สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 03 ธ.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
1.45 2.60 / 1.38 N/A 3.80 347.11 5,033.03 8,070.39 1,055.36 5.67
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
26 พ.ย. 2564 17:40   หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
23 พ.ย. 2564 12:39   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ
22 พ.ย. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
11 พ.ย. 2564 17:13   แจ้งการลดทุนของบริษัทย่อย
10 พ.ย. 2564 19:20   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2100-8100
เบอร์โทรสาร 0-2100-8101
URL www.mono.co.th
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/03/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/06/2556
ราคา IPO (บาท) 11.40 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 29/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย1. MONO29 ธุรกิจทีวีดิจิทัล 2. MONOMAX ธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ และธุรกิจผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ MONO Streaming 3. MONOCyber ธุรกิจสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ MThai และให้บริการวางแผนและสร้างผลงานสื่อสารแบบองค์รวม (Holistic Communications) ให้กับแบรนด์เจ้าของสินค้า4. Master Content Provider ดำเนินการจัดหาคอนเทนต์และการตลาดเพื่อธุรกิจอินเตอร์แอ็กทีฟทีวี5. 29Shopping ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 11 มี.ค. 2564 07 ก.ค. 2563
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  24.92% 6,423 27.30% 5,918
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 5.24% (ณ วันที่ 03/12/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 03/12/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -1.36 1.19 0.03
  20 วัน -0.68 -5.77 0.80
  60 วัน -11.04 -14.96 -7.56
  120 วัน -28.92 -32.90 -27.61
  YTD -40.08 -52.27 -45.32
  P/E (X) N/A 46.36 19.82
  P/BV (X) 3.80 3.17 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.58 0.55 1.16

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@11 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,287,742,880 65.91
  2. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited 236,000,000 6.80
  3. น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม 150,426,600 4.33
  4. นาง ลลนา ธาราสุข 95,609,000 2.75
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 72,820,000 2.10
  6. นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 65,000,000 1.87
  7. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 46,545,900 1.34
  8. นาย นิพนธ์ ลีละศิธร 25,800,000 0.74
  9. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร 12,900,000 0.37
  10. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก 12,054,203 0.35

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ
  4. นาย ศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ
  5. น.ส. เบญจวรรณ รักวงษ์ กรรมการ
  6. นาย ปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  03 ธ.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,471.05  3,471.05  3,471.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 5,033.03  8,399.95  3,922.29 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.45  2.42  1.13 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.38  0.39  0.65 
  P/BV (X) 3.80  6.25  1.75 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 164.57  49.37  30.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 44.79  14.30  7.71 
  Beta 0.69  0.77  1.09 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -40.08  114.16  -33.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  ไม่พบข้อมูล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88.54 76.21 173.22 44.83 91.23
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 500.73 111.48 244.71 330.61 448.13
  สินค้าคงเหลือ 3.85 8.66 8.09 16.34 16.53
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 810.71 438.88 658.87 533.79 739.81
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 617.67 653.32 652.40 712.97 732.36
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,638.87 3,886.11 3,747.22 4,008.99 5,025.26
  รวมสินทรัพย์ 4,449.58 4,325.00 4,406.09 4,542.78 5,765.08
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 142.77 170.40 155.02 185.87 221.86
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 963.78 454.82 497.29 358.36 423.61
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 186.05 319.62 426.92 300.79 116.42
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,518.36 1,271.61 1,460.14 977.39 868.37
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,607.54 1,710.20 1,593.28 1,553.70 2,255.61
  รวมหนี้สิน 3,125.90 2,981.81 3,053.43 2,531.09 3,123.98
  ทุนจดทะเบียน 381.81 347.11 347.11 486.30 486.30
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 347.11 347.11 347.11 347.11 347.10
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,633.01 3,633.01 3,633.01 3,633.01 3,632.95
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,504.01 -2,484.16 -2,475.14 -1,813.91 -1,187.01
  หุ้นทุนรับซื้อคืน - - - - -
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -152.43 -152.76 -152.31 -154.52 -151.95
   - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -152.37 -152.37 -152.37 -152.37 -152.37
  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,323.68 1,343.19 1,352.66 2,011.68 2,641.10
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,568.05 1,109.44 1,644.65 2,150.39 2,399.23
  รายได้อื่น 19.23 39.25 47.63 33.95 108.88
  รวมรายได้ 1,587.28 1,148.81 1,692.28 2,184.34 2,508.12
  ต้นทุน 1,275.56 1,287.65 1,729.15 1,963.11 1,905.89
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 303.66 416.30 505.40 775.41 654.46
  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,579.39 1,746.69 2,281.67 2,743.77 2,558.22
  EBITDA 1,055.36 422.68 790.21 765.79 1,163.64
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,047.46 1,020.84 1,379.88 1,324.41 1,213.75
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 7.89 -598.16 -589.67 -558.62 -50.10
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -28.87 -670.25 -661.49 -616.19 -193.27
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.01 -0.19 -0.19 -0.18 -0.06
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 
  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  ประเภทงบ งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม งบรวม
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 788.47 346.06 641.93 1,032.05 1,188.95
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -649.04 -593.05 -737.24 -1,010.30 -1,227.00
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -223.99 276.37 221.25 -65.58 -2.11
  เงินสดสุทธิ -84.56 29.38 125.94 -43.83 -40.16
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.53 0.35 0.45 0.55
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -1.51 -50.28 -39.32 -26.49
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.37 -18.53 -13.18 -10.84
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.36 2.22 2.26 1.26
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.49 0.35 0.38 0.42
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 18.65 -16.06 -5.14 8.71
  EBIT Margin (%) 0.50 -52.07 -34.84 -25.57
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -1.82 -58.34 -39.09 -28.21

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 41.34 -34.57 -23.52 -10.37
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -0.94 -12.03 -11.92 3.00
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 38.17 -32.84 -22.53 -12.91
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -9.58 -13.33 -16.84 7.25
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2564  9M/2563  2563  2562 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.87 6.22 5.72 5.52
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 53.12 58.70 63.84 66.09
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 274.51 146.18 141.55 119.46
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.33 2.50 2.58 3.06
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 2.42 3.26 4.04 5.02
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 150.78 111.84 90.31 72.70
  วงจรเงินสด (วัน) -96.33 -50.64 -23.89 -3.55


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  Trading Alert 11 ต.ค. 2564
  Cash Balance 29 พ.ย. 2564 - 07 ม.ค. 2565
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้จัดทำขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้รับรองความถูกต้องเหมาะสมและครบถ้วนของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสรุปสารสนเทศข้างต้นนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนซึ่งได้จัดทำข้อสนเทศนี้