สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
SET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
90.25 99.00 / 81.25 7.70 0.94 590.00 5,324.75
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ส.ค. 2564 17:07   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564 17:05   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564 17:03   งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564 17:04   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2564 17:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ อาคารที่ 1:252 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2290-3333
เบอร์โทรสาร 0-2276-2033
URL www.muangthaiinsurance.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 20/06/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 23/06/2551
ราคา IPO (บาท) N/A
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 10.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  รับประกันวินาศภัย ได้แก่ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 10 มี.ค. 2564 13 พ.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  46.41% 1,367 47.50% 1,078
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 14.99% (ณ วันที่ 23/09/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 24.99%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.12% (ณ วันที่ 23/09/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 2.56 0.50 2.59
  20 วัน 2.85 -1.18 -0.25
  60 วัน -1.90 0.83 -4.25
  120 วัน 8.73 7.92 4.28
  YTD 5.56 -0.32 -6.21
  P/E (X) 7.70 21.23 20.85
  P/BV (X) 0.94 1.44 1.75
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.09 0.49 2.22

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 11,799,999 20.00
  2. AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 4,956,000 8.40
  3. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ 3,626,715 6.15
  4. บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำกัด 3,067,851 5.20
  5. AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V. 2,244,113 3.80
  6. นาย ไพโรจน์ ล่ำซำ 1,689,010 2.86
  7. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 1,543,793 2.62
  8. บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำกัด 1,376,680 2.33
  9. นาย บรรยงค์ ล่ำซำ และ นาง นาถฤดี วีระเมธีกุล 1,375,000 2.33
  10. นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ 1,338,001 2.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ
  2. นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  3. นาย ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ
  4. น.ส. สุจิตพรรณ ล่ำซำ รองประธานกรรมการ
  5. นาย สาระ ล่ำซำ กรรมการ
  6. นาย สมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการ
  7. นาง ปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการ
  8. นาย แฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน กรรมการ
  9. นาย ม็อง ซิว ฮาน กรรมการ
  10. นาย ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ
  11. นาย ชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  12. นาย อโศก วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  13. นาย ประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ
  14. นาย พิลาศ พันธโกศล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  15. นาย บุญชัย โชควัฒนา กรรมการอิสระ
  16. นาย กำพล ศรธนะรัตน์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 ก.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 59.00  59.00  59.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,324.75  5,044.50  5,015.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 90.25  85.50  85.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 96.19  84.33  93.78 
  P/BV (X) 0.94  1.01  0.91 
  P/E (X) 7.70  7.91  14.48 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.39  4.10  7.65 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.48  0.82  1.65 
  Beta 0.10  0.42  0.58 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 5.56  0.59  -12.37 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 5.00  3.39  3.32 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.39  0.27  0.48 
  นโยบายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 4.51 บาท 13 พ.ค. 2564 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 2.90 บาท 16 เม.ย. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 2.82 บาท 08 พ.ค. 2562 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว รัตนา จาละ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว ณริศรา ไชยสุวรรณ/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95.50
  เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,776.44
  รายได้จากการลงทุนค้างรับ 42.25
  สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 6,890.49
  ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ 655.75
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 569.23
  รวมสินทรัพย์ 26,824.18
  หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 13,030.91
  เจ้าหนี้ประกันภัยต่อ 4,541.31
  เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 1,712.19
  รวมหนี้สิน 21,149.13
  ทุนจดทะเบียน 590.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 590.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 681.57
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,244.18
  หุ้นทุนรับซื้อคืน -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,675.05
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 3,606.82
  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ -145.55
  รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ (ค่าคอมมิชชั่น) 960.88
  รายได้จากการลงทุนสุทธิ 213.72
  รวมรายได้ 5,092.29
  สำรองประกันภัยสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม (ลด) -
  ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 4,361.81
  หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 2,305.26
  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 679.13
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 699.52
  รวมค่าใช้จ่าย 4,520.43
  กำไรก่อนภาษีเงินได้ 571.86
  ภาษีเงินได้ 119.73
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 452.13
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 7.66
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 126.87
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -66.21
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -278.41
  เงินสดสุทธิ -217.75
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 12.77 12.36 10.75 7.86
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 3.45 3.53 3.09 2.37
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.73 3.71 3.71 3.17
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.39 0.41 0.41 0.40
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.88 7.06 5.97 4.68

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2564  6M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน 35.41 17.76 -28.05 1.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการรับประกัน -1.62 7.51 8.22 -0.92
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 6.79 2.06 -2.23 5.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 28.49 192.78 38.76 2.47


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้