สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NFC บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.66 11.60 / 3.12 260.53 4.07 815.87 3,981.47 4,067.47 64.72 32.86
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ส.ค. 2562 19:16   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562 19:14   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562 19:13   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
30 ก.ค. 2562 13:06   รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
24 ก.ค. 2562 18:25   การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2348-0580-6
เบอร์โทรสาร 0-2348-0578-9
URL www.nfc.co.th
  รายงานประจำปี 2561
ราคา IPO (บาท) 16.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทเงินทุน กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.75 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 1.25 : ใหม่ 0.75 @ 13/09/2560

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 15/06/2561
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

  ข้อมูลพ้นเหตุเพิกถอน/รับหลักทรัพย์เพิ่มทุนกรณี Backdoor Listing
  วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 15/06/2561
  ที่ปรึกษาทางการเงิน -

  ลักษณะธุรกิจ
  ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน รวมทั้งให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และท่าเทียบเรือ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 เม.ย. 2562 06 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  12.11% 1,604 20.07% 1,869
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.74% (ณ วันที่ 16/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 50.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.02% (ณ วันที่ 16/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.23 -0.87 2.74
  20 วัน 1.10 2.74 -0.81
  60 วัน -3.68 14.02 -3.14
  120 วัน -42.36 -28.20 -43.66
  YTD -33.45 -11.33 -37.42
  P/E (X) 260.53 10.56 18.99
  P/BV (X) 4.07 1.08 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.57 0.90

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 690,329,994 63.46
  2. บริษัท อินเตอร์ สเปค โกลบอล จำกัด 176,000,000 16.18
  3. BENTAYGA HOLDINGS LTD 86,000,000 7.91
  4. นาย เอเซีย ภุขันอนันต์ 28,164,000 2.59
  5. นาย ปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย 23,885,000 2.20
  6. นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์ 9,600,000 0.88
  7. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 9,000,000 0.83
  8. นาย สิตมน อังศธรรมรัตน์ 5,812,561 0.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก มนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รองประธานกรรมการ
  3. นาย ศุภกิจ ดุลยพิชช์ กรรมการ
  4. นาย ยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ
  5. นาง สุนีย์ ศรไชยธนะสุข กรรมการ
  6. นาย วิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ
  7. นาง บงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ
  8. นาย กิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ
  9. นาย ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ
  10. นาย เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  11. นาง อารีย์ เติมวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  12. นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,087.83  1,087.83  1,087.83 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,981.47  5,983.08 
  ราคา (บาท/หุ้น) 3.66  5.50  1.36 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.90  0.93  0.76 
  P/BV (X) 4.07  5.90 
  P/E (X) 260.53  31.91 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.22  14.61  N/A 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.06  7.55 
  Beta 0.67  0.21 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -33.45  304.41  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.17  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 3.06 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.043 บาท 17 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 361.38 91.25 288.08 112.42 84.49
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 140.37 150.57 150.49 176.54 99.10
  สินค้าคงเหลือ 93.22 67.03 117.84 72.39 123.28
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 930.24 616.61 937.55 570.45 355.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 392.76 446.60 402.98 492.57 603.84
  รวมสินทรัพย์ 1,425.29 1,165.18 1,426.58 1,159.46 1,024.61
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 216.46 - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 136.07 111.81 147.90 146.13 32.57
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - -
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 414.89 114.22 364.95 147.98 152.47
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 33.89 50.28 50.54 52.53 121.40
  รวมหนี้สิน 448.78 164.51 415.49 200.51 273.87
  ทุนจดทะเบียน 897.46 815.88 897.46 815.88 1,359.79
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 815.88 815.88 815.87 815.88 1,359.79
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - - - - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -115.48 -255.26 -255.26 -255.26 -255.26
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 284.11 271.94 301.73 206.48 -606.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 977.90 1,001.60 1,012.31 959.69 750.99
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -1.39 -0.92 -1.22 -0.74 -0.24
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  ยอดขายสุทธิ 642.91 598.90 1,179.99 1,101.01 1,024.01
  รายได้อื่น 21.82 10.23 15.14 27.73 293.47
  รวมรายได้ 664.74 609.14 1,195.13 1,128.74 1,317.47
  ต้นทุนขาย 544.12 462.18 948.10 813.51 696.13
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 110.40 108.55 204.13 197.95 124.03
  รวมค่าใช้จ่าย 654.52 570.73 1,152.23 1,011.46 915.41
  EBITDA 64.72 92.22 151.27 226.88 472.95
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 54.51 53.82 108.37 109.60 70.89
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 10.22 38.40 42.90 117.28 402.07
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 7.42 43.53 51.40 214.69 397.00
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.04 0.05 0.20 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 107.33 84.57 80.21 228.85 66.82
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -40.85 -105.39 -118.56 -199.50 -10.14
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6.82 -0.35 214.01 -0.88 -
  เงินสดสุทธิ 73.30 -21.16 175.66 28.47 56.67
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 5.40 2.57 3.85
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.54 21.53 5.21 25.10
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.14 8.85 3.32 10.74
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.46 0.16 0.41 0.21
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.97 1.09 0.92 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.37 22.83 19.65 26.11
  EBIT Margin (%) 1.54 6.30 3.59 10.39
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.12 7.15 4.30 19.02

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  01 มิ.ย. 2559 PP 1,768,106,235 8,498,695,750 0.16

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 7.35 14.65 7.17 7.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 17.73 21.62 16.54 16.86
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 9.13 14.25 5.88 -14.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 14.68 20.01 13.92 10.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -82.96 -30.66 -76.06 -45.92

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.41 8.79 7.22 7.99
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 43.38 41.51 50.58 45.69
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 12.86 10.86 9.97 8.32
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 28.39 33.59 36.62 43.89
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.31 7.52 6.45 9.10
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 43.92 48.54 56.60 40.09
  วงจรเงินสด (วัน) 27.85 26.56 30.60 49.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NFC-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น