สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MORE บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
บริการ/
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค. 2565  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.60 1.99 / 0.80 107.89 26.80 326.54 10,449.39 10,627.08 119.17 99.55
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ม.ค. 2565 18:58   การเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
09 ธ.ค. 2564 19:11   รายงานความคืบหน้าการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
07 ธ.ค. 2564 17:55   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2565
03 ธ.ค. 2564 19:07   แจ้งการจดเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์
26 พ.ย. 2564 12:32   มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
เบอร์โทรศัพท์ 0-2120-6804
เบอร์โทรสาร -
URL www.morereturn.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 04/04/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 21/12/2555
ราคา IPO (บาท) 1.90 @พาร์0.25 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • พาร์ 0.05 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.25 : ใหม่ 0.05 @ 03/02/2558

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  /  บริการ /  บริการ

  ลักษณะธุรกิจ
  การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1) ธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด และบริษัท อีเอสพี รี-ไล้ฟ์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 2) ธุรกิจวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด ซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด 3) ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินการโดยบริษัทย่อยคือ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด)

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 15 มี.ค. 2564 13 มี.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  52.27% 3,592 50.74% 2,912
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 3.06% (ณ วันที่ 18/01/2565) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  10.11% (ณ วันที่ 18/01/2565)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -5.33 -5.50 -8.19
  20 วัน -11.11 -17.36 -24.17
  60 วัน -1.23 -14.99 -17.48
  120 วัน 25.98 -3.74 -3.77
  YTD -11.11 -16.57 -22.58
  P/E (X) 107.89 56.37 67.63
  P/BV (X) 26.80 5.07 3.94
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.73 0.85 1.17

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@01 ต.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 1,507,200,165 23.08
  2. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล 732,862,800 11.22
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 623,046,511 9.54
  4. นาย วสันต์ จาวลา 439,533,700 6.73
  5. นาย อภิมุข บำรุงวงศ์ 333,333,333 5.10
  6. นาย สามารถ ฉั่วศิริพัฒนา 305,000,065 4.67
  7. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 193,747,000 2.97
  8. นาย ปริญญา ปริญญานุสสรณ์ 95,555,555 1.46
  9. นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล 84,684,500 1.30
  10. นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 83,000,000 1.27

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
  3. นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล กรรมการ
  4. นาย ฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการ
  5. นาย สมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  6. นาย ปรวิชย์ โอภาส กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย อริชัย รักธรรม กรรมการอิสระ
  8. นาย ภัทร์บดี โฉมวงศ์ กรรมการอิสระ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  18 ม.ค. 2565
  2564
  30 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 6,530.87  6,530.87  6,530.87 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 10,449.39  11,755.57  5,485.93 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.60  1.80  0.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.06  0.06  0.04 
  P/BV (X) 26.80  30.15  18.72 
  P/E (X) 107.89  121.38  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 8.94  262.05  196.19 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 91.31  100.73  33.54 
  Beta 0.73  0.98  1.27 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2564  2563 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -11.11  114.29  115.38 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  นางสาว กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์/บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 16.45 3.64 4.90 34.06 336.26
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 30.54 20.08 22.23 16.64 -
  สินค้าคงเหลือ 15.94 25.79 24.45 25.98 -
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 71.86 54.31 59.04 99.62 338.95
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 50.84 86.38 15.28 18.78 3.57
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 512.18 443.06 471.33 410.14 190.07
  รวมสินทรัพย์ 584.03 497.37 530.36 509.76 529.03
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - - - -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 99.34 36.81 69.23 6.26 14.97
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - - 43.16 44.55
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 166.93 184.18 230.95 164.11 163.62
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7.31 3.36 3.97 1.42 3.19
  รวมหนี้สิน 174.24 187.54 234.91 165.53 166.81
  ทุนจดทะเบียน 503.79 503.79 503.79 326.54 327.36
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 326.54 326.54 326.54 326.54 326.54
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 904.49 904.49 904.49 904.49 904.49
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -841.14 -937.99 -952.41 -905.19 -889.25
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - - - -
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - - - -
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 389.89 293.05 278.62 325.84 341.78
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 19.90 16.79 16.83 18.38 20.44
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 99.70 13.67 27.62 2.16 32.72
  รายได้อื่น 112.55 12.48 14.65 38.16 29.82
  รวมรายได้ 212.25 26.16 42.27 40.31 62.54
  ต้นทุน 76.31 10.65 23.48 1.25 20.63
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 28.86 30.76 35.70 34.50 53.21
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 99.51 50.17 80.17 55.75 51.92
  EBITDA 119.17 -30.99 -43.40 -13.68 136.05
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 6.43 1.89 3.37 1.75 1.93
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 112.73 -32.88 -46.77 -15.43 134.11
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 111.27 -32.80 -47.22 -15.77 115.82
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 16.58 23.07 47.62 -52.42 -48.23
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -10.27 -76.75 -110.78 -233.89 261.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5.25 23.25 33.99 -1.63 76.51
  เงินสดสุทธิ 11.56 -30.42 -29.17 -287.93 290.14
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.43 0.29 0.26 0.61
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 28.36 -11.91 -15.62 -4.72
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 18.28 -7.39 -8.99 -2.97
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.43 0.61 0.80 0.48
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.42 0.08 0.08 0.08
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.45 22.10 14.99 42.26
  EBIT Margin (%) 53.11 -125.68 -110.65 -38.28
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 52.09 -131.47 -115.39 -45.18

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 629.09 3,479.58 1,180.01 -93.41
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 616.44 949.46 1,784.60 -93.96
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 711.37 0.10 4.85 -35.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 98.36 35.14 43.82 7.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.49 0.71 1.42 0.26
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 81.29 510.74 256.89 1,407.80
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 4.27 0.42 0.93 0.10
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 85.44 871.36 392.00 3,805.97
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.31 0.49 0.62 0.12
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 278.74 746.85 586.75 3,109.94
  วงจรเงินสด (วัน) -112.01 635.25 62.15 2,103.83


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Cash Balance 25 ต.ค. 2564 - 03 ธ.ค. 2564
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ MORE-W2, MORE-W2-R

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้