สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NINE บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.92 3.46 / 1.20 N/A 3.96 365.55 1,067.40 1,003.47 -15.92 -63.03
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 เม.ย. 2564 13:02   มาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
09 เม.ย. 2564 17:13   การแต่งตั้งประธานกรรมการ
19 มี.ค. 2564 12:33   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 ก.พ. 2564 17:13   แจ้งอนุมัติการขายหุ้นสามัญในบริษัท แลนดี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (แก้ไข)
22 ก.พ. 2564 17:19   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2091-5900
เบอร์โทรสาร 0-2091-5928
URL http://www.nine.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 1996 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/11/2553
ราคา IPO (บาท) 2.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจสำนักพิมพ์ โดยผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ประเภทพ็อคเก็ตบุ๊ก และการ์ตูน รวมถึงประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโฆษณา ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 04 มิ.ย. 2563 20 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  19.08% 758 13.47% 1,116
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 49.00% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  21.75% (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.35 3.39 2.58
  20 วัน -2.67 -7.89 -10.26
  60 วัน 19.67 -2.19 -6.46
  120 วัน 72.78 24.81 21.34
  YTD 31.53 3.35 -1.06
  P/E (X) N/A 71.32 89.69
  P/BV (X) 3.96 3.11 2.26
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.52 1.05

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@25 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. Silom Road Limited 175,950,000 48.13
  2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 79,533,625 21.76
  3. นาย วันชัย พันธุ์วิเชียร 48,303,500 13.21
  4. นาย วิโรจน์ ตั้งเจตนาพร 19,550,000 5.35
  5. นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย 17,350,000 4.75
  6. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 6,000,000 1.64
  7. KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 3,106,672 0.85
  8. นาย สกุลธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1,264,000 0.35
  9. นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี 900,000 0.25
  10. นาย ไว ยิน มาน 773,100 0.21

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย ราเชน ลีรพันธุ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย วรพจน์ จรรย์โกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ
  3. นาง ศุภรานันท์ ตันวิรัช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  4. นาย พันธ์วริศ มาตย์เมือง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  5. นาย สตีเฟ่น โจเซฟ แคมมิแลรี่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 365.55  365.55  365.55 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,067.40  811.52  767.65 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.92  2.22  2.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.74  0.73  0.85 
  P/BV (X) 3.96  3.03  2.46 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.69  25.88  112.21 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.38  0.67  4.02 
  Beta 0.39  0.62  0.82 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 31.53  5.71  3.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัทฯ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 173.94 257.40 338.75 92.22
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 67.47 13.97 - 14.73
  สินค้าคงเหลือ 15.09 14.55 12.48 18.65
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 265.20 296.95 382.05 295.27
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8.75 11.43 13.47 1.12
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 114.69 21.69 66.23 25.97
  รวมสินทรัพย์ 379.88 318.64 448.27 321.24
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 34.19 18.58 - 3.94
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 46.14 32.89 65.09 33.22
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 24.10 11.71 9.41 13.57
  รวมหนี้สิน 70.23 44.60 74.51 46.79
  ทุนจดทะเบียน 390.55 390.55 390.55 259.25
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 365.55 365.55 365.55 170.05
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 342.65 342.65 342.65 272.71
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -438.32 -434.08 -334.35 -172.49
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 269.87 274.11 373.85 274.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 39.78 -0.08 -0.08 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 72.21 56.32 88.33 137.28
  รายได้อื่น 6.84 47.10 10.68 14.96
  รวมรายได้ 80.57 107.26 102.72 158.27
  ต้นทุน 53.51 39.26 118.86 73.04
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 55.71 61.24 86.84 73.17
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 109.09 100.51 261.87 146.20
  EBITDA -15.92 25.45 -142.88 18.12
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 12.60 18.70 16.27 6.06
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -28.52 6.75 -159.15 12.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -26.44 -98.95 -168.91 7.17
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.27 -0.90 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -16.39 -76.57 -82.96 -61.62
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -63.92 -4.39 67.29 133.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.15 -0.39 262.20 -0.48
  เงินสดสุทธิ -83.46 -81.35 246.53 71.39
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.75 9.03 5.87
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -9.72 -30.54 -52.11
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -8.17 1.76 -41.37
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.23 0.16 0.20
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.23 0.28 0.27
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.90 30.28 -34.56
  EBIT Margin (%) -35.40 6.29 -154.95
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -32.74 -92.25 -164.48

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  28 พ.ย. 2561 PP 195,500,000 365,549,286 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 28.22 -36.25 -35.66
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 36.28 -66.97 62.74
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -24.88 4.42 -35.10
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 8.54 -61.62 79.11
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.77 3.00 1.75
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 205.83 121.76 208.16
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.61 2.90 7.64
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 101.08 125.65 47.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.03 1.22 3.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 179.98 298.27 96.27
  วงจรเงินสด (วัน) 126.93 -50.87 159.70


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น