สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NEWS บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 09 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.01 0.02 / 0.01 N/A 1.23 74,628.86 746.29 1,037.82 -39.27 -26.43
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 เม.ย. 2564 13:13   แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้า
01 เม.ย. 2564 13:03   แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)
26 มี.ค. 2564 19:29   แจ้งจัดตั้งบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่
18 มี.ค. 2564 20:09   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C
05 มี.ค. 2564 22:06   รายงานและความคืบหน้าข้อพิพาททางกฎหมาย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 18 โซนเอ, 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8351-8
เบอร์โทรสาร 0-2273-8359
URL www.newsnetwork.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/02/1998 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 08/10/2547
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/07/2560

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 01/08/2560
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  เทคโนโลยี /  เทคโนโลยี
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจสื่อ และในส่วนบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านระบบสาระสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.81% 8,438 53.81% 8,915
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 8.04% (ณ วันที่ 09/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.44% (ณ วันที่ 09/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.77 2.03
  20 วัน - -9.53 -13.04
  60 วัน - -22.64 -25.60
  120 วัน - -26.82 -29.50
  YTD - -23.58 -26.63
  P/E (X) N/A 73.33 91.92
  P/BV (X) 1.23 3.20 2.32
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.05 0.42 0.82

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ 15,476,913,911 20.74
  2. นาย ธีรพัฒน์ สิงหวณิช 11,680,000,000 15.65
  3. นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล 6,582,800,000 8.82
  4. SAM SEN ROAD LIMITED 6,000,000,000 8.04
  5. กองทุน ประกันวินาศภัย 1,570,000,000 2.10
  6. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 1,412,043,300 1.89
  7. นาย ชัยรัตน์ โกวิทมงคล 1,400,000,000 1.88
  8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,069,279,720 1.43
  9. นาย มงคล อุ่นจิตติกุล 1,044,000,000 1.40
  10. น.ส. กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม 1,000,000,000 1.34

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
  2. นาย วิโรจน์ วชิรเดชกุล รองประธานกรรมการบริษัท
  3. นาย ประพัฒน์ ยอขันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  4. นาย ภราดร พุ่มโพธิ์ทอง กรรมการ
  5. นาย พิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการ
  6. นาย พินิจ วุฒิพันธุ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. พล.อ.ท. ชาติชาย รอดบุญพา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ปฏิมา จีระแพทย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  09 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 74,628.86  74,628.86  67,887.51 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 746.29  746.29  678.88 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.01  0.01  0.01 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.01  0.01  0.01 
  P/BV (X) 1.23  1.45  1.09 
  P/E (X) N/A  N/A  1.00 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 2.89  2.61  7.72 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.33  0.07  0.22 
  Beta 0.28  2.84 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 0.00  0.00  0.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว วรรญา พุทธเสถียร/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว ชลทิชา เลิศวิไล/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  นางสาว วราภรณ์ พันธ์ภักดีนุพงษ์/บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21.93 185.07 29.37 24.40
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 70.41 124.74 - -
  สินค้าคงเหลือ 0.10 2.51 3.56 6.32
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 142.16 447.75 443.58 533.01
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2.57 9.54 168.23 208.86
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 776.21 258.31 691.83 846.64
  รวมสินทรัพย์ 918.36 706.05 1,135.41 1,379.65
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - 2.21
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 225.42 118.14 154.73 163.00
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 216.18 205.40
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 304.40 121.12 952.43 873.90
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 9.06 16.97 17.46 236.27
  รวมหนี้สิน 313.45 138.09 969.89 1,110.17
  ทุนจดทะเบียน 160,872.21 200,317.94 200,317.94 281,961.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 74,628.86 67,887.51 67,887.51 67,886.86
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -69,458.49 -62,784.55 -62,784.55 -62,783.93
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -3,781.93 -3,744.18 -4,244.91 -3,981.11
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -783.53 -790.81 -682.96 -838.20
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 604.91 567.96 175.09 283.62
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -9.57 -14.14
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 122.51 386.97 592.34 374.34
  รายได้อื่น 18.44 49.61 60.45 21.94
  รวมรายได้ 147.46 438.40 658.55 407.25
  ต้นทุน 96.16 292.34 540.51 535.01
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 108.48 232.04 274.24 293.20
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 183.48 601.12 853.07 830.05
  EBITDA -39.27 -122.48 -141.33 -338.72
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 11.02 40.24 53.19 84.08
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -50.29 -162.72 -194.52 -422.80
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -37.81 496.29 -270.65 -567.67
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 0.01 -0.00 -0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -35.59 -140.79 -17.27 -330.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -249.63 869.88 -4.64 -2.25
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 125.91 -573.40 26.88 69.94
  เงินสดสุทธิ -159.31 155.70 4.97 -263.01
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.47 3.70 0.47
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -6.45 133.58 -118.00
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -6.19 -17.67 -15.47
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.52 0.24 5.86
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.18 0.48 0.52
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.51 24.45 8.75
  EBIT Margin (%) -34.11 -37.12 -29.54
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -25.64 112.47 -41.55

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 ต.ค. 2563 XR 6,741,349,530 74,628,861,756 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -68.34 -34.67 58.24
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -67.11 -45.91 1.03
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -66.36 -33.43 61.70
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -69.48 -29.53 2.77
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 1.26 2.77 2.87
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 290.71 131.76 127.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 73.62 96.32 109.49
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.96 3.79 3.33
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.56 1.10 1.26
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 652.00 333.07 288.97
  วงจรเงินสด (วัน) -356.33 -197.52 -158.38


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 15 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NEWS-W6

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น