สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NPK บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
17.60 22.80 / 5.65 22.20 0.41 100.00 176.00 202.97 13.78 8.73
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ม.ค. 2564 07:51   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 ธ.ค. 2563 08:00   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
11 พ.ย. 2563 08:29   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 08:29   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 08:28   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-3129-30 , 0-3859-3133
เบอร์โทรสาร 0-3884-6040
URL https://www.newplus.co.th/
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1/1/1972 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 14/10/2531
ราคา IPO (บาท) 35.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 05/01/2558
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายถุงน่องสตรี ถุงเท้า ชุดชั้นในสตรี และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 19 มี.ค. 2563 22 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
23.98% 654 23.99% 791
การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.20% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 4.14 6.76 3.22
20 วัน 15.79 10.10 10.24
60 วัน 18.12 0.16 2.98
120 วัน 46.67 22.05 25.94
YTD 15.79 10.02 10.03
P/E (X) 22.20 27.88 77.77
P/BV (X) 0.41 2.37 1.83
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 1.43 0.28

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด 2,982,176 29.82
2. บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด 1,599,297 15.99
3. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) 1,479,062 14.79
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 533,332 5.33
5. นาย พิภพ โชควัฒนา 332,825 3.33
6. น.ส. วรวรรณ โชควัฒนา 328,473 3.28
7. น.ส. วรวงศ์ โชควัฒนา 300,000 3.00
8. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 254,632 2.55
9. นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 183,000 1.83
10. นาย ปริญญา เหลี่ยมไทย 150,900 1.51

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาง จำเนียร โชควัฒนา ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
2. นาง อรสา ครุธกูล กรรมการ
3. นาย มารุต แจ้งอัมพร กรรมการ
4. น.ส. อรอุมา ฝึกฝน กรรมการ
5. นาย มนตรี เหล่าเศรษฐกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. น.ส. สุวรรณา สัณหจริยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. นาย พินิจ ไตรรัตน์รุ่งเรือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 10.00  10.00  10.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 176.00  152.00  189.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 17.60  15.20  18.90 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 43.00  43.00  42.68 
P/BV (X) 0.41  0.35  0.44 
P/E (X) 22.20  19.17  13.07 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03  11.36  4.28 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.00  0.05  0.04 
Beta 0.58  0.57  0.37 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 15.79  -19.58  -22.86 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.14  1.32  2.12 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.25  0.25  0.28 
นโยบายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามหุ้น ๆ ละเท่าๆ กัน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.20 บาท 25 พ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.40 บาท 24 พ.ค. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.25 บาท 25 พ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย พรชัย กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นาง สุวนีย์ กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
นางสาว สุดาพร ทะวาปี/บริษัท บัญชีกิจ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 32.04 8.43 10.22 1.00 9.57
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 54.80 77.56 83.91 96.45 88.12
สินค้าคงเหลือ 68.49 71.32 66.81 76.65 60.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 192.48 193.86 197.43 210.36 183.74
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 252.07 252.41 256.03 255.19 258.24
รวมสินทรัพย์ 488.97 488.96 496.10 509.02 487.13
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 6.04 2.73 3.15 33.15 20.05
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 16.07 25.66 26.98 26.98 31.86
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.70 - - - 20.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 24.66 31.73 34.02 64.94 77.06
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.35 30.42 30.61 22.76 23.15
รวมหนี้สิน 59.00 62.15 64.63 87.70 100.21
ทุนจดทะเบียน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 247.04 244.05 248.35 237.89 203.22
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 429.97 426.81 431.46 421.32 386.92
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 155.41 254.69 339.47 387.37 358.24
รายได้อื่น 0.99 4.32 5.07 4.00 4.20
รวมรายได้ 156.40 259.01 344.53 391.37 362.44
ต้นทุนขาย 130.27 215.18 287.70 310.37 288.16
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12.47 17.55 22.96 26.13 23.10
รวมค่าใช้จ่าย 151.91 244.29 323.95 344.48 320.38
EBITDA 13.78 25.55 35.01 60.93 55.27
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 9.28 10.83 14.43 14.04 13.20
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 4.50 14.72 20.58 46.89 42.06
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 3.63 10.16 14.45 35.43 31.43
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.36 1.02 1.45 3.54 3.14
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 28.50 49.80 58.51 21.09 67.02
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -4.91 -7.25 -14.33 -19.42 -10.20
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -1.78 -35.12 -34.96 -10.23 -48.69
เงินสดสุทธิ 21.81 7.43 9.22 -8.56 8.13
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.81 6.11 5.80 3.24
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.85 3.43 3.39 8.77
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.12 4.05 4.09 9.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.14 0.15 0.15 0.21
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.72 0.69 0.79
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 16.18 15.51 15.25 19.88
EBIT Margin (%) 2.88 5.68 5.97 11.98
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.32 3.92 4.20 9.05

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -38.98 -11.11 -12.37 8.13
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -39.46 -2.90 -7.30 7.71
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -39.62 -10.16 -11.97 7.98
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -37.82 -1.09 -5.96 7.52
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -64.25 -67.37 -59.21 12.73

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.63 4.20 3.76 4.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 100.57 86.96 96.96 86.96
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 2.90 3.96 4.01 4.52
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 125.81 92.11 91.00 80.76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 9.72 10.42 10.66 10.55
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 37.56 35.04 34.22 34.60
วงจรเงินสด (วัน) 188.83 144.04 153.74 133.12


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น