สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NMG บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.20 0.36 / 0.20 - - 2,156.02 - - -31.58 -
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
04 มิ.ย. 2562 18:26   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. 2562 17:45   แจ้งขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561
31 พ.ค. 2562 17:39   ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี
22 พ.ค. 2562 17:40   การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (เพิ่มเติม)
16 พ.ค. 2562 19:02   การเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุน ในบริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1858/121-122, 1858/125-128 ชั้นที่ 28,30,31 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.nationgroup.com
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 7/1/1971 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 09/06/2531
ราคา IPO (บาท) 165.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 0.53 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.00 : ใหม่ 0.53 @ 25/07/2555

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 03/01/2549
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / บริการ / การพิมพ์และสิ่งพิมพ์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 01 เม.ย. 2562 21 มี.ค. 2561
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
43.41% 4,509 43.39% 4,442
การถือครองหุ้นต่างด้าว 13.26% (ณ วันที่ 17/06/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 30.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.71% (ณ วันที่ 17/06/2562)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - 1.33 -0.15
20 วัน - -4.12 -3.55
60 วัน - -11.02 -2.50
120 วัน -47.37 -56.32 -49.44
YTD -47.37 -56.46 -50.63
P/E (X) - 67.34 17.96
P/BV (X) - 3.04 1.82
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) - 0.17 0.74

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 เม.ย. 2562) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 404,985,000 9.96
2. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE)PTE.LTD. 391,972,000 9.64
3. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 370,110,000 9.10
4. นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 355,000,000 8.73
5. นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี 332,511,000 8.17
6. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 270,000,000 6.64
7. นาย สุทธิชัย แซ่หยุ่น 212,878,542 5.23
8. กองทุน ประกันวินาศภัย 141,400,000 3.48
9. DOW JONES & COMPANY, INC., NEW YORK 120,000,000 2.95
10. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 117,252,000 2.88

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย มารุต อรรถไกวัลวที ประธานกรรมการ
2. นาย ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ
3. นาย สมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
4. นาย สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม รองประธานกรรมการ
5. นาง วรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ
6. นาย คา หมิง แจ็คกี้ แลม กรรมการ
7. นาย อภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นาง สาลินี วังตาล กรรมการอิสระ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
17 มิ.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 4,067.97  4,067.97  4,067.85 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,545.78  1,952.57 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.20  0.38  0.48 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.08  -0.06  0.14 
P/BV (X) N/A  3.52 
P/E (X) N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.69  9.08  64.53 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.16  0.71  8.90 
Beta 0.04  0.57 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -47.37  -20.83  -57.14 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฏหมายและเงินสำรองอื่นๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสด 177.65 238.97 186.40 233.69 207.53
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 188.55 276.94 274.77 398.05 588.56
สินค้าคงเหลือ 25.32 92.36 68.12 136.93 379.97
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,275.76 1,843.37 1,077.17 2,452.47 3,154.88
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 576.53 1,339.48 1,462.59 1,485.52 1,646.42
รวมสินทรัพย์ 3,271.13 4,654.84 4,069.93 7,076.23 8,237.22
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 812.34 1,184.36 864.67 939.43 590.38
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 121.60 109.37 105.02 99.26 133.71
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 45.00 132.00 453.96 705.13 557.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,776.03 2,516.61 2,500.67 2,486.03 1,855.34
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,792.64 1,462.55 1,434.74 1,582.13 2,027.52
รวมหนี้สิน 3,568.68 3,979.15 3,935.41 4,068.16 3,882.87
ทุนจดทะเบียน 2,663.57 2,663.57 2,663.57 2,663.57 2,663.57
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,156.02 2,155.96 2,155.96 2,155.96 2,155.85
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,169.75 1,169.69 1,169.69 1,169.69 1,169.34
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 96.94 97.03 96.94 5.59 4.38
กำไร(ขาดทุน)สะสม -3,837.61 -2,811.51 -3,523.57 -676.25 555.34
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -342.73 554.20 10.52 2,680.78 3,899.33
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 45.19 121.48 124.00 327.30 455.02
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
ยอดขายสุทธิ 1,144.53 1,305.37 1,809.05 2,097.39 3,014.59
รายได้อื่น 86.24 57.87 81.27 84.67 150.45
รวมรายได้ 1,230.77 1,363.25 1,890.39 2,183.14 3,165.36
ต้นทุนขาย 930.09 1,347.16 1,911.75 2,000.46 2,209.91
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 519.68 692.12 679.84 903.13 863.49
รวมค่าใช้จ่าย 1,454.94 3,567.01 4,070.68 3,108.03 3,073.41
EBITDA -31.58 -1,809.58 -1,708.77 -405.96 623.43
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 192.59 394.18 471.52 518.93 531.48
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -224.18 -2,203.76 -2,180.29 -924.89 91.95
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -354.36 -2,135.16 -2,156.49 -1,102.85 35.58
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.09 -0.53 -0.53 -0.27 0.01
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
(01/01/61 
-30/09/61) 
9M/2560 
(01/01/60 
-30/09/60) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
2558 
(01/01/58 
-31/12/58) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 28.59 -107.75 -65.15 -164.73 -42.66
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 300.72 -65.04 -97.26 -431.76 -809.32
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -338.06 178.06 115.12 622.66 406.64
เงินสดสุทธิ -8.75 5.27 -47.30 26.17 -445.34
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.72 0.73 0.43 0.99
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -355.30 -141.06 -160.26 -33.52
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -5.06 -39.24 -39.12 -12.08
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 7.18 374.25 1.52
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.44 0.30 0.34 0.29
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.74 -3.20 -5.68 4.62
EBIT Margin (%) -18.21 -161.66 -115.34 -42.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) -28.79 -156.62 -114.08 -50.52

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -12.32 -19.37 -13.75 -30.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -30.96 -11.27 -4.43 -9.48
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -9.72 -19.15 -13.41 -31.03
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -59.21 47.49 30.97 1.13
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.08 5.33 5.38 4.25
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.54 68.48 67.87 85.85
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 25.40 14.34 18.65 7.74
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 14.37 25.45 19.57 47.16
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 12.94 17.32 18.72 17.17
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 28.20 21.08 19.50 21.25
วงจรเงินสด (วัน) 37.71 72.85 67.95 111.75


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
SP 01 มี.ค. 2562 -
C 14 ธ.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น