สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NEP บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม/บรรจุภัณฑ์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.47 0.64 / 0.23 N/A 1.61 2,325.38 1,092.93 1,181.10 -2.25 -198.76
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
19 พ.ย. 2564 12:37   รายงานแนวทางและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไข กรณีที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C
12 พ.ย. 2564 08:06   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11 พ.ย. 2564 12:48   กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
11 พ.ย. 2564 12:39   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564 12:39   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-4213-16
เบอร์โทรสาร 0-2271-4416
URL www.nep.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 2/7/1953 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 16/07/2530
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 23/05/2550

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 09/05/2545
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / - / หมวดบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12 มี.ค. 2564 25 มิ.ย. 2563
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
35.99% 3,156 41.49% 3,206
การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.82% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  2.23% (ณ วันที่ 03/12/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -2.08 -1.39 -0.70
20 วัน -6.00 -5.58 -4.60
60 วัน 11.90 21.36 16.28
120 วัน 20.51 12.15 22.74
YTD 88.00 35.82 71.56
P/E (X) N/A 24.60 19.82
P/BV (X) 1.61 2.27 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.09 1.16

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท วาวา แพค จำกัด 460,000,000 19.78
2. กระทรวงการคลัง 295,847,860 12.72
3. น.ส. พรรณนี แซ่จ๋าว 268,176,600 11.53
4. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 180,865,900 7.78
5. นาย บพิธ ภัทรรังรอง 116,185,800 5.00
6. นาย ชนนพล ชนุหะชา 94,922,300 4.08
7. MR. YUCANG ZHONG 88,231,000 3.79
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 67,686,267 2.91
9. นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 34,816,100 1.50
10. น.ส. นิรชา ธีรเศรณี 34,681,900 1.49

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นาย วีระชาติ โลห์ศิริ รองประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
3. นาย นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ
4. น.ส. นิภา ลำเจียกเทศ กรรมการ
5. น.ส. อรยาพร กาญจนจารี กรรมการ
6. นาง ทิฆัมพร ชัยเอี่ยม กรรมการ
7. นาง วรนุช ภู่อิ่ม กรรมการ
8. นาย สุทธิพร จันทวานิช กรรมการ
9. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ
10. นาย ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. นาย สุนทร พจน์ธนมาศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12. นาง จันทิรา ศรีม่วงพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
03 ธ.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,325.38  2,325.38  2,325.38 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,092.93  581.35  581.35 
ราคา (บาท/หุ้น) 0.47  0.25  0.25 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.29  0.31  0.32 
P/BV (X) 1.61  0.82  0.78 
P/E (X) N/A  N/A  N/A 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 39.10  11.32  6.57 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.84  0.18  0.18 
Beta 0.64  0.35  0.40 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 88.00  0.00  -34.21 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
ไม่พบข้อมูล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว โชติมา กิจศิรกร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37.33 12.76 58.23 55.58 79.52
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 65.20 48.68 43.54 69.30 58.86
สินค้าคงเหลือ 40.52 45.69 45.19 44.01 57.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 145.51 164.72 149.02 196.16 202.78
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 180.61 190.38 187.36 204.51 246.74
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 660.77 629.24 640.65 614.74 683.57
รวมสินทรัพย์ 806.29 793.96 789.67 810.91 886.35
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 24.03 7.77 13.06 15.36 9.42
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 87.87 58.79 59.48 54.46 54.54
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - - 24.62
รวมหนี้สินหมุนเวียน 115.40 69.89 76.22 70.86 90.89
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10.09 12.12 11.35 8.82 10.84
รวมหนี้สิน 125.50 82.01 87.57 79.68 101.73
ทุนจดทะเบียน 2,808.14 2,808.14 2,808.14 2,808.14 2,808.14
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,325.38 2,325.38 2,325.38 2,325.38 2,325.38
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -571.70 -571.70 -571.70 -571.70 -571.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,110.78 -1,079.62 -1,089.47 -1,060.34 -1,006.95
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - 37.89 37.89 37.89 37.89
 - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - 37.89 37.89 37.89 37.89
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 680.79 711.95 702.10 731.23 784.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 300.89 277.28 363.83 406.64 389.38
รายได้อื่น 1.80 2.91 3.43 2.86 4.65
รวมรายได้ 302.69 280.19 367.26 409.50 394.02
ต้นทุน 317.84 276.18 365.86 402.91 396.52
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 41.83 42.61 55.92 69.62 72.14
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 370.15 328.16 434.55 486.91 484.56
EBITDA -2.25 4.46 0.77 -24.91 -20.16
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 18.50 18.43 24.42 25.74 25.64
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -20.75 -13.97 -23.65 -50.66 -45.80
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -21.31 -14.54 -24.39 -52.15 -46.69
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
(01/01/64 
-30/09/64) 
9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
ประเภทงบ งบวิธีส่วนได้เสีย งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ งบเฉพาะกิจการ
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -44.49 -23.33 -29.93 -32.13 -89.62
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 15.82 11.18 58.92 30.15 -54.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 7.77 -10.66 -6.34 -21.96 167.54
เงินสดสุทธิ -20.90 -22.82 22.65 -23.95 23.53
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.26 2.36 1.96 2.77
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.47 -4.25 -3.40 -6.88
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.80 -3.71 -2.96 -5.97
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.18 0.12 0.12 0.11
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.47 0.46 0.48
อัตรากำไรขั้นต้น (%) -5.63 0.40 -0.56 0.92
EBIT Margin (%) -6.86 -4.99 -6.44 -12.37
อัตรากำไรสุทธิ (%) -7.04 -5.19 -6.64 -12.74

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
23 ก.พ. 2561 PP 460,000,000 2,325,376,587 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 8.51 -9.02 -10.53 4.43
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 15.08 -8.28 -9.20 1.61
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.03 -8.79 -10.31 3.93
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.80 -9.74 -10.75 0.49
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.80 7.05 6.45 6.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.64 51.77 56.60 57.52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 9.45 7.97 8.20 7.94
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 38.61 45.79 44.49 45.98
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.56 6.78 6.42 7.39
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 65.68 53.86 56.83 49.37
วงจรเงินสด (วัน) 26.57 43.70 44.26 54.12


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
C 14 ส.ค. 2561 -

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้