สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET50 / SETTHSI
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
51.50 69.25 / 29.50 23.15 6.08 2,120.00 109,180.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ก.ย. 2563 13:02   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขคะแนนเสียงในวาระที่ 1)
27 ส.ค. 2563 17:05   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
17 ส.ค. 2563 18:58   ประกาศวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 (วันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563)
17 ส.ค. 2563 18:32   แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการทดแทน
17 ส.ค. 2563 17:50   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กทม. 10700
เบอร์โทรศัพท์ 0-2880-1033
เบอร์โทรสาร 0-2880-1173
URL www.muangthaicap.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 22/05/1992 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/11/2557
ราคา IPO (บาท) 5.50 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อส่วนบุคคล

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 ก.ค. 2563 12 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  32.11% 10,008 32.10% 10,179
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 11.32% (ณ วันที่ 28/09/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  5.20% (ณ วันที่ 28/09/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.44 -2.83 -0.49
  20 วัน -0.48 -0.32 4.27
  60 วัน -1.44 -4.08 3.82
  120 วัน 43.06 10.79 24.56
  YTD -19.22 -5.35 1.05
  P/E (X) 23.15 16.52 21.68
  P/BV (X) 6.08 2.44 1.42
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.14 0.38 0.74

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาง ดาวนภา เพชรอำไพ 720,000,000 33.96
  2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ 710,056,400 33.49
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 113,047,351 5.33
  4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 53,207,400 2.51
  5. STATE STREET EUROPE LIMITED 48,744,714 2.30
  6. CITI (NOMINEES) LIMITED-CITIBANK LONDON RE FUND 208 28,462,340 1.34
  7. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 14,358,900 0.68
  8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 14,327,200 0.68

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
  3. นาง ดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
  4. นาย ศึกษิต เพชรอำไพ กรรมการ
  5. นาย โยธิน อนาวิล กรรมการอิสระ
  6. นาง กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาง นงนุช ดาวาสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย สุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  28 ก.ย. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,120.00  2,120.00  2,120.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 109,180.00  135,150.00  103,880.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 51.50  63.75  49.00 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 8.48  7.01  5.32 
  P/BV (X) 6.08  9.10  9.20 
  P/E (X) 23.15  32.89  30.08 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 98.46  93.94  125.56 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 580.31  428.22  461.41 
  Beta 1.41  1.56  1.44 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -19.22  30.10  26.45 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.58  0.41  0.37 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.13  0.13  0.11 
  นโยบายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.30 บาท 07 พ.ค. 2563 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.26 บาท 15 พ.ค. 2562 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.18 บาท 14 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว สุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย ชาญชัย สกุลเกิดสิน/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นาย โชคชัย งามวุฒิกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 1,963.71 947.98 783.17 880.16 1,153.71
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ - - - 1.00 1.00
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 62,012.42 52,843.72 58,697.30 46,605.62 34,491.30
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 62,012.42 52,843.72 58,697.30 46,605.62 34,491.30
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,941.00 1,425.71 1,778.31 1,268.50 1,022.05
  รวมสินทรัพย์ 70,083.16 55,813.10 61,871.60 49,146.11 36,953.01
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 7,288.11 13,413.76 8,928.89 15,867.04 12,648.84
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 1,518.31 6,924.69 1,897.23 4,775.28 6,721.42
  รวมหนี้สิน 52,111.80 42,036.94 45,899.89 36,847.04 28,009.70
  ทุนจดทะเบียน 2,120.00 - - 2,120.00 -
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00 2,120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,379.84 2,379.84 2,379.84 2,379.84 2,379.84
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 13,481.23 9,288.44 11,483.39 7,813.50 4,473.38
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 17,971.36 13,776.15 15,971.71 12,299.07 8,943.32
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 6,717.17 5,527.57 11,879.69 9,544.31 6,794.92
  - จากเงินให้สินเชื่อ 6,717.17 5,527.57 11,879.69 9,544.31 6,794.92
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 879.60 693.87 1,526.55 1,100.27 673.10
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 5,837.56 4,833.70 10,353.14 8,444.04 6,121.82
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 305.86 554.21 586.21 679.41
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 23.46 45.02 85.02 75.77 34.04
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ 364.74 356.23 723.21 796.38 642.03
  กำไรจากเงินลงทุน - - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 240.85 - - 2.79 23.64
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 3,011.51 2,386.07 5,314.19 4,100.46 2,988.93
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,127.28 2,543.02 5,292.98 4,626.73 3,105.91
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 2,503.90 2,026.14 4,237.47 3,713.39 2,500.60
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.18 0.96 2.00 1.75 1.18
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 680.36 -3,713.13 -5,991.78 -6,842.79 -8,062.15
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -352.28 -283.25 -790.64 -471.91 -402.94
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 852.45 4,064.19 6,685.42 7,041.16 9,079.51
  เงินสดสุทธิ 1,180.54 67.81 -96.99 -273.55 614.42
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 29.70 33.15 29.98 34.96
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.34 10.14 9.54 10.75
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 35.24 34.17 33.40 35.65

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ 21.52 24.10 24.47 40.46
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ 23.58 16.06 14.11 48.50


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น