สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MTLS บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET50
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
39.75 45.25 / 27.75 33.70 9.42 2,120.00 84,270.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
20 เม.ย. 2561 19:01   แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
16 มี.ค. 2561 17:05   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซต์
07 มี.ค. 2561 18:24   การเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง การเปลี่ยนชื่อบริษัท , แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท และตราประทับบริษัท และแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์
20 ก.พ. 2561 22:19   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
20 ก.พ. 2561 22:19   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2880-1033
เบอร์โทรสาร 0-2880-1173
URL www.muangthaileasing.co.th
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/05/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/11/2557
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 มี.ค. 2560 31 พ.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  31.68% 7,011 20.07% 7,656
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.75% (ณ วันที่ 20/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  4.35% (ณ วันที่ 20/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 15.22 8.05 12.78
  20 วัน 5.30 0.56 5.21
  60 วัน 1.27 -5.24 2.40
  120 วัน 6.00 -8.27 -0.40
  YTD 2.58 -8.96 -0.13
  P/E (X) 33.70 24.21 18.56
  P/BV (X) 9.42 3.34 2.10
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.91 0.37 0.46

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@06 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 720,056,400 33.96
  2. นาง ดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 102,048,820 4.81
  4. STATE STREET EUROPE LIMITED 29,207,144 1.38
  5. นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 22,870,000 1.08
  6. นาย วศิน เดชกิจวิกรม 21,275,600 1.00
  7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,238,400 0.86
  8. CHASE NOMINEES LIMITED 13,618,000 0.64
  9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 12,086,600 0.57
  10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 11,962,200 0.56

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง ดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ
  5. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย กัมพล ตติยกวี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,120.00  2,120.00  2,120.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 84,270.00  82,150.00  52,364.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 39.75  38.75  24.70 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 4.22  3.89  2.93 
  P/BV (X) 9.42  9.97  8.43 
  P/E (X) 33.70  36.66  42.87 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 36.62  125.33  99.73 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 415.47  356.85  182.56 
  Beta 1.35  1.48  0.91 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 2.58  56.88  15.96 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.45  0.26  0.81 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.15  0.09  0.35 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ะปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.10 บาท 15 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.20 บาท 13 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.13 บาท 11 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว วรรณวิไล เพชรสร้าง/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 1,153.71 539.29 152.57 705.88
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 1.00 1.00 1.00 501.00
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 34,491.30 22,923.07 12,309.91 7,138.42
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 34,491.30 22,923.07 12,309.91 7,138.42
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,022.05 772.46 519.71 362.39
  รวมสินทรัพย์ 36,953.01 24,425.58 13,082.80 8,776.81
  เงินรับฝาก - - - -
  เงินกู้ยืม 12,648.84 14,884.67 6,875.01 3,466.96
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 6,721.42 10,287.96 3,217.77 500.09
  รวมหนี้สิน 28,009.70 17,733.29 7,430.66 3,670.75
  ทุนจดทะเบียน - - - 2,120.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - -
  - หุ้นสามัญ 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,379.84 2,379.84 2,379.84 2,379.84
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,473.38 2,192.44 1,152.30 606.21
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8,943.32 6,692.28 5,652.14 5,106.06
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 6,794.92 4,019.34 2,225.09 1,567.42
  - จากเงินให้สินเชื่อ 6,794.92 4,019.34 2,225.09 1,567.42
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 673.10 328.03 227.58 265.98
  - จากเงินรับฝาก - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 6,121.82 3,691.31 1,997.51 1,301.43
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 679.41 331.73 24.73 14.20
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 34.04 16.59 16.56 9.34
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 642.03 436.07 317.29 279.32
  กำไรจากเงินลงทุน - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 23.64 15.25 6.27 13.48
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 2,988.93 1,984.59 1,268.60 882.56
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,105.91 1,812.40 1,031.76 679.85
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,500.60 1,464.14 825.00 544.12
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.18 0.69 0.39 0.33
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -8,062.15 -8,609.40 -3,519.15 -1,262.67
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -402.94 -365.25 -202.26 -52.48
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,079.51 9,361.37 3,168.11 1,927.21
  เงินสดสุทธิ 614.42 386.72 -553.30 612.05
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 31.99 23.72 15.34
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.12 9.66 9.44
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 33.47 32.74 32.24

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ 69.06 80.64 41.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 70.79 77.47 51.62


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น