไชยชัชวาล กรรมการ
  5. นาย ไท่-ชวน หลิน กรรมการ
  6. นาย เหยา ก๊ก ตง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 พ.ย. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,355.78 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 9,083.73 
  ราคา (บาท/หุ้น) 6.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) N/A 
  P/BV (X)
  P/E (X) 93.92 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 121.84 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 358.38 
  Beta
   
  อัตราผลตอบแทน YTD 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 45.65 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการหักเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เติมพงษ์ โอปนพันธุ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย กฤษดา เลิศวนา/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 81.39 142.27
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 241.86 194.46
  สินค้าคงเหลือ 172.87 85.06
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 508.79 432.08
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 382.42 375.26
  รวมสินทรัพย์ 2,877.46 2,595.81
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 110.20 90.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 193.56 126.07
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 130.54 255.67
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 453.29 483.18
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,161.60 939.78
  รวมหนี้สิน 1,614.89 1,422.97
  ทุนจดทะเบียน 1,421.04 1,421.04
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,065.78 1,065.78
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 155.75 155.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -290.79 -290.79
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 328.89 242.10
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,262.57 1,172.84
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  ยอดขายสุทธิ 970.53 1,111.05
  รายได้อื่น 17.86 8.60
  รวมรายได้ 988.40 1,119.66
  ต้นทุนขาย 660.40 783.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 165.02 217.89
  รวมค่าใช้จ่าย 835.00 1,007.86
  EBITDA 218.18 191.60
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 64.78 79.81
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 153.40 111.80
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 89.22 40.75
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 88.72 153.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -260.62 -141.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 110.88 84.27
  เงินสดสุทธิ -61.02 96.27
  เพิ่มเติม
  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 19 ต.ค. 2563 - 27 พ.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น