สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NOK บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.12 3.30 / 1.88 N/A 12.46 3,108.52 6,590.05 19,579.24 -337.28 -4.68
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
22 พ.ค. 2562 18:12   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
13 พ.ค. 2562 20:45   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13 พ.ค. 2562 20:44   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2562 20:43   งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2562 19:33   เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 183 ชั้น 17 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2627-2000
เบอร์โทรสาร 0-2286-9830
URL www.nokair.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2004 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 20/06/2556
ราคา IPO (บาท) 26.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจสายการบิน

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2562 05 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  16.65% 7,654 28.85% 9,246
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.05% (ณ วันที่ 24/05/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.19% (ณ วันที่ 24/05/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 2.30 0.04
  20 วัน -0.93 1.84 2.71
  60 วัน -23.19 -21.43 -21.04
  120 วัน -13.82 -19.17 -13.40
  YTD -12.40 -16.32 -15.12
  P/E (X) N/A 66.88 17.34
  P/BV (X) 12.46 3.21 1.76
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.03 0.20 0.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 756,375,032 24.33
  2. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 688,505,942 22.15
  3. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 650,901,137 20.94
  4. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 495,390,721 15.94

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาง นลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ
  4. นาย ชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการ
  5. นาย วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ กรรมการ
  6. นาย สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการ
  7. นาย วุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการ
  8. นาย อภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย วิสิฐ ตันติสุนทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาง จิราพร เชมนะสิริ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  11. นาง แฮตเตอร์ แมรี่ สุขเกษม กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  24 พ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,108.52  2,272.00  2,272.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,590.05  5,498.24  7,724.80 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.12  2.42  3.40 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.17  -0.29  -0.14 
  P/BV (X) 12.46  N/A  N/A 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.40  12.10  164.27 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 3.54  3.21  34.56 
  Beta 0.63  0.37  0.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -12.40  -28.82  11.10 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว วิมลพร บุณยัษเฐียร/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  นาย เกียรตินิยม คุณติสุข/บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 1,931.24 2,995.14 1,419.89 3,169.85 3,231.22
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,317.60 1,395.59 2,008.93 1,449.46 1,182.41
  สินค้าคงเหลือ 52.55 34.16 50.20 32.24 31.40
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,923.61 4,616.80 3,965.07 4,781.69 4,819.74
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 185.53 253.61 206.79 266.06 338.52
  รวมสินทรัพย์ 15,449.13 7,244.86 14,074.06 7,330.15 6,000.85
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,000.00 700.00 - 700.00 700.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 6,452.40 4,723.23 5,905.92 4,861.49 4,467.34
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 7,624.49 5,603.69 8,460.14 5,719.81 5,384.02
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,947.14 951.34 8,645.55 919.33 956.55
  รวมหนี้สิน 16,571.63 6,555.03 17,105.69 6,639.14 6,340.58
  ทุนจดทะเบียน 3,408.05 2,499.25 2,499.25 2,499.25 625.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,108.52 2,272.00 2,272.00 2,272.00 625.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,789.79 4,325.89 4,325.89 4,325.89 3,042.49
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -5.94 -5.94 -5.94 -5.94 -5.94
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -8,363.66 -5,303.81 -8,059.50 -5,276.93 -3,422.63
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 528.71 1,288.14 -1,467.55 1,315.02 238.92
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1,651.21 -598.31 -1,564.08 -624.02 -578.64
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 5,396.84 5,947.63 19,259.84 19,572.11 16,225.62
  รายได้อื่น 52.37 135.50 480.39 804.60 712.70
  รวมรายได้ 5,449.21 6,083.13 19,740.23 20,376.71 16,938.32
  ต้นทุนขาย 5,483.66 5,816.23 22,551.21 21,031.61 19,087.50
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 330.63 259.69 1,114.42 1,172.60 988.51
  รวมค่าใช้จ่าย 5,815.23 6,077.27 23,671.10 22,212.55 20,090.15
  EBITDA -337.28 36.21 -3,809.03 -1,713.16 -3,050.30
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 28.73 30.34 121.83 122.68 101.54
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -366.01 5.87 -3,930.87 -1,835.84 -3,151.83
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -304.16 -26.88 -2,786.76 -1,854.30 -2,795.09
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.11 -0.01 -1.23 -1.63 -4.47
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 3M/2562 
  (01/01/62 
  -31/03/62) 
  3M/2561 
  (01/01/61 
  -31/03/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -383.46 -130.31 -3,754.39 -2,996.54 -1,383.30
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 2.67 -53.94 193.08 -8.90 178.31
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 871.17 -7.04 1,662.60 2,900.83 164.56
  เงินสดสุทธิ 490.38 -191.29 -1,898.71 -104.60 -1,040.43
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.65 0.82 0.47 0.84
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -337.29 -257.51 N/A -238.66
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -37.92 -23.80 -36.73 -27.54
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 31.34 5.09 N/A 5.05
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.68 3.21 1.84 3.06
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -1.61 2.21 -17.09 -7.46
  EBIT Margin (%) -6.72 0.10 -19.91 -9.01
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -5.58 -0.44 -14.12 -9.10

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  06 ก.พ. 2562 XR 836,515,960 3,108,515,756 1.00
  20 ต.ค. 2560 XR 1,135,999,882 2,271,999,764 1.00
  22 พ.ค. 2560 XR 510,999,882 1,135,999,882 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -9.26 15.57 -1.60 20.62
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -5.72 9.30 7.23 10.19
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -10.42 12.45 -3.12 20.30
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -4.31 7.04 6.57 10.56
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 3M/2562  3M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 10.08 16.26 11.14 14.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 36.22 22.45 32.77 24.54
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 512.47 646.25 547.13 660.98
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 0.71 0.56 0.67 0.55
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.98 4.66 4.19 4.51
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 91.79 78.29 87.14 80.95
  วงจรเงินสด (วัน) -54.86 -55.28 -53.70 -55.86


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 14 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NOK-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น