สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
2.30 3.04 / 0.60 N/A 5.94 347.11 7,983.42 10,889.03 422.68 21.57
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
09 ธ.ค. 2563 17:01   แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ
11 พ.ย. 2563 18:29   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 18:29   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2563 18:27   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พ.ย. 2563 18:20   แจ้งการเพิ่มทุนชำระแล้วและเพิ่มทุน(ใหม่)ในบริษัทย่อย
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2100-8100
เบอร์โทรสาร 0-2100-8101
URL www.mono.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/03/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/06/2556
ราคา IPO (บาท) 11.40 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 29/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 5 ธุรกิจ ประกอบด้วย1. MONO29 ธุรกิจทีวีดิจิทัล 2. MONOMAX ธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ และธุรกิจผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ ภายใต้ชื่อ MONO Streaming 3. MONOCyber ธุรกิจสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ MThai และให้บริการวางแผนและสร้างผลงานสื่อสารแบบองค์รวม (Holistic Communications) ให้กับแบรนด์เจ้าของสินค้า4. Master Content Provider ดำเนินการจัดหาคอนเทนต์และการตลาดเพื่อธุรกิจอินเตอร์แอ็กทีฟทีวี5. 29Shopping ธุรกิจโฮมช้อปปิ้ง

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 07 ก.ค. 2563 08 มี.ค. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  27.30% 5,918 34.01% 9,714
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 9.85% (ณ วันที่ 27/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.25% (ณ วันที่ 27/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - -0.35 1.17
  20 วัน -4.96 -6.14 -5.71
  60 วัน -14.18 -28.04 -30.74
  120 วัน -14.18 -23.63 -23.18
  YTD -4.96 -7.89 -8.05
  P/E (X) N/A N/A 29.89
  P/BV (X) 5.94 2.59 1.70
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.21 1.26

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@07 ก.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,231,361,980 64.28
  2. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited 218,000,000 6.28
  3. น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม 136,181,600 3.92
  4. นาง ลลนา ธาราสุข 129,807,200 3.74
  5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 72,820,000 2.10
  6. นาย ปราโมทย์ พสวงศ์ 65,000,000 1.87
  7. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 46,545,900 1.34
  8. นาย นิพนธ์ ลีละศิธร 25,980,000 0.75
  9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 24,254,931 0.70
  10. นาง สุกัลยา ทองพันธ์ 17,690,100 0.51

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
  2. นาย ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย ซัง โด ลี กรรมการ
  4. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ
  5. นาย ศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ
  6. นาย ปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  7. นาย เกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย เจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  27 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,471.05  3,471.05  3,471.05 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 7,983.42  8,399.95  3,922.29 
  ราคา (บาท/หุ้น) 2.30  2.42  1.13 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.39  0.39  0.65 
  P/BV (X) 5.94  6.25  1.75 
  P/E (X) N/A  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 1.14  49.37  30.83 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 5.17  14.30  7.71 
  Beta 0.75  0.77  1.09 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.96  114.16  -33.53 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.03 บาท 23 พ.ค. 2561 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสด 76.21 50.04 44.83 91.23 129.83
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 111.48 391.66 330.61 448.13 492.66
  สินค้าคงเหลือ 8.66 15.79 16.34 16.53 10.50
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 438.88 602.98 533.79 739.81 753.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 653.32 714.60 712.97 732.36 760.55
  รวมสินทรัพย์ 4,325.00 4,873.06 4,542.78 5,765.08 5,736.60
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 170.40 200.56 185.87 221.86 120.00
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 454.82 640.25 358.36 423.61 319.04
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 336.31 208.85 322.63 132.06 294.67
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,271.61 1,129.10 977.39 868.37 802.40
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,710.20 1,501.24 1,553.70 2,255.61 2,194.97
  รวมหนี้สิน 2,981.81 2,630.34 2,531.09 3,123.98 2,997.37
  ทุนจดทะเบียน 347.10 486.30 486.30 486.30 519.70
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 347.10 347.10 347.11 347.10 339.07
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,633.01 3,632.95 3,633.01 3,632.95 3,440.90
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น -152.36 -152.36 -152.37 -152.37 -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -2,484.16 -1,582.70 -1,813.91 -1,187.01 -889.61
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,343.19 2,242.73 2,011.68 2,641.10 2,739.23
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  ยอดขายสุทธิ 1,109.44 1,695.66 2,150.39 2,399.23 2,528.67
  รายได้อื่น 39.36 14.98 33.95 112.92 47.04
  รวมรายได้ 1,148.81 1,710.64 2,185.15 2,512.15 2,575.71
  ต้นทุนขาย 1,287.65 1,463.80 1,963.11 1,905.89 1,833.83
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 416.30 551.64 775.41 654.46 587.73
  รวมค่าใช้จ่าย 1,746.97 2,015.44 2,743.77 2,562.26 2,427.00
  EBITDA 422.68 683.66 765.79 1,163.64 1,207.20
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,020.84 988.47 1,324.41 1,213.75 1,058.49
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ -598.16 -304.81 -558.62 -50.10 148.71
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ -670.25 -384.98 -616.19 -193.27 58.17
  กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.19 -0.11 -0.18 -0.06 0.02
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 346.06 812.79 1,032.05 1,188.95 1,185.86
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -593.05 -659.81 -1,010.30 -1,227.00 -1,473.10
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 276.37 -191.50 -65.58 -2.11 332.57
  เงินสดสุทธิ 29.38 -38.52 -43.83 -40.16 45.32
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.35 0.53 0.55 0.85
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -50.28 -21.48 -26.49 -7.18
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) -18.53 -7.84 -10.84 -0.87
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.22 1.17 1.26 1.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.35 0.43 0.42 0.44
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) -16.06 13.67 8.71 20.56
  EBIT Margin (%) -52.07 -17.82 -25.56 -1.99
  อัตรากำไรสุทธิ (%) -58.34 -22.51 -28.20 -7.69

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -34.57 -6.53 -10.37 -5.12
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -12.03 5.51 3.00 3.93
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -32.84 -10.23 -13.02 -2.47
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -13.32 9.60 7.08 5.57
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 6.22 5.30 5.52 5.10
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 58.70 68.90 66.09 71.56
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 146.18 126.18 119.46 141.05
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 2.50 2.89 3.06 2.59
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 3.26 3.66 5.02 5.13
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 111.84 99.68 72.70 71.11
  วงจรเงินสด (วัน) -50.64 -27.89 -3.55 3.04


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น