สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MNRF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
3.06 3.84 / 2.94 - 0.32 967.50 328.95
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
05 ก.ย. 2562 12:49   แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก
27 ส.ค. 2562 09:41   แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ (MNRF) ครั้งที่ 4 (แก้ไขTemplate)
26 ส.ค. 2562 19:39   แจ้งการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ (MNRF) ครั้งที่ 11
15 ส.ค. 2562 18:58   แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์ (MNRF) ครั้งที่ 4
14 ส.ค. 2562 12:37   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ อาคาร คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ 0-2649-2000
เบอร์โทรสาร 0-2649-2100
URL www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/05/2008 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/06/2551
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 9.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 9.4773 : ใหม่ 9.00 @ 31/05/2562

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนโดยซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (freehold) 2 โครงการ และห้องชุดจำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการปาล์มทรีเพลส 2. โครงการนิชดา แอท อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3. โครงการอาคารชุดดนิชาการ์เด้นท์คอนโดมิเนียม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 0.66 0.01 0.78
20 วัน -14.04 -18.64 -15.73
60 วัน -7.83 -18.55 -7.65
120 วัน -10.00 -26.74 -12.07
YTD -4.38 -25.34 -10.12
P/E (X) - N/A 18.99
P/BV (X) 0.32 1.63 1.86
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.04 1.04

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@30 ส.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร ออมสิน 4,410,940 4.10
2. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) Public Co. Ltd. 3,528,750 3.28
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Public Company Limited 3,249,970 3.02
4. นาง ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ 2,918,400 2.71
5. นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์ 2,155,000 2.00
6. กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 2,117,250 1.97
7. น.พ. เทียม หล่อเทียนทอง 1,844,100 1.72
8. นาย เกษียร สมเจตนะพันธ์ 1,551,500 1.44
9. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 1,100,800 1.02
10. นาย วิชัย เมฆรังสิมันต์ 1,064,000 0.99

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
17 ก.ย. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
2560
29 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 107.50  107.50  107.50 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 328.95  344.00  417.10 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.06  3.20  3.88 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 9.45  10.04  10.17 
P/BV (X) 0.32  0.32  0.38 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 4.11  3.66  8.44 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.09  0.05  0.15 
Beta 0.20  -0.03  -0.15 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) 9.45  (ข้อมูล ณ วันที่ 17/09/2562) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -4.38  -17.53  0.52 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 1.31  N/A  N/A 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.04 บาท 14 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินลงทุน - สุทธิ 934.07 1,065.35 1,022.51 1,077.12 1,126.33
เงินสด 83.89 19.82 56.34 32.84 3.23
ลูกหนี้ 5.33 0.66 0.48 0.00 -
รวมสินทรัพย์ 1,026.51 1,088.48 1,081.79 1,114.21 1,135.80
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 3.58 4.32 5.98 5.16 7.93
รวมหนี้สิน 11.54 9.21 12.11 11.05 12.10
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 967.50 1,018.81 1,018.81 1,045.68 1,075.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 47.47 60.45 50.87 57.47 48.71
สินทรัพย์สุทธิ 1,014.97 1,079.26 1,069.68 1,103.16 1,123.71
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 9.44 10.04 9.95 10.26 10.45
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
รายได้จากเงินลงทุน 15.44 13.93 29.09 25.75 23.78
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 15.44 13.93 29.09 25.75 23.78
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.43 2.50 5.04 5.17 5.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.11 0.11 0.22 0.23 0.25
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4.49 2.06 5.24 15.78 2.65
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 0.61 - 1.17 - -
รวมค่าใช้จ่าย 11.89 10.94 24.69 26.22 25.85
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 3.55 2.99 4.40 -0.47 -2.07
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
6M/2561 
(01/01/61 
-30/06/61) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
2559 
(01/01/59 
-31/12/59) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 78.86 13.85 54.67 58.94 0.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -51.31 -26.88 -31.18 -29.32 -
เงินสดสุทธิ 27.55 -13.03 23.50 29.62 0.03
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น