สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MOONG บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภคบริโภค
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
5.40 8.65 / 4.80 11.89 1.47 166.09 896.90 1,145.13 64.99 12.21
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 ม.ค. 2561 08:22   หุ้นเพิ่มทุนของ MOONG เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561
05 ม.ค. 2561 17:30   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MOONG-W1 และ ESOP-W (F53-5)
04 ม.ค. 2561 17:06   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MOONG-W1 และ ESOP-W (F53-5)
10 พ.ย. 2560 17:06   แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MOONG-W1 ครั้งที่ 6
10 พ.ย. 2560 17:05   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 2/97-104 ชั้นที่ 18-19 อาคารทศพลแลนด์ 4 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
เบอร์โทรศัพท์ 0-2020-8999
เบอร์โทรสาร 0-2020-8990
URL www.moongpattana.com
  รายงานประจำปี 2559
วันที่ก่อตั้งบริษัท 29/01/1981 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 01/10/2552
ราคา IPO (บาท) 2.30 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
 • พาร์ 1.00 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 05/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  / MAI Industry / ธุรกิจขนาดกลาง
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน mai  / สินค้าอุปโภคบริโภค / สินค้าอุปโภคบริโภค

  ลักษณะธุรกิจ
  จัดจำหน่ายและเป็นตัวแทนจำหน่าย 1. สินค้าสำหรับแม่และเด็กภายใต้ตราสินค้าพีเจ้น (Pigeon) 2. เครื่องใช้ในครัวเรือนและของใช้ประจำวัน 3. ผลิตภัณฑ์พลาสติกและบรรจุภัณฑ์

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 16 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  25.37% 899 25.20% 982
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.92% (ณ วันที่ 19/01/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -0.92 -0.49 0.70
  20 วัน 1.89 -2.03 2.96
  60 วัน -15.62 -7.25 -10.59
  120 วัน -21.74 -25.72 -16.27
  YTD 1.89 1.78 4.09
  P/E (X) 11.89 34.06 103.24
  P/BV (X) 1.47 3.55 2.77
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.18 0.14 0.66

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 พ.ค. 2560) จำนวนหุ้น %
  1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล 87,265,646 55.68
  2. นาย สุธีร์ เลอสุมิตรกุล 7,265,938 4.64
  3. นาย สรพันธ์ เลอสุมิตรกุล 7,165,938 4.57
  4. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล 6,981,212 4.45
  5. น.ส. จันทรวรรณ จรูญธรรม 2,335,000 1.49
  6. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม 2,241,939 1.43
  7. นาย ไพสิฐ ตั้งวิวัฒน์วงศ์ 1,708,926 1.09
  8. นาง ลาวัณย์ หวั่งหลี 1,700,000 1.08
  9. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี 1,610,000 1.03
  10. นาย พรชัย ตนุภัทรชัย 1,336,236 0.85

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย สุเมธ เลอสุมิตรกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท
  2. น.ส. สุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม / กรรมการ
  3. นาง สุรีย์พร อนุวัตรอุดม กรรมการ
  4. นาย เมธิน เลอสุมิตรกุล กรรมการ
  5. นาง ละเอียด ว่องวงศ์ภพ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  6. นาย เทวัญ อุทัยวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย มานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  19 ม.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 166.09  165.26  145.83 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 896.90  875.87  700.00 
  ราคา (บาท/หุ้น) 5.40  5.30  4.80 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 3.69  3.69  3.72 
  P/BV (X) 1.47  1.44  1.29 
  P/E (X) 11.89  11.61  9.51 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.53  521.31  26.34 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 4.76  25.47  0.79 
  Beta 1.23  1.16  0.40 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.89  10.42  -2.04 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.15  3.22  3.09 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.37  0.37  0.29 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.18 บาท 23 พ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.15 บาท - เงินปันผล
  01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.30 บาท 25 พ.ค. 2558 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2017)
  นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 17.06 27.44 29.12 3.80 6.49
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 152.04 140.56 151.63 137.12 147.70
  สินค้าคงเหลือ 104.14 100.27 81.42 94.53 68.01
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 291.81 278.23 268.44 245.56 233.22
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 38.56 96.14 40.83 76.39 77.89
  รวมสินทรัพย์ 874.52 825.96 828.75 742.17 681.93
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 45.00 93.00 90.00 60.00 57.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 203.70 173.93 145.44 159.16 154.86
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2.55 3.35 3.40 2.73 3.30
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 252.53 274.15 243.12 224.23 217.63
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 12.76 9.93 9.20 10.79 18.48
  รวมหนี้สิน 265.29 284.08 252.32 235.03 236.11
  ทุนจดทะเบียน 170.25 213.49 213.49 200.00 120.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 165.26 145.83 145.83 144.16 120.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 35.27 34.80 35.27 34.80 34.80
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 0.32 0.11 0.13 - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 408.39 361.14 384.30 328.13 291.02
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 609.24 541.88 576.42 507.14 445.82
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 574.67 511.02 703.95 665.60 693.66
  รายได้อื่น 16.39 13.30 18.94 16.79 20.43
  รวมรายได้ 637.82 576.66 789.95 751.07 760.54
  ต้นทุนขาย 277.52 243.48 336.26 312.10 341.16
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 305.77 276.40 371.52 361.45 358.35
  รวมค่าใช้จ่าย 583.29 519.88 707.78 673.55 699.51
  EBITDA 64.99 65.99 94.80 89.36 74.61
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 10.46 9.21 12.62 11.83 13.58
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 54.53 56.79 82.17 77.53 61.03
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 52.30 54.65 77.81 74.74 57.74
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.33 0.38 0.56 0.56 0.48
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2560 
  (01/01/60 
  -30/09/60) 
  9M/2559 
  (01/01/59 
  -30/09/59) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 34.30 15.46 8.03 -2.44 3.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 22.17 -1.87 -0.30 12.51 19.42
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -68.53 10.05 17.59 -12.76 -20.51
  เงินสดสุทธิ -12.06 23.64 25.32 -2.69 2.61
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.16 1.01 1.10 1.10
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.11 14.26 14.36 15.69
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.40 9.76 10.46 10.89
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.44 0.52 0.44 0.46
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 1.00 0.98 1.01 1.05
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 51.71 52.35 52.23 53.11
  EBIT Margin (%) 8.55 9.85 10.40 10.32
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.20 9.48 9.85 9.95

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  26 มิ.ย. 2558 XR 23,999,984 143,999,984 1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 12.46 1.76 5.76 -4.05
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 13.98 4.67 7.74 -8.52
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 10.61 2.43 5.18 -1.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 12.20 2.95 5.08 -3.71
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -4.30 -2.07 4.11 29.43

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2560  9M/2559  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.25 4.56 4.88 4.67
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 69.56 79.96 74.86 78.10
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 3.62 3.46 3.82 3.84
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 100.74 105.50 95.49 95.04
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 1.96 1.90 2.21 1.99
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 186.11 192.61 165.31 183.63
  วงจรเงินสด (วัน) -15.81 -7.14 5.04 -10.49


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ MOONG-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น