สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NKI บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
44.00 58.00 / 43.00 21.59 0.74 350.00 1,540.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
24 มี.ค. 2564 08:27   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการส่งคำถาม (แก้ไข)
23 มี.ค. 2564 17:12   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการส่งคำถาม
23 ก.พ. 2564 13:48   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไข
23 ก.พ. 2564 13:42   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23 ก.พ. 2564 13:39   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารสาธรนคร สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ชั้น 26-27, 100/50-55, 90/4-6 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2636-7900 , 0-2238-5058
เบอร์โทรสาร 0-2636-7999, 0-2636-7998
URL www.navakij.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/9/1933 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 24/08/2533
ราคา IPO (บาท) 120.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

ลักษณะธุรกิจ
รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 26 พ.ค. 2563 07 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
56.90% 696 55.04% 709
การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.29% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.35% (ณ วันที่ 16/04/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.12 -0.11 0.84
20 วัน -2.22 -2.34 -1.27
60 วัน -3.30 -2.94 -5.16
120 วัน -6.38 -19.16 -25.44
YTD -10.20 -13.59 -15.98
P/E (X) 21.59 18.50 40.48
P/BV (X) 0.74 1.34 1.76
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.71 1.40

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. นาย สุจินต์ หวั่งหลี 3,522,485 10.06
2. บริษัท สหพิทักษ์สิน จำกัด 2,494,372 7.13
3. บริษัท ธนสารสมบัติ (ไทย) จำกัด 1,770,735 5.06
4. นาย ณฐพล ศรีจอมขวัญ 1,648,944 4.71
5. บริษัท สยามกลการ จำกัด 1,414,000 4.04
6. นาง รุจิราภรณ์ หวั่งหลี 1,225,000 3.50
7. นาย ประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 1,065,246 3.04
8. บริษัท หวั่งหลี จำกัด 952,408 2.72
9. บริษัท พูลผล จำกัด 933,330 2.67
10. MR. CHAN CHI KEUNG 779,739 2.23

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ
2. นาย ปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการ
3. นาย นิพล ตั้งจีรวงษ์ กรรมการ
4. นาย ทำนุ หวั่งหลี กรรมการ
5. นาย วุฒิชัย หวั่งหลี กรรมการ
6. น.ส. จิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการ
7. น.ส. จารุวรรณ จับจำรูญ กรรมการ
8. ดร. ศรัณฐ์ หวั่งหลี กรรมการ
9. นาย หิรัญ รดีศรี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นาย ซูลี ชาน กรรมการอิสระ
12. นาย พรพงษ์ พรประภา กรรมการอิสระ
13. นาง วนิดา ชาญศิขริน กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
16 เม.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 35.00  35.00  35.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,540.00  1,715.00  1,890.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 44.00  49.00  54.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 59.84  58.65  60.01 
P/BV (X) 0.74  0.84  0.90 
P/E (X) 21.59  34.07  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.47  0.49  1.38 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.11  0.03  0.12 
Beta -0.20  -0.24  0.14 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -10.20  -9.26  -7.35 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.41  2.62  2.70 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.74  0.89  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 1.50 บาท 21 พ.ค. 2564 เงินปันผล
- 1.2857 บาท 11 พ.ค. 2563 เงินปันผล
- 34.00 : 1.00 หุ้น 21 พ.ค. 2562 หุ้นปันผล
- 1.50 บาท 21 พ.ค. 2562 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 263.54 139.65 119.44 110.46
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 495.42 460.19 441.29 400.43
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 6.31 7.99 7.18 8.75
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 530.52 659.62 451.92 -
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - - 818.99
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 212.58 242.55 258.35 270.44
รวมสินทรัพย์ 6,077.93 5,703.30 5,228.00 5,164.95
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 2,639.42 2,581.11 2,196.32 2,140.09
เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 967.66 761.02 674.43 627.07
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า - - - -
รวมหนี้สิน 3,983.38 3,636.81 3,120.82 2,992.53
ทุนจดทะเบียน 350.00 350.00 340.00 330.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 350.00 350.00 340.00 330.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 647.28 647.28 647.26 647.25
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,108.03 1,102.82 1,138.31 1,111.79
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,094.56 2,066.49 2,107.17 2,172.42
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 2,557.42 2,278.50 2,192.43 2,010.22
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ 120.21 69.05 97.99 -75.98
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 193.85 182.36 197.96 179.93
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 68.41 175.50 92.65 152.36
รวมรายได้ 2,705.63 2,576.10 2,391.27 2,425.67
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) - - - -
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 1,694.59 1,995.40 1,652.00 1,686.24
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 253.63 560.59 433.03 335.90
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 242.25 275.30 245.23 171.31
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 338.19 361.98 371.35 313.71
รวมค่าใช้จ่าย 2,619.03 2,546.49 2,286.59 2,296.14
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 86.60 29.60 104.68 129.53
ภาษีเงินได้ 15.27 -0.04 18.17 18.88
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 71.33 29.65 86.51 110.65
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.04 0.85 2.54 3.35
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2019 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2018 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2017 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 164.11 81.90 99.69 17.92
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 24.52 -2.53 -34.06 -10.71
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -64.66 -59.17 -56.65 -34.42
เงินสดสุทธิ 123.98 20.20 8.99 -27.21
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.43 1.42 4.04
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.52 0.54 2.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.90 1.76 1.48
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.46 0.47 0.46
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.64 1.15 3.62

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
17 พ.ค. 2562 PP 313 35,000,000 10.00
17 พ.ค. 2562 XD 999,687 34,999,687 10.00
06 มิ.ย. 2561 XD 999,672 34,000,000 10.00
18 พ.ค. 2561 PP 328 33,000,328 10.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน -61.02 89.43 -39.19
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 1.51 13.87 -2.21
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -6.57 -2.52 18.37
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 140.59 -65.73 -21.82


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น