สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
130.00 154.00 / 128.00 12.11 1.55 590.00 7,670.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
23 มี.ค. 2560 17:04   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์
23 ก.พ. 2560 17:09   งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2560 17:07   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
23 ก.พ. 2560 17:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22 ก.พ. 2560 17:11   แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2560 และการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารที่ 1:252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2290-3333
เบอร์โทรสาร 0-2276-2033
URL www.muangthaiinsurance.com
  รายงานประจำปี 2556
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/06/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/06/2551
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2559 12 มี.ค. 2558
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  39.42% 1,275 37.29% 1,283
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 16.00% (ณ วันที่ 29/03/2560) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 24.99%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.08% (ณ วันที่ 29/03/2560)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 0.14 -0.53
  20 วัน -3.70 -5.18 -4.65
  60 วัน -4.41 -3.10 -6.67
  120 วัน -5.11 -11.79 -10.14
  YTD -6.14 -3.24 -8.05
  P/E (X) 12.11 15.48 17.37
  P/BV (X) 1.55 1.78 1.93
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.02 0.09 0.33

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 11,799,999 20.00
  2. AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 4,956,000 8.40
  3. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) 3,197,937 5.42
  4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด 3,067,851 5.20
  5. AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 2,244,113 3.80
  6. นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ 1,689,010 2.86
  7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 1,688,393 2.86
  8. บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด 1,376,680 2.33
  9. นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล 1,373,909 2.33
  10. นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ 1,338,001 2.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ
  2. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ
  4. นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
  5. นาง สุจิตพรรณ ล่ำซำ กรรมการ
  6. นาย คิม ชี ยิป กรรมการ
  7. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ
  8. นาง ปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการ
  9. นาย กฤษฎา ล่ำซำ กรรมการ
  10. นาย แฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน กรรมการ
  11. นาย ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย บรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระ
  14. นาย พิลาศ พันธโกศล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  29 มี.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  2558
  30 ธ.ค. 2558
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 59.00  59.00  59.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,670.00  8,171.50  8,968.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 130.00  138.50  152.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 84.00  83.30  76.26 
  P/BV (X) 1.55  1.66  1.99 
  P/E (X) 12.11  11.15  9.75 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.68  6.97  8.15 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.90  2.35  2.97 
  Beta 0.25  0.25  0.31 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2559  2558 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -6.14  -8.88  4.83 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.31  4.55  3.82 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.40  0.51  0.37 
  นโยบายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 4.30 บาท 09 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 6.30 บาท 09 พ.ค. 2559 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 5.80 บาท 11 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง นงลักษณ์ พุ่มน้อย/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว สมใจ คุณปสุต/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสด 339.10 449.58 373.25 423.56
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 525.72 458.81 354.53 331.10
  เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - - - -
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,548.80 1,584.52 1,443.16 1,410.34
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 50.52 57.24 72.63 54.98
  รวมสินทรัพย์ 19,948.53 18,664.27 17,575.97 16,514.17
  สำรองเบี้ยประกันภัย - 5,553.42 4,959.18 4,234.01
  สำรองค่าสินไหมทดแทนและค้างจ่าย - 3,607.29 3,012.87 4,502.63
  เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ - - - -
  รวมหนี้สิน 14,992.68 14,099.64 13,433.35 12,896.10
  ทุนจดทะเบียน 590.00 590.00 590.00 590.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 590.00 590.00 590.00 590.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 681.57 681.57 681.57 681.57
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,915.95 2,658.97 2,077.64 1,531.19
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,955.86 4,564.63 4,142.62 3,618.07
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 6,803.85 6,063.29 5,240.83 5,222.76
  รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 8,145.73 6,841.98 5,844.25 5,514.98
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 465.46 471.42 405.18 362.46
  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1,163.45 1,293.22 1,182.51 1,488.03
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 785.24 1,122.68 1,046.62 1,024.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 633.22 927.75 855.61 772.39
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 10.73 15.72 14.50 13.09
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  2556 
  (01/01/56 
  -31/12/56) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 384.00 1,455.89 1,727.96 1,925.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -122.77 -1,037.36 -1,469.11 -1,745.74
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -371.70 -342.20 -309.16 -1,000.00
  เงินสดสุทธิ -110.48 76.33 -50.31 -820.50
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2559  2558  2557 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.30 21.31 22.05
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.07 6.20 6.14
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.03 3.09 3.24
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.38 0.36 0.33
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.68 14.13 15.12

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2559  2558  2557 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้ 12.21 15.69 0.35
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน 19.06 17.07 5.97
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน -10.03 9.36 -20.53
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -31.75 8.43 10.77


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น