สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MORE บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
บริการ
mai
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2563  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
0.78 0.96 / 0.15 N/A 16.37 326.54 5,094.08 5,288.93 -13.34 -231.68
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
16 ต.ค. 2563 18:56   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (แก้ไข/เพิ่มเติม)
16 ต.ค. 2563 17:13   แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
16 ต.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563
14 ต.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2563
06 ต.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2563
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2120-6804
เบอร์โทรสาร -
URL www.morereturn.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/04/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2555
ราคา IPO (บาท) 1.90 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.05 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.25 : ใหม่ 0.05 @ 03/02/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 2) ธุรกิจวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด 3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 14 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  50.74% 2,912 48.98% 3,360
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 10.24% (ณ วันที่ 22/10/2563) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  2.52% (ณ วันที่ 22/10/2563)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -4.88 -2.62 -2.12
  20 วัน -2.50 0.73 -0.94
  60 วัน 122.86 94.63 119.61
  120 วัน 254.55 149.68 183.92
  YTD 100.00 77.43 100.73
  P/E (X) N/A 51.87 32.94
  P/BV (X) 16.37 2.33 1.63
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.86 0.09 0.20

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 ส.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1,507,200,165 23.08
  2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 788,750,000 12.08
  3. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 481,250,000 7.37
  4. นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 338,150,265 5.18
  5. นาย วรงค์ ภัทรชัยกุล 258,000,000 3.95
  6. Diamond Jubilant Corporation 250,000,000 3.83
  7. นาย อภิมุข บำรุงวงศ์ 222,222,222 3.40
  8. นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 145,000,000 2.22
  9. น.ส. อัยลดา ชินวัฒน์ 130,257,072 1.99
  10. น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 119,354,800 1.83

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล กรรมการ
  4. นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการ
  5. นาย สมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา กรรมการ
  6. นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย ปรวิชย์ โอภาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ
  9. นาย ภัทร์บดี โฉมวงศ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  22 ต.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,530.87  6,530.87  6,530.87 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,094.08  2,547.04  2,481.73 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.78  0.39  0.38 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.05  0.05  0.03 
  P/BV (X) 16.37  7.71  18.37 
  P/E (X) N/A  35.73  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 155.67  80.42  80.07 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 30.21  5.82  9.83 
  Beta 1.28  1.56  2.03 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2562  2561 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 100.00  2.63  -58.24 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย เจษฎา หังสพฤกษ์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 6.62 70.54 34.06 336.26 78.35
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 23.16 35.44 16.64 - 81.47
  สินค้าคงเหลือ 25.91 28.06 25.98 - 93.18
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 59.10 156.96 99.62 338.95 271.64
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 59.56 7.14 18.78 3.57 97.13
  รวมสินทรัพย์ 512.67 534.66 509.76 529.03 573.91
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 13.68 26.12 6.26 14.97 150.37
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 45.04 42.28 43.66 44.55 57.31
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 182.56 176.73 164.11 163.62 390.03
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1.83 1.57 1.42 3.19 30.66
  รวมหนี้สิน 184.39 178.30 165.53 166.81 420.69
  ทุนจดทะเบียน 326.54 327.36 326.54 327.36 383.78
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 326.54 326.54 326.54 326.54 264.58
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 904.49 904.49 904.49 904.49 842.53
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -919.83 -894.77 -905.19 -889.25 -1,031.96
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 311.20 336.26 325.84 341.78 102.04
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 17.08 20.10 18.38 20.44 51.18
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 8.79 0.26 2.16 32.72 931.58
  รายได้อื่น 8.47 20.43 38.16 202.33 80.67
  รวมรายได้ 17.26 20.68 40.31 235.06 1,012.25
  ต้นทุนขาย 6.75 0.23 1.25 20.63 737.08
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 19.22 19.56 34.50 53.21 326.02
  รวมค่าใช้จ่าย 31.80 25.58 55.75 100.94 1,268.78
  EBITDA -13.34 -4.20 -13.68 136.05 -221.04
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1.20 0.70 1.75 1.93 35.49
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -14.54 -4.90 -15.43 134.11 -256.53
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -14.65 -5.52 -15.77 115.82 -248.78
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00 -0.00 -0.00 0.02 -0.05
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 
  6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -0.93 -52.80 -52.42 -48.23 -55.63
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -29.96 -197.27 -233.89 261.86 68.55
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3.45 -1.38 -1.63 76.51 -8.16
  เงินสดสุทธิ -27.44 -251.45 -287.93 243.64 4.76
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.32 0.89 0.61 2.07
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -7.69 24.03 -4.72 52.19
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -4.79 11.30 -2.97 24.32
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.59 0.53 0.51 0.49
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.07 -0.81 0.08 0.43
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.15 8.24 42.26 36.95
  EBIT Margin (%) -84.28 -23.68 -38.28 57.06
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -84.88 -26.68 -39.12 49.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 3,345.88 -99.95 -93.41 -96.49
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 2,785.90 -99.95 -93.96 -97.20
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -16.58 -96.90 -82.85 -76.78
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 24.30 -95.71 -44.78 -92.04
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 6M/2563  6M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 0.36 -7.73 0.26 0.80
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 1,000.38 -47.20 1,407.80 454.34
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.29 -8.25 0.10 0.44
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1,268.48 -44.24 3,805.97 824.14
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 0.39 -9.86 0.12 0.25
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 935.49 -37.00 3,109.94 1,462.38
  วงจรเงินสด (วัน) 1,333.37 -54.44 2,103.83 -183.90


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น