สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
NBC บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.79 1.09 / 0.48 N/A 1.40 1,124.42 888.29 1,176.79 -47.11 20.19
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
07 ก.ย. 2564 18:29   ชี้แจง Trading Alert List
07 ก.ย. 2564 17:42   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
07 ก.ย. 2564 17:22   Trading Alert List Information
10 ส.ค. 2564 19:49   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 ส.ค. 2564 19:46   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 1854 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร 0-2338-3904
URL http://www.nbc.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 08/01/1993 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/11/2552
ราคา IPO (บาท) 2.90 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
  • บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด
  • พาร์ 1.00 บาท
    การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

    การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
    วันที่มีผล 05/01/2558
    ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
    ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

    ลักษณะธุรกิจ
    ผลิตรายการทีวีดิจิตอลและให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสื่อทีวีดิจิตอล และสื่อรูปแบบใหม่ โดยเป็นการ spin off มาจาก NMG

    ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2564 08 ก.ย. 2563
    % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
    20.65% 1,179 20.94% 1,131
    การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.06% (ณ วันที่ 25/10/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 25.00%
    การถือครองหุ้น NVDR  0.20% (ณ วันที่ 25/10/2564)
    5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
    อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
    5 วัน 1.28 0.27 0.50
    20 วัน -12.22 -12.99 -12.73
    60 วัน 3.95 -7.91 -5.56
    120 วัน -15.05 -34.42 -28.13
    YTD 31.67 -23.94 -20.76
    P/E (X) N/A 59.15 58.76
    P/BV (X) 1.40 4.19 2.92
    อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 2.15 1.42

    ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
    1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 803,361,455 71.45
    2. น.ส. กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ 63,095,100 5.61
    3. นาย ปกรณ์ มงคลธาดา 47,991,756 4.27
    4. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 34,069,260 3.03
    5. น.ส. อรอร อัครเศรณี 25,760,000 2.29
    6. บริษัท กรีนสยาม จำกัด 15,000,000 1.33
    7. นาง กมลรัตน์ ชาญสง่าเวช 11,100,000 0.99
    8. นาย ชูชัย ชาญสง่าเวช 11,100,000 0.99
    9. นาย สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม 6,600,000 0.59
    10. นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี 5,500,000 0.49

    คณะกรรมการ ตำแหน่ง
    1. นาย ฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
    2. นาย สุภวัฒน์ สงวนงาม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
    3. น.ส. อรอร อัครเศรณี กรรมการ
    4. นาง วรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการ
    5. นาย เจษฎา บูรณพันธุ์ศรี กรรมการ
    6. นาย สมบูรณ์ ม่วงกล่ำ กรรมการ
    7. น.ส. ปิยะดา ปุณณกิติเกษม กรรมการ
    8. พลเอก วัธนชัย ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการ
    9. นาย สุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
    10. นาย ชาลี ดิษฐลักษณ กรรมการอิสระ
    11. นาย ชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
    12. น.ส. นริศรา ศรีสันต์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
    13. นาย สแตนเล่ย์ ชุ่น หวั่ง กรรมการอิสระ
    สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
    ข้อมูลสถิติ YTD
    25 ต.ค. 2564
    2563
    30 ธ.ค. 2563
    2562
    30 ธ.ค. 2562
    จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,124.42  1,124.42  535.44 
    มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 888.29  674.65  257.01 
    ราคา (บาท/หุ้น) 0.79  0.60  0.48 
    มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56  0.71  0.84 
    P/BV (X) 1.40  0.85  0.83 
    P/E (X) N/A  N/A  0.95 
    อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 38.72  6.90  11.47 
    มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 1.98  0.11  0.14 
    Beta 1.07  0.92  0.02 
     
    อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
    การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 31.67  25.00  8.01 
    อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
    อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
    นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

    การจ่ายปันผล
    รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
    ไม่พบข้อมูล
     
    ผู้สอบบัญชี
    (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
    นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
    วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
    ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
    ข้อมูลงบการเงิน
    งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
    (01/01/64 
    -30/06/64) 
    6M/2563 
    (01/01/63 
    -30/06/63) 
    2563 
    (01/01/63 
    -31/12/63) 
    2562 
    (01/01/62 
    -31/12/62) 
    2561 
    (01/01/61 
    -31/12/61) 
    ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.60 97.65 164.48 26.74 118.69
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 72.78 100.61 90.79 99.94 88.62
    สินค้าคงเหลือ 18.29 37.12 22.15 - 0.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 186.19 282.34 306.65 177.86 261.72
    ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 128.59 159.24 140.31 97.27 63.56
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 766.99 713.92 740.89 513.27 450.01
    รวมสินทรัพย์ 953.18 996.26 1,047.54 691.13 711.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 61.40 80.67 84.15 49.93 51.64
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 79.90 54.25 62.95 67.30 -
    รวมหนี้สินหมุนเวียน 248.22 230.38 232.11 190.09 103.06
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 87.95 212.84 98.62 69.15 574.01
    รวมหนี้สิน 336.18 443.22 330.72 259.24 677.08
    ทุนจดทะเบียน 1,124.42 803.15 1,124.42 803.16 720.34
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,124.42 803.15 1,124.42 535.44 535.44
    ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 547.61 698.60 547.61 824.43 824.43
    กำไร(ขาดทุน)สะสม -967.94 -946.90 -881.59 -927.98 -1,325.21
    หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
    หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -70.00 - -70.00 - -
     - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -70.00 - -70.00 - -
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 634.09 554.86 720.44 431.88 34.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -17.08 -1.82 -3.61 0.00 -0.00
    เพิ่มเติม
    งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
    (01/01/64 
    -30/06/64) 
    6M/2563 
    (01/01/63 
    -30/06/63) 
    2563 
    (01/01/63 
    -31/12/63) 
    2562 
    (01/01/62 
    -31/12/62) 
    2561 
    (01/01/61 
    -31/12/61) 
    ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
    รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 253.84 421.13 857.61 457.06 380.00
    รายได้อื่น 37.78 19.95 53.92 35.44 43.25
    รวมรายได้ 291.63 441.09 911.53 492.82 423.53
    ต้นทุน 300.49 336.60 668.85 401.84 360.32
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 112.70 124.09 247.38 133.74 122.99
    รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 386.45 460.50 870.76 78.51 486.09
    EBITDA -47.11 29.02 134.41 483.00 6.34
    ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 47.71 48.43 93.64 68.69 68.91
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -94.82 -19.41 40.77 414.31 -62.57
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -86.35 -18.23 43.07 405.25 -98.79
    กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.03 0.06 0.76 -0.18
    เพิ่มเติม
    งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
    (01/01/64 
    -30/06/64) 
    6M/2563 
    (01/01/63 
    -30/06/63) 
    2563 
    (01/01/63 
    -31/12/63) 
    2562 
    (01/01/62 
    -31/12/62) 
    2561 
    (01/01/61 
    -31/12/61) 
    ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -62.50 7.43 130.23 -3.66 56.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -57.62 -59.54 -274.05 -126.85 7.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -13.76 123.03 281.56 38.56 -6.39
    เงินสดสุทธิ -133.88 70.92 137.74 -91.96 58.45
    เพิ่มเติม
    ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
    อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
    อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.75 1.23 1.32 0.94
    อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -4.21 -11.11 7.48 173.72
    อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -3.55 -6.29 4.69 59.07
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 0.80 0.46 0.60
    อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.78 0.83 1.05 0.70
    อัตรากำไรขั้นต้น (%) -18.37 20.07 22.01 12.08
    EBIT Margin (%) -32.51 -4.40 4.47 84.07
    อัตรากำไรสุทธิ (%) -34.57 -6.26 3.53 82.23

    แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
    การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
    วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
    15 ธ.ค. 2563 XR 321,262,086 1,124,417,300 1.00
    26 ก.พ. 2563 XR 267,718,405 803,155,214 1.00

    อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -39.72 109.05 87.64 20.28
    อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -10.73 80.87 66.45 11.52
    อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -33.88 100.56 84.96 16.36
    อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -16.08 N/A 1,009.05 -83.85
    อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A -89.37 N/A

    ปรับข้อมูลเต็มปี
    วงจรเงินสด 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
    อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.96 7.51 8.99 4.85
    ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 45.84 48.62 40.59 75.29
    อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 22.84 29.71 60.39 3,992.47
    ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15.98 12.29 6.04 0.09
    อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 8.91 8.88 9.98 7.91
    ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 40.98 41.09 36.58 46.13
    วงจรเงินสด (วัน) 20.84 19.82 10.05 29.25


    การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
    เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
    ไม่พบข้อมูล

    Market Alert (ล่าสุด)
    Trading Alert 07 ก.ย. 2564
    Cash Balance 08 ก.ย. 2564 - 28 ก.ย. 2564
    เพิ่มเติม

    เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
    หลักทรัพย์อื่นๆ
    ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

    หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
      - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
      - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
      -
     
    ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
    ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
    ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้