สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 มี.ค. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.54 1.11 / 0.36 N/A 5.74 535.44 289.14 960.33 -1.47 -6.13
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 มี.ค. 2562 17:46   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ลาออกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (เพิ่มเติม)
04 มี.ค. 2562 18:12   รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลตามมาตรา 56 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562
01 มี.ค. 2562 09:10   ตลาดหลักทรัพย์ขึ้น SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 ก.พ. 2562 12:33   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 การงดจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ลาออกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (แก้ไขเพิ่มเติม)
26 ก.พ. 2562 22:10   ขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินประจำปี 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1858/57-62 ชั้นที่ 12A ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร 0-2338-3904
URL http://www.nbc.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/01/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/11/2552
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่ โดยเป็นการ spin off มาจาก NMG

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 23 มี.ค. 2561 04 เม.ย. 2560
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  28.55% 1,524 27.52% 1,621
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.04% (ณ วันที่ 20/03/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.78% (ณ วันที่ 20/03/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.08 0.37
  20 วัน -5.26 -4.02 -0.86
  60 วัน 8.00 -0.06 7.61
  120 วัน -34.15 -21.16 -18.98
  YTD 17.39 6.09 14.32
  P/E (X) N/A 86.02 48.77
  P/BV (X) 5.74 2.47 1.81
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.08 0.10

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@23 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 382,553,074 71.45
  2. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 16,096,300 3.01
  3. บริษัท กรีนสยาม จำกัด 15,000,000 2.80
  4. นาย ชัยณรงค์ แสงทองอร่าม 6,566,700 1.23
  5. นาย ปราบดา หยุ่น 5,306,625 0.99
  6. นาย นิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ 5,000,000 0.93
  7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,318,598 0.81
  8. นาย ศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร 2,855,000 0.53

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการบริษัท
  2. นาย ฉาย บุนนาค รองประธานกรรมการ
  3. นาย ฉัตรชัย ภู่โคกหวาย กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาง ลักขณา รัตน์วงศ์สกุล กรรมการ
  5. นาย สุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย เมธา สุนทรจิตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง วีรวรรณ วรรุตม์ กรรมการอิสระ
  8. นาง อรอร อัครเศรณี กรรมการอิสระ
  9. นาย พรชัย เรืองหทัยนนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย สังศิต พิริยะรังสรรค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 มี.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 535.44  535.44  535.44 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 289.14  246.30  626.46 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.54  0.46  1.17 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.09  0.09  0.47 
  P/BV (X) 5.74  4.89  2.48 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.36  19.56  10.04 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.34  0.38 
  Beta 1.03  1.16  0.23 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 17.39  -60.68  -35.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่นๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.08 บาท 24 พ.ค. 2559 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นาย ธนิต โอสถาเลิศ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสด 23.91 71.85 60.24 136.01 84.77
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 61.19 107.73 91.84 144.45 232.93
  สินค้าคงเหลือ 2.70 13.66 8.78 16.21 10.31
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 249.59 365.06 276.20 602.14 1,104.69
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 81.47 107.08 98.47 142.24 165.35
  รวมสินทรัพย์ 745.45 945.71 798.52 1,843.88 2,439.77
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 5.81 17.33 4.80 24.39 31.97
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 112.37 112.97 221.44 210.87
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 111.58 236.86 216.43 394.45 444.45
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 583.52 456.08 460.42 469.30 678.83
  รวมหนี้สิน 695.10 692.94 676.84 863.75 1,123.27
  ทุนจดทะเบียน 720.34 720.34 720.34 720.34 720.34
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 535.44 535.44 535.44 535.44 535.44
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 824.43 824.43 824.43 824.43 824.43
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,309.52 -1,042.38 -1,240.44 -324.20 2.04
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 50.35 252.77 121.68 980.13 1,316.50
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -0.00 -0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  ยอดขายสุทธิ 280.42 433.45 521.33 518.79 825.18
  รายได้อื่น 22.28 9.47 17.76 17.73 20.97
  รวมรายได้ 302.70 442.92 539.09 536.52 846.15
  ต้นทุนขาย 262.89 412.33 513.58 603.58 673.70
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 93.33 164.02 255.07 157.93 147.19
  รวมค่าใช้จ่าย 356.22 1,143.75 1,421.60 761.51 820.88
  EBITDA -1.47 -599.75 -754.83 -87.64 158.53
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 52.05 101.08 127.68 137.34 133.26
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -53.52 -700.83 -882.51 -224.99 25.27
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -71.64 -718.18 -916.24 -275.46 -20.56
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.13 -1.34 -1.71 -0.51 -0.04
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2561 
  (01/01/61 
  -30/09/61) 
  9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 24.47 -59.61 -43.66 -77.61 12.32
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -55.69 -0.88 -28.41 176.20 -279.85
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -5.11 -3.68 -3.70 -47.35 -14.08
  เงินสดสุทธิ -36.33 -64.16 -75.77 51.24 -281.61
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 1.54 1.28 1.53
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -177.95 -122.86 -166.31 -23.99
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -27.82 -51.02 -66.80 -10.50
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 13.81 2.74 5.56 0.88
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.47 0.39 0.41 0.25
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 6.25 4.87 1.49 -16.34
  EBIT Margin (%) -17.68 -158.23 -163.70 -41.93
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -23.67 -162.15 -169.96 -51.34

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -35.31 11.39 0.49 -37.13
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -36.24 -9.76 -14.91 -10.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -31.66 9.73 0.48 -36.59
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -68.86 97.04 86.68 -7.23
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2561  9M/2560  2560  2559 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.36 4.50 4.41 2.75
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 83.70 81.06 82.72 132.75
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 44.52 28.39 41.10 45.53
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 8.20 12.86 8.88 8.02
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 31.47 19.60 35.19 21.42
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 11.60 18.62 10.37 17.04
  วงจรเงินสด (วัน) 80.30 75.30 81.22 123.73


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  SP 01 มี.ค. 2562 -
  C 15 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น