สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MNIT กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.51 1.90 / 0.83 - 0.29 690.08 208.38
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
03 ธ.ค. 2563 17:03   แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก
16 พ.ย. 2563 17:22   แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี (แก้ไขครั้งที่1)
13 พ.ย. 2563 13:12   แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
09 พ.ย. 2563 12:44   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09 พ.ย. 2563 12:43   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน -
ทรัสตี -
ที่อยู่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23, 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
เบอร์โทรศัพท์ -
เบอร์โทรสาร -
URL www.mfcfund.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 30/05/2005 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/08/2548
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 5.0006 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 8.00 : ใหม่ 5.0006 @ 21/08/2556

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุน (freehold) ใน 1. Lakeshore-North Apartment Building ให้เช่า 2. Lakeshore-West Apartment Building ให้เช่า 3. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Raintree Residence Project และ 4. ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวพักอาศัย 2 ชั้น ของโครงการ Sunshine Place Project ซึ่งทั้ง 4 โครงการตั้งอยู่ใน Nichada Thani Project จังหวัดนนทบุรี

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน 2.72 2.28 3.30
20 วัน 0.67 5.15 -0.36
60 วัน 12.69 9.77 -8.93
120 วัน 7.86 22.55 -3.69
YTD 1.34 6.32 -2.19
P/E (X) - N/A 29.96
P/BV (X) 0.29 1.03 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.07 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@27 พ.ย. 2563) จำนวนหุ้น %
1. ธนาคาร ออมสิน 10,000,000 7.25
2. นาย ทวี ปิยะพัฒนา 9,975,048 7.23
3. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,366,100 4.61
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 5,871,300 4.25
5. นาย ปรีชา พานิชวงศ์ 5,800,000 4.20
6. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 5,453,200 3.95
7. นาง ปราณี เผอิญโชค 4,888,700 3.54
8. นาย กำจร อรุณวิไลรัตน์ 3,338,200 2.42
9. นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ 2,602,000 1.89
10. นาย ชาติ วานิชสวัสดิ์ 2,500,000 1.81

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 138.00  138.00  138.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 208.38  205.62  233.22 
ราคา (บาท/หุ้น) 1.51  1.49  1.69 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 5.12  5.12  5.05 
P/BV (X) 0.29  0.29  0.33 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.17  3.06  0.58 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.02  0.02  0.00 
Beta 0.05  0.10  0.14 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 25/01/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 1.34  -11.83  13.42 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 2.52  2.55  2.10 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.05 บาท 16 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.025 บาท 27 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.013 บาท 13 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.0155 บาท 21 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.02 บาท 14 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0068 บาท 15 มี.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย อนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาง ขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย สาธิต เกียรติกังวาฬไกล/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
นาย ประสิทธิ์พร เกษามา/บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 707.86 682.69 698.65 706.38 713.89
เงินสด 6.43 24.77 11.40 11.06 6.04
ลูกหนี้ 0.11 0.20 0.19 1.18 0.00
รวมสินทรัพย์ 716.87 710.20 712.09 720.37 722.35
เจ้าหนี้ - - - - -
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 1.91 2.41 2.43 3.11 3.14
รวมหนี้สิน 10.19 12.95 11.15 6.79 10.47
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 690.08 690.08 690.08 690.08 690.08
กำไร (ขาดทุน) สะสม 16.60 7.16 10.86 23.50 21.79
สินทรัพย์สุทธิ 706.68 697.25 700.94 713.58 711.88
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) 5.12 5.05 5.08 5.17 5.16
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 21.42 18.39 25.99 22.22 25.72
รายได้อื่น - - - - -
รวมรายได้ 21.42 18.39 25.99 22.22 25.72
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 2.46 2.46 3.28 3.32 3.37
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.11 0.11 0.15 0.15 0.15
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ - - - - -
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4.21 5.12 5.90 5.42 2.55
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ - - - 0.63 -
รวมค่าใช้จ่าย 8.30 13.52 17.41 14.31 15.67
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 13.12 4.87 8.58 7.91 10.04
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -1.52 17.65 4.27 8.72 13.80
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -3.45 -3.93 -3.93 -3.70 -10.45
เงินสดสุทธิ -4.97 13.71 0.34 5.02 3.35
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น