สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NDR บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.28 3.82 / 2.06 N/A 0.98 308.52 703.43 1,046.66 15.24 27.55
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ส.ค. 2561 18:10   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 (แก้ไขครั้งที่ 1)
10 ส.ค. 2561 17:12   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2561 17:12   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 ส.ค. 2561 17:11   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
25 ก.ค. 2561 17:20   รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการแปลงสภาพ NDR-W1 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
เบอร์โทรศัพท์ 0-3816-0707
เบอร์โทรสาร 0-3816-0706
URL www.ndrubber.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 24/5/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 15/01/2558
ราคา IPO (บาท) 2.70 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตและจำหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  26.70% 1,538 33.78% 1,970
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 24.95% (ณ วันที่ 18/10/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.87% (ณ วันที่ 18/10/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.87 0.04 1.22
  20 วัน - 1.81 3.51
  60 วัน 2.70 0.43 1.88
  120 วัน -25.00 -15.66 -15.53
  YTD -36.49 -23.42 -20.41
  P/E (X) N/A 19.87 66.81
  P/BV (X) 0.98 1.77 2.14
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.20 0.14

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@13 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 66,216,500 24.45
  2. นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา 63,076,100 23.29
  3. BANK OF SINGAPORE LIMITED 55,000,000 20.31
  4. น.ส. ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 14,252,000 5.26
  5. นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 5,448,000 2.01
  6. นาย ธีรพล สินไชย 5,370,000 1.98
  7. นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 5,060,000 1.87
  8. น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี 3,457,000 1.28
  9. นาง เกษสุรีย์ สุนทร 2,875,500 1.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานกรรมการ
  2. นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ
  3. นาง นิตยา สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ
  4. นาง ธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ
  5. นาย มาโค โล เป็ง เคียท โล กรรมการ
  6. น.ส. ศิรดา จารุตกานนท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ธีรศักดิ์ สว่างเนตร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย โกวิท คริสธานินทร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ต.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 308.52  215.85  215.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 703.43  794.33  903.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.28  3.59  4.10 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.32  2.01  1.95 
  P/BV (X) 0.98  1.83  2.15 
  P/E (X) N/A  23.98  18.02 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 15.53  118.83  306.09 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.69  4.38  11.29 
  Beta 0.47  0.45  0.75 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -36.49  -12.38  3.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.11  2.63  1.43 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  0.63  0.26 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฏหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 40.00 : 1.00 หุ้น 24 เม.ย. 2561 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0028 บาท 24 เม.ย. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.097 บาท 27 เม.ย. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.06 บาท 28 เม.ย. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 157.11 33.92 51.30 55.67 51.84
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 118.26 91.06 87.68 94.73 84.02
  สินค้าคงเหลือ 153.21 85.87 63.41 63.38 66.08
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 455.25 219.24 215.77 247.50 213.00
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 666.90 495.59 484.34 494.39 448.01
  รวมสินทรัพย์ 1,215.54 718.91 703.55 746.68 671.56
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 185.51 69.74 56.21 71.93 57.29
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 100.20 81.90 89.78 87.02 106.25
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 31.12 29.08 30.93 30.46 21.68
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 396.74 196.50 192.45 208.78 197.35
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 100.85 88.36 74.59 101.83 81.40
  รวมหนี้สิน 497.58 284.86 267.05 310.61 278.75
  ทุนจดทะเบียน 387.47 322.50 322.50 322.50 215.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 308.52 215.85 215.85 215.00 215.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 312.45 106.51 106.51 104.81 104.81
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 86.89 109.67 110.40 114.39 71.24
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 715.21 432.91 433.64 435.08 391.93
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2.75 1.14 2.86 0.99 0.88
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 457.33 417.03 820.92 844.32 791.71
  รายได้อื่น 2.72 6.03 8.97 11.15 5.32
  รวมรายได้ 460.05 423.05 829.88 855.47 797.03
  ต้นทุนขาย 384.93 370.95 745.72 713.01 676.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 81.26 28.28 55.97 66.42 69.08
  รวมค่าใช้จ่าย 466.29 399.30 801.91 779.49 746.04
  EBITDA 15.24 41.87 64.63 110.45 79.59
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 21.48 18.12 36.65 34.48 28.60
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -6.24 23.75 27.97 75.97 50.99
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -15.98 16.13 16.87 56.05 34.19
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.04 0.08 0.08 0.26 0.16
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  6M/2560 
  (01/01/60 
  -30/06/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 33.64 9.53 53.36 71.49 80.27
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -56.98 5.18 3.37 -45.31 -37.76
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 124.43 -36.47 -61.11 -22.35 1.46
  เงินสดสุทธิ 101.09 -21.76 -4.38 3.83 43.98
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.15 1.12 1.12 1.19
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -2.66 11.90 3.88 13.55
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -0.21 9.46 3.86 10.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.70 0.66 0.62 0.71
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.90 1.23 1.14 1.21
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 15.83 11.05 9.16 15.55
  EBIT Margin (%) -1.36 5.61 3.37 8.88
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -3.47 3.81 2.03 6.55

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  24 เม.ย. 2561 XD 6,771,054 277,621,054 1.00
  02 ก.พ. 2561 PP 55,000,000 270,850,000 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 9.66 0.52 -2.77 6.65
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 3.77 5.66 4.59 5.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 8.74 1.30 -2.99 7.33
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 16.78 3.95 2.88 4.48
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A -28.35 -69.91 63.94

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2561  6M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.23 9.03 9.00 9.45
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 44.36 40.43 40.55 38.64
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.36 9.97 11.76 11.01
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 57.43 36.61 31.03 33.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.34 8.85 8.44 7.38
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 43.75 41.26 43.27 49.47
  วงจรเงินสด (วัน) 58.04 35.78 28.31 22.30


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ NDR-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น