สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
13.30 19.90 / 10.40 2.11 0.97 1,369.41 6,071.07 20,349.22 2,551.27 5.06
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
17 พ.ย. 2560 18:35   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2561
14 พ.ย. 2560 18:48   แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 พ.ย. 2560 18:32   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย. 2560 18:30   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2560 18:24   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 0-2251-9955
เบอร์โทรสาร 0-2251-9977
URL www.noblehome.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/07/1991 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 12/06/2540
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน นิธิภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 3.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 3.00 @ 07/08/2550

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2560 01 เม.ย. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.70% 1,129 52.77% 1,072
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 30.92% (ณ วันที่ 17/11/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.80% (ณ วันที่ 17/11/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.53 -1.30 0.33
  20 วัน 0.76 -2.31 1.65
  60 วัน 3.10 -12.83 -5.37
  120 วัน -9.52 -24.29 -18.05
  YTD -11.33 -29.07 -19.97
  P/E (X) 2.11 18.72 18.40
  P/BV (X) 0.97 2.00 2.04
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.14 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 ก.ย. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. MR. STEPHANE MICHEL ROSALES SEDANO 104,200,000 22.83
  2. นาย กิตติ ธนากิจอำนวย 36,330,919 7.96
  3. นาง วราภรณ์ สุริยะทนานนท์ 31,220,999 6.84
  4. นาย วรุตม์ สมะลาภา 30,298,942 6.64
  5. นาย ธาดา ศฤงคารีกุล 21,490,973 4.71
  6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 19,964,200 4.37
  7. นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 15,403,000 3.37
  8. นาย นาวี ศรีผดุง 15,214,855 3.33
  9. ดร. อำนวย วีรวรรณ 12,136,703 2.66
  10. นาย สมเกียรติ จินาเกตุ 11,730,681 2.57

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กิตติ ธนากิจอำนวย ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ)
  2. นาย สิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมการ
  3. น.ส. วาสนา เธียรศิริศักดิ์ กรรมการ
  4. นาย ธีรพล วรนิธิพงศ์ กรรมการ
  5. นาย ศิระ อุดล กรรมการ
  6. นาย ณรงค์ เตชะไชยวงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง บุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สมชาย สุภัทรกุล กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  17 พ.ย. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 456.47  456.47  456.47 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 6,071.07  6,847.07  5,295.07 
  ราคา (บาท/หุ้น) 13.30  15.00  11.60 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 13.71  7.43  8.43 
  P/BV (X) 0.97  2.02  1.38 
  P/E (X) 2.11  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 13.39  5.69  14.77 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.42  1.55  3.50 
  Beta 0.29  0.62  0.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.33  29.31  9.43 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.86 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี อนึ่งนโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.10 บาท 22 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นาย วิเชียร กิ่งมนตรี/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 994.93 1,213.63 1,021.73 1,135.98 2,574.40
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 399.23 319.63 263.38 234.16 307.08
  สินค้าคงเหลือ 18,183.64 21,347.25 19,963.29 19,546.39 15,566.59
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,128.45 23,335.14 21,800.03 21,489.45 18,659.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 848.08 870.97 867.02 553.09 550.97
  รวมสินทรัพย์ 21,531.30 25,008.29 23,268.97 22,942.36 19,796.08
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 684.66 877.46 - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 683.57 658.70 609.28 724.65 623.65
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,835.26 7,056.43 6,578.16 2,382.50 2,124.26
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 6,697.32 13,459.15 11,066.39 7,336.11 6,212.65
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 8,575.22 8,158.16 7,769.63 11,847.93 9,311.83
  รวมหนี้สิน 15,272.54 21,617.31 18,836.02 19,184.04 15,524.47
  ทุนจดทะเบียน 1,369.41 1,369.41 1,369.41 1,369.41 1,969.41
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,369.41 1,369.41 1,369.41 1,369.41 1,369.41
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 69.17 69.17 69.17 69.17 69.17
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,827.18 1,951.85 3,001.38 2,319.18 2,832.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,258.21 3,390.44 4,432.41 3,757.77 4,271.07
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 7,827.88 286.25 4,502.56 372.57 2,276.42
  รายได้อื่น 29.93 51.55 64.97 74.59 81.69
  รวมรายได้ 7,857.81 337.79 4,567.53 447.16 2,358.11
  ต้นทุนขาย 4,515.52 182.82 2,548.13 226.33 1,354.60
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 882.34 460.99 870.13 647.63 662.65
  รวมค่าใช้จ่าย 5,397.86 643.82 3,441.97 875.91 2,021.46
  EBITDA 2,551.27 -246.33 1,223.37 -348.49 404.63
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 91.33 59.70 97.81 80.26 67.98
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 2,459.95 -306.02 1,125.56 -428.75 336.65
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 1,825.80 -367.33 682.20 -467.66 163.25
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 4.00 -0.80 1.49 -1.02 0.36
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 2,289.34 -1,589.06 -154.74 -3,825.06 -2,223.53
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -55.24 -178.23 -44.83 -360.11 175.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -2,260.91 1,844.50 85.32 2,746.75 1,478.23
  เงินสดสุทธิ -26.80 77.64 -114.25 -1,438.42 -275.26
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.01 1.73 1.97 2.93
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 59.60 -12.62 16.66 -11.65
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.72 -1.55 4.87 -2.01
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.44 6.38 4.25 5.11
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.52 0.02 0.20 0.02
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 42.31 36.13 43.41 39.25
  EBIT Margin (%) 31.31 -90.59 24.64 -95.88
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 23.24 -108.74 14.94 -104.58

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2,634.68 39.46 1,108.52 -83.63
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2,369.86 55.23 1,025.86 -83.29
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2,226.21 26.52 921.45 -81.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 738.42 1.57 292.96 -56.67
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 33.51 1.47 18.10 1.38
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 10.89 248.87 20.17 265.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.35 0.01 0.13 0.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,048.48 25,346.38 2,829.73 28,313.58
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 10.25 0.41 3.82 0.34
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 35.60 899.65 95.54 1,087.21
  วงจรเงินสด (วัน) 1,023.77 24,695.60 2,754.36 27,491.49


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น