สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MPG บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.60 0.66 / 0.05 N/A N/A 2,933.26 1,759.96 1,860.76 -7.09 -262.46
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
30 มี.ค. 2564 18:21   การจัดตั้งบริษัทย่อย
29 มี.ค. 2564 13:11   แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16 มี.ค. 2564 08:52   รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย "C" (แก้ไข)
11 มี.ค. 2564 18:31   รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย "C"
11 มี.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
เบอร์โทรศัพท์ 0-2514-5000
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.mangpong.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 03/01/1990 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 05/11/2547
ราคา IPO (บาท) 7.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  ดำเนินธุรกิจค้าปลีก

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 28 พ.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  53.79% 1,936 53.81% 2,182
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 0.00% (ณ วันที่ 16/04/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 20.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.63% (ณ วันที่ 16/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -6.25 -1.74 -2.52
  20 วัน 53.85 45.59 41.84
  60 วัน 188.78 136.02 125.73
  120 วัน 633.03 429.49 414.80
  YTD 388.71 284.00 267.60
  P/E (X) N/A 71.32 89.69
  P/BV (X) N/A 3.11 2.26
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.37 0.52 1.05

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@19 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ธิบดี มังคะลี 638,233,520 21.76
  2. น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์ 547,537,175 18.67
  3. นาย ณัฐพล จุฬางกูร 182,263,800 6.21
  4. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 112,655,300 3.84
  5. นาย สุเมธ มโนสุทธิ 109,586,500 3.74
  6. บริษัท เจเนอรัล เรคคอร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสตรี จำกัด 66,600,000 2.27
  7. นาย ฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย 59,041,800 2.01
  8. นาย ณัฏฐวุฒิ ชีวมงคล 54,507,400 1.86
  9. นาย สมบัติ พานิชชีวะ 39,000,000 1.33
  10. นาย เกษมทัต ไพจิตรสมบัติ 33,458,175 1.14

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พลเอก สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย สิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมการ
  4. นาย ธิบดี มังคะลี กรรมการ
  5. นาย กำพล บุริยเมธากุล กรรมการ
  6. นาง ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ
  7. พล.ต.ท. สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย พนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  16 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 2,933.26  977.75  977.75 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,759.96  254.22  381.32 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.60  0.12  0.12 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) -0.01  -0.01  N/A 
  P/BV (X) N/A  N/A  89.27 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 77.42  21.27  75.40 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 8.40  0.23  1.28 
  Beta 1.25  1.31  0.24 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 388.71  -0.00  160.00 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล เมื่อบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมแล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ชัยยุทธ อังศุวิทยา/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว ดรณี สมกำเนิด/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นางสาว จารุณี น่วมแม่/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  นาย ศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์/สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1.39 22.95 4.75 15.21
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 7.19 2.38 2.21 1.50
  สินค้าคงเหลือ 18.90 28.38 60.15 88.46
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 27.66 54.11 69.12 125.77
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4.03 35.01 69.50 82.63
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 52.69 41.03 76.41 95.13
  รวมสินทรัพย์ 80.34 95.14 145.53 220.90
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - 1.95 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 58.59 66.64 74.05 87.11
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.28 0.95 0.95 0.95
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 68.07 69.70 78.95 89.63
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.11 22.92 19.29 18.67
  รวมหนี้สิน 102.18 92.62 98.24 108.30
  ทุนจดทะเบียน 1,470.33 1,470.33 1,470.33 1,470.33
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 977.75 977.75 977.75 977.75
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 448.58 448.58 448.58 448.58
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,448.18 -1,423.83 -1,379.05 -1,313.75
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -21.85 2.50 47.28 112.58
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.01 0.01 0.01 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 93.30 128.32 209.13 253.66
  รายได้อื่น 15.83 19.35 10.62 10.55
  รวมรายได้ 109.13 147.67 219.75 264.21
  ต้นทุน 71.13 106.37 157.73 192.12
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 64.94 96.21 125.98 138.04
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 136.07 202.58 283.72 330.17
  EBITDA -7.09 -30.08 -46.17 -42.44
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 19.85 14.08 17.05 23.52
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -26.94 -44.16 -63.22 -65.96
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -28.37 -44.78 -65.31 -69.44
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.05 -0.07 -0.07
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2018 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2017 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -8.68 -5.99 -23.65 -31.56
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1.04 27.09 12.19 36.45
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -11.83 -2.90 1.00 -
  เงินสดสุทธิ -21.56 18.20 -10.46 4.89
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.41 0.78 0.88
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) N/A -179.88 -81.70
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -30.70 -36.69 -34.51
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) N/A 36.79 2.08
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.24 1.23 1.20
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.76 17.11 24.58
  EBIT Margin (%) -24.69 -29.90 -28.77
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -25.99 -30.32 -29.72

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  19 ก.พ. 2564 XR 1,955,507,366 2,933,261,050 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -27.29 -38.64 -17.55
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -33.13 -32.56 -17.90
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -26.10 -32.80 -16.83
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -32.83 -28.60 -14.07
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2563  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 19.49 55.82 96.97
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 18.73 6.54 3.76
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.01 2.40 2.12
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 121.31 151.90 171.94
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.14 1.51 1.96
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 321.29 241.38 186.46
  วงจรเงินสด (วัน) -181.25 -82.93 -10.75


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  C 16 ส.ค. 2561 -

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น