สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NCH บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.88 1.17 / 0.85 28.77 0.43 1,245.28 1,095.85 3,030.19 123.69 20.40
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
12 พ.ย. 2561 17:00   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ย. 2561 17:00   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2561 17:00   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12 พ.ย. 2561 17:00   ต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
16 ต.ค. 2561 17:11   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทรศัพท์ 0-2993-5080-7
เบอร์โทรสาร 0-2533-7767
URL http://www.ncgroup.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 02/02/1994 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 29/03/2547
ราคา IPO (บาท) 20.00 @พาร์5.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 5.00 : ใหม่ 1.00 @ 18/10/2547

  ลักษณะธุรกิจ
  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าได้แก่ จัดสรรที่ดินและปลูกบ้านสำเร็จรูปและคอนโดมิเนียม งานก่อสร้าง การบริการและเช่าภายในสโมสรหมู่บ้าน เป็นต้น

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  37.99% 2,194 44.70% 2,502
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.01% (ณ วันที่ 14/12/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 39.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  3.51% (ณ วันที่ 14/12/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -2.22 -0.13 0.47
  20 วัน -3.30 0.98 -0.72
  60 วัน -3.30 8.59 3.48
  120 วัน -10.20 -3.05 -4.60
  YTD -16.19 -5.41 -8.68
  P/E (X) 28.77 17.00 15.19
  P/BV (X) 0.43 1.65 1.83
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.17 0.67

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@14 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด 635,094,995 51.00
  2. บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) 52,500,000 4.22
  3. นาง สุนี ตันฑเทอดธรรม 44,024,190 3.54
  4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,747,385 3.19
  5. นาย สมนึก ตันฑเทอดธรรม 29,610,000 2.38
  6. นาย สุจินต์ ตันฑเทอดธรรม 27,962,025 2.25
  7. นาย ประสิทธิ์ ตันฑเทอดธรรม 27,378,035 2.20
  8. นาย สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม 23,412,690 1.88
  9. น.ส. หทัยชนก เจษฏาวรางกูล 19,540,785 1.57
  10. น.ส. อัมพร ตันฑเทอดธรรม 17,130,960 1.38

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาย สมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย วิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ
  5. นาย พิบูลย์ ลิมประภัทร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย กอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย วิจิตร วิชัยสาร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  14 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,245.28  1,245.28  1,245.28 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,095.85  1,307.55  1,444.53 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.88  1.05  1.16 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 2.03  1.99  1.98 
  P/BV (X) 0.43  0.53  0.59 
  P/E (X) 28.77  55.88  33.30 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 10.79  27.20  27.93 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.60  1.79  1.97 
  Beta 0.44  0.11  0.87 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -16.19  -9.48  -17.14 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.46 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.15 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฏหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 20.00 : 1.00 หุ้น 09 พ.ค. 2559 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.00556 บาท 09 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย พจน์ อัศวสันติชัย/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นางสาว วันนิสา งามบัวทอง/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล/บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 18.45 37.78 21.95 13.24 29.70
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 0.09 0.11 0.06 - -
  สินค้าคงเหลือ 4,108.48 4,452.34 4,369.62 4,696.26 4,579.81
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,138.24 4,500.07 4,401.41 4,730.53 4,628.16
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 110.02 120.51 117.76 123.74 137.97
  รวมสินทรัพย์ 4,479.17 4,866.44 4,765.22 5,097.08 5,014.36
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 488.95 397.90 404.19 1,171.19 859.79
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 92.62 138.06 134.68 154.24 161.59
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 215.25 169.16 146.93 330.83 599.33
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,430.07 1,263.28 1,309.87 1,896.34 1,893.03
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 522.72 1,120.06 966.02 735.41 669.81
  รวมหนี้สิน 1,952.79 2,383.34 2,275.88 2,631.75 2,562.84
  ทุนจดทะเบียน 1,245.28 1,245.28 1,245.28 1,245.28 1,200.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,245.28 1,245.28 1,245.28 1,245.28 1,185.99
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 577.53 577.53 577.53 577.53 577.53
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 703.57 660.28 666.52 642.51 688.01
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,526.38 2,483.10 2,489.34 2,465.33 2,451.52
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 1,114.90 1,089.93 1,446.04 1,422.23 2,120.77
  รายได้อื่น 7.19 7.38 10.92 13.74 16.56
  รวมรายได้ 1,122.09 1,097.31 1,456.96 1,435.97 2,137.33
  ต้นทุนขาย 726.90 725.54 962.60 965.98 1,428.91
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 264.12 265.90 361.88 347.25 411.40
  รวมค่าใช้จ่าย 1,016.41 1,015.33 1,356.62 1,343.82 1,888.14
  EBITDA 123.69 101.82 126.64 118.59 275.65
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 18.02 19.84 26.30 26.44 26.46
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 105.68 81.98 100.34 92.15 249.20
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 37.04 17.77 18.82 20.72 124.93
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.01 0.01 0.02 0.10
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 463.51 337.34 477.23 -37.39 344.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -2.48 -6.68 267.35 -8.11 -16.84
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -464.54 -306.12 -735.87 29.05 -309.90
  เงินสดสุทธิ -3.51 24.54 8.71 -16.46 17.68
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.89 3.56 3.36 2.49
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 1.52 0.95 0.76 0.84
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.65 2.02 2.03 1.82
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.77 0.96 0.91 1.07
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.32 0.29 0.30 0.28
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 34.80 33.43 33.43 32.08
  EBIT Margin (%) 9.42 7.47 6.89 6.42
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.30 1.62 1.29 1.44

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  09 พ.ค. 2559 XD 59,298,639 1,245,283,691 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 2.29 0.27 1.67 -32.94
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 0.19 -1.72 -0.35 -32.40
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 2.26 -0.05 1.46 -32.81
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 0.11 -0.78 0.95 -28.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 108.44 17.70 -9.20 -83.41

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 15,087.34 21,270.68 45,048.01 N/A
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 0.02 0.02 0.01 N/A
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.23 0.21 0.21 0.21
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,620.75 1,718.17 1,718.80 1,752.50
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.36 5.33 6.66 6.12
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 43.67 68.49 54.78 59.67
  วงจรเงินสด (วัน) 1,577.11 1,649.70 1,664.03 1,692.83


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น