สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MONO บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริการ/สื่อและสิ่งพิมพ์
SET100
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
4.10 4.92 / 3.24 244.64 5.20 347.10 14,231.22 17,098.76 1,207.20 14.16
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
10 เม.ย. 2561 08:55   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561
10 เม.ย. 2561 08:29   หุ้นเพิ่มทุนของ MONO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2561
30 มี.ค. 2561 12:34   รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MONO-W1 (การใช้สิทธิครั้งที่ 14)
30 มี.ค. 2561 12:34   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MONO-W1 (F53-5)
23 มี.ค. 2561 17:59   การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2502-0700
เบอร์โทรสาร 0-2502-0754
URL www.mono.co.th
  รายงานประจำปี 2560
วันที่ก่อตั้งบริษัท 15/03/2002 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 06/06/2556
ราคา IPO (บาท) 11.40 @พาร์0.10 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด
 • พาร์ 0.10 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
  วันที่มีผล 29/01/2558
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม mai  /  บริการ /  บริการ
  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์

  ลักษณะธุรกิจ
  บริษัทและบริษัทย่อยแบ่งการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อ ประกอบด้วยธุรกิจสื่อทีวี ธุรกิจสื่อออนไลน์ ธุรกิจสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ธุรกิจสื่อวิทยุ และกลุ่มธุรกิจการให้บริการคอนเทนต์ ประกอบด้วย ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจกีฬา ธุรกิจเพลง ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจเกม ธุรกิจท่องเที่ยว

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 09 มี.ค. 2560 22 มี.ค. 2559
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  29.29% 6,173 23.59% 7,065
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.78% (ณ วันที่ 23/04/2561) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.58% (ณ วันที่ 23/04/2561)
  3 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน - 1.60 -1.28
  20 วัน 1.49 4.41 1.72
  60 วัน -16.33 -12.75 -14.38
  120 วัน 0.99 12.16 -4.52
  YTD -0.49 5.72 -2.51
  P/E (X) 244.64 N/A 18.44
  P/BV (X) 5.20 4.15 2.08
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.13 0.45

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 มี.ค. 2561) จำนวนหุ้น %
  1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 2,248,121,980 66.30
  2. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 50,795,900 1.50
  3. นาย วิสูตร พูลวรลักษณ์ 50,000,000 1.47
  4. กองทุนเปิด กรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ 45,338,000 1.34
  5. บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด 41,991,900 1.24
  6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 38,697,498 1.14
  7. นาย สาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ 34,435,200 1.02
  8. กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว 25,789,700 0.76
  9. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร 22,900,000 0.68
  10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 18,171,000 0.54

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย พิชญ์ โพธารามิก ประธานกรรมการ
  2. นาย ซัง โด ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ
  4. นาย ศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการ
  5. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการ
  6. นาย ปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ กรรมการ
  7. นาง พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ปรีชา ลีละศิธร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  9. นาย เกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  23 เม.ย. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  2559
  30 ธ.ค. 2559
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 3,471.03  3,390.74  3,200.94 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 14,231.22  13,969.85  9,090.66 
  ราคา (บาท/หุ้น) 4.10  4.12  2.84 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.81  0.88  0.80 
  P/BV (X) 5.20  4.76  3.55 
  P/E (X) 244.64  N/A  N/A 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 48.94  171.35  85.70 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 97.51  88.15  32.92 
  Beta 1.56  1.29  1.41 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2560  2559 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -0.49  45.07  39.22 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.43  0.72  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 3.50  N/A  N/A 
  นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560 0.03 บาท 01 ธ.ค. 2560 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.03 บาท 25 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2018)
  นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล/บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสด 129.83 86.81 194.29 598.07
  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 492.66 529.53 554.26 577.61
  สินค้าคงเหลือ 10.50 8.83 9.91 7.74
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 753.55 674.08 836.67 1,659.26
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 760.55 777.36 716.69 503.82
  รวมสินทรัพย์ 5,736.60 5,391.66 5,277.74 5,704.85
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 120.00 135.00 135.00 -
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 319.04 295.05 493.13 367.10
  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 294.67 421.50 349.72 314.07
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 802.40 929.23 1,019.48 733.58
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,194.97 2,096.82 1,834.69 2,008.74
  รวมหนี้สิน 2,997.37 3,026.05 2,854.17 2,742.32
  ทุนจดทะเบียน 519.70 498.50 492.80 462.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 339.07 320.09 310.09 308.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 3,440.90 2,935.69 2,749.19 2,698.95
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - -153.83
  กำไร(ขาดทุน)สะสม -889.61 -745.74 -490.37 109.12
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,739.23 2,365.61 2,423.56 2,962.53
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  ยอดขายสุทธิ 2,528.67 2,076.76 1,892.95 1,526.31
  รายได้อื่น 47.04 35.95 32.18 77.11
  รวมรายได้ 2,575.71 2,112.70 1,925.14 1,603.43
  ต้นทุนขาย 1,833.83 1,633.84 1,652.69 1,025.41
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 587.73 525.49 679.56 588.17
  รวมค่าใช้จ่าย 2,427.00 2,207.59 2,332.25 1,613.57
  EBITDA 1,207.20 790.01 247.99 293.98
  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 1,058.49 884.90 655.10 304.13
  กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 148.71 -94.89 -407.11 -10.15
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 58.17 -249.55 -486.57 38.89
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02 -0.08 -0.16 0.01
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  2558 
  (01/01/58 
  -31/12/58) 
  2557 
  (01/01/57 
  -31/12/57) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,185.86 749.61 233.24 144.57
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -1,473.10 -1,536.68 -1,033.02 -615.33
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 332.57 678.67 387.53 194.91
  เงินสดสุทธิ 45.32 -108.40 -412.26 -275.85
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.94 0.73 0.82
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.28 -10.42 -18.07
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.67 -1.78 -7.41
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.09 1.28 1.18
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.46 0.40 0.35
  อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.48 21.33 12.69
  EBIT Margin (%) 5.77 -4.49 -21.15
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.26 -11.81 -25.27

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  13 ม.ค. 2560 PP 143,000,000 3,343,935,537 0.10
  03 มิ.ย. 2559 PP 50,000,000 3,200,935,537 0.10
  23 ก.พ. 2559 PP 50,000,000 3,150,935,537 0.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2560  2559  2558 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย 21.76 9.71 24.02
  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย 12.24 -1.14 61.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม 21.92 9.74 20.06
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม 9.94 -5.34 44.54
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ N/A N/A N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี
  วงจรเงินสด 2560  2559  2558 
  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.95 3.83 3.34
  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 73.77 95.24 109.12
  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 189.78 174.37 187.28
  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 1.92 2.09 1.95
  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 5.97 4.15 3.84
  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 61.11 88.04 94.99
  วงจรเงินสด (วัน) 14.58 9.29 16.08


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ MONO-W1

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น