สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NEX บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
เทคโนโลยี/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.20 6.30 / 1.95 N/A 8.94 1,674.45 7,032.70 7,711.25 -3.41 -101.65
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ก.ย. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2563
25 ส.ค. 2563 19:03   แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทเพื่อชดเชยวันหยุดสงกรานต์ประจำปี 2563
21 ส.ค. 2563 17:39   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
21 ส.ค. 2563 17:06   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด (เพิ่มเติม)
21 ส.ค. 2563 17:06   รายงานความคืบหน้าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท เบลี่ เซอร์วิส จำกัด
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 153/3 อาคารโกลเด้น พาวิลเลี่ยน ชั้นที่ 5 ห้อง A,EFGH-5 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทรศัพท์ 02-0900-6614
เบอร์โทรสาร 02-0900-6614
URL www.nexpoint.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 23/07/1997 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 17/02/2548
ราคา IPO (บาท) 2.40 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  1. ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก มีความเที่ยงตรงสูง ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า 2.ให้เช่ารถบัสโดยสารทางการเงิน 3.ลงทุนในบริษัทย่อย

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 05 พ.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  71.46% 1,019 72.19% 1,035
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 25/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.89% (ณ วันที่ 25/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.47 -4.01 3.00
  20 วัน -15.32 -31.58 -10.49
  60 วัน 14.13 -46.75 21.55
  120 วัน 38.16 -57.50 19.86
  YTD 49.65 -24.31 89.90
  P/E (X) N/A 41.88 21.34
  P/BV (X) 8.94 3.15 1.40
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.34 0.95 0.86

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ก.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด 670,000,000 40.01
  2. นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา 323,000,000 19.29
  3. นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม 100,000,000 5.97
  4. น.ส. อินทิรา ช่วยสนิท 89,562,500 5.35
  5. นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส 52,050,000 3.11
  6. นาย เอนก ปิ่นวนิชย์กุล 35,153,800 2.10
  7. นาย เอกภาพ ดวงแก้ว 30,975,000 1.85
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,770,208 1.06
  9. น.ส. จันทร์จิรา นาคลดา 13,390,000 0.80
  10. นาง ประจิตรา วรนาวิน 12,530,000 0.75

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.อ. เอก อังสนานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย คณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  3. นาย คณาวุฒิ วรรทนธีรัช กรรมการ
  4. นาย สมโภชน์ อาหุนัย กรรมการ
  5. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล กรรมการ
  6. นาย วสุ กลมเกลี้ยง กรรมการ
  7. นาย สมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. พรรณพิมล โกมลภิส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  25 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,674.45  464.01  232.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,032.70  1,345.63  881.62 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.20  2.81  2.36 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.30  1.24  1.88 
  P/BV (X) 8.94  2.33  2.02 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 258.05  226.24  165.53 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 44.08  8.39  7.45 
  Beta 0.40  0.82  0.88 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 49.65  18.71  -22.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล อัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 74.73 69.63 75.45 75.92 135.09
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 159.18 145.17 123.24 125.93 46.70
  สินค้าคงเหลือ 199.24 16.27 18.31 22.93 12.45
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 636.15 274.94 420.14 267.82 198.60
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 429.06 144.40 187.44 146.08 158.24
  รวมสินทรัพย์ 1,539.56 781.76 928.64 784.29 521.23
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 74.14 103.50 49.86 114.45 0.15
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 274.89 108.02 97.46 108.16 31.54
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 52.35 61.18 71.65 2.08 0.55
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 453.81 300.08 237.25 266.13 45.15
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 223.81 37.04 125.57 24.94 4.42
  รวมหนี้สิน 677.62 337.12 362.82 291.08 49.57
  ทุนจดทะเบียน 858.02 232.00 464.01 232.00 232.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 604.45 232.00 464.01 232.00 232.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 267.72 70.12 68.35 70.12 70.12
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -4.69 - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -81.21 69.76 -46.02 113.44 169.53
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 786.28 371.88 486.34 415.56 471.66
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 75.65 72.76 79.48 77.65 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 994.62 382.27 783.34 655.40 398.54
  รายได้อื่น 22.48 6.14 15.18 14.04 69.61
  รวมรายได้ 1,017.10 388.41 798.52 669.44 468.15
  ต้นทุนขาย 910.43 329.74 668.74 543.81 317.06
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 135.80 91.47 180.22 167.49 102.00
  รวมค่าใช้จ่าย 1,046.24 421.21 915.15 715.67 444.18
  EBITDA -3.41 -19.00 -91.44 -21.74 59.03
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 25.73 13.80 25.19 24.49 35.06
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -29.14 -32.80 -116.63 -46.22 23.97
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -39.62 -38.82 -146.66 -55.76 9.57
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.07 -0.17 -0.50 -0.24 0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -82.84 -25.38 -216.11 -70.68 79.50
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -246.10 -4.90 -35.73 -176.52 169.61
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 328.22 24.00 251.37 90.67 -167.02
  เงินสดสุทธิ -0.72 -6.28 -0.47 -59.18 80.91
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.40 0.92 1.77 1.01
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -25.46 -18.76 -32.52 -12.57
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -9.73 -8.68 -13.62 -7.08
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.86 0.91 0.75 0.70
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.23 1.00 0.93 1.03
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 8.46 13.74 14.63 17.03
  EBIT Margin (%) -2.87 -8.44 -14.61 -6.90
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.90 -10.00 -18.37 -8.33

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  29 ก.ค. 2563 PP 1,070,000,000 1,674,452,510 1.00
  21 เม.ย. 2563 PP 46,000,000 604,452,510 1.00
  17 มี.ค. 2563 XR 94,442,538 558,452,510 1.00
  25 ก.ย. 2562 XR 232,004,972 464,009,972 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 160.19 34.54 19.52 64.45
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 176.11 43.16 22.97 71.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 161.86 33.71 19.28 43.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 148.39 39.08 27.87 61.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 9.17 5.75 6.29 7.59
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 39.80 63.49 58.05 48.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 11.60 18.74 32.43 30.74
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 31.48 19.48 11.25 11.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 6.53 5.20 6.50 7.79
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 55.93 70.25 56.11 46.88
  วงจรเงินสด (วัน) 15.35 12.72 13.19 13.06


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 20 ก.ค. 2563
  Cash Balance ระดับ 2 24 ส.ค. 2563 - 11 ก.ย. 2563
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NEX-W2

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น