สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
ML บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน/เงินทุนและหลักทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ย. 2562  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.99 1.17 / 0.88 13.70 0.57 532.40 1,054.15
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
14 ส.ค. 2562 18:15   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 ส.ค. 2562 18:14   สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2562 18:13   งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
12 มิ.ย. 2562 07:36   หุ้นเพิ่มทุนของ ML เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มิถุนายน 2562
04 มิ.ย. 2562 08:29   แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ML-W2 (F53-5)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ 48/2-5 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ 0-2574-6901
เบอร์โทรสาร 0-2574-6902, 0-2574-6903
URL http://www.mida-leasing.com
  รายงานประจำปี 2561
วันที่ก่อตั้งบริษัท 4/10/2000 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 19/08/2547
ราคา IPO (บาท) 3.00 @พาร์1.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ อินเทลวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 0.10 : ใหม่ 0.50 @ 25/05/2553

  ลักษณะธุรกิจ
  ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นประเภทรถยนต์มือสอง และรุ่นของรถยนต์ที่มีสภาพคล่องสูงในตลาดทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะ ให้บริการสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Floor Plan) ให้กับผู้ประกอบการเต็นท์รถยนต์มือสอง ให้บริการหลังการขาย โดยการให้บริการรับต่อทะเบียนรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 22 มี.ค. 2562 23 มี.ค. 2561
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  44.64% 2,522 44.78% 2,722
  การถือครองหุ้นต่างด้าว 1.26% (ณ วันที่ 13/09/2562) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  1.81% (ณ วันที่ 13/09/2562)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.02 3.43 1.51
  20 วัน -1.98 -6.00 -4.44
  60 วัน - -1.70 0.73
  120 วัน -1.00 -16.83 -2.33
  YTD 4.21 -14.49 -1.94
  P/E (X) 13.70 20.69 18.97
  P/BV (X) 0.57 3.10 1.86
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.18 1.06

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@22 มี.ค. 2562) จำนวนหุ้น %
  1. บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) 500,214,000 46.98
  2. นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ 53,955,570 5.07
  3. น.ส. จิตวดี เอี้ยวศิวิกูล 44,608,234 4.19
  4. นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ 29,110,627 2.73
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 20,104,450 1.89
  6. นาย นิพนธ์ ณัฐวุฒิ 18,300,655 1.72
  7. นาย วิรัญ ใจยินดี 15,825,555 1.49
  8. น.ส. ชวัลลักษณ์ เอี้ยวศิวิกูล 15,611,681 1.47
  9. นาย ธเนศ ดิลกศักยวิทูร 12,691,296 1.19
  10. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 11,249,800 1.06

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล ประธานกรรมการ
  2. นาย ธีรวัฒน์ เกียรติสมภพ กรรมการผู้จัดการ
  3. นาย สมศักดิ์ ศักดิ์สุธาพร กรรมการ
  4. น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ กรรมการ
  5. นาย สรศักดิ์ เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
  6. นาย เอกชัย เอี้ยวศิวิกูล กรรมการ
  7. นาง ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ กรรมการ
  8. พล.ต.ท. ฉลอง สนใจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. น.ส. พิณนภา งานสุจริต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  10. นาย เกียรติพร ศิริชัยสกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  13 ก.ย. 2562
  2561
  28 ธ.ค. 2561
  2560
  29 ธ.ค. 2560
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,064.80  1,064.80  1,064.80 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,054.15  1,011.56  1,501.36 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.99  0.95  1.41 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.73  1.67  1.63 
  P/BV (X) 0.57  0.57  0.87 
  P/E (X) 13.70  10.21  12.32 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 6.26  14.03  112.79 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.40  0.71  8.65 
  Beta 0.55  0.53  0.65 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2561  2560 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 4.21  -32.62  -24.71 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  5.26  0.64 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.54  0.08 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.05 บาท 15 พ.ค. 2561 เงินปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 10.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2560 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.01 บาท 19 พ.ค. 2560 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2019)
  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสด 60.51 33.96 35.73 42.91 96.17
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 119.40 187.66 185.81 189.31 285.45
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 3,124.09 3,201.80 3,219.15 3,059.80 2,771.36
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 4,021.77 4,167.47 - 3,965.68 3,587.26
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 143.83 126.92 - 107.40 101.51
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 33.38 42.98 29.64 23.41 28.55
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 103.25 106.71 104.49 109.04 103.50
  รวมสินทรัพย์ 3,628.44 3,752.75 3,730.29 3,599.45 3,492.96
  เงินรับฝาก - - - - -
  เงินกู้ยืม 36.94 143.04 161.84 26.02 27.86
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น - 94.33 118.94 3.93 -
  รวมหนี้สิน 1,790.93 1,996.25 1,937.26 1,849.57 1,839.74
  ทุนจดทะเบียน 798.60 798.60 798.60 798.60 726.00
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 532.40 532.40 532.40 532.40 484.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - - -
  - หุ้นสามัญ 532.40 532.40 532.40 532.40 484.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 165.22 165.22 165.22 165.22 165.22
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,139.89 1,058.88 1,095.42 1,052.27 1,004.00
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,837.51 1,756.49 1,793.04 1,749.89 1,653.22
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 248.44 253.21 512.06 485.96 428.12
  - จากเงินให้สินเชื่อ 228.03 234.67 - 443.15 413.49
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 44.97 42.43 89.29 84.77 71.03
  - จากเงินรับฝาก - - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 203.47 210.78 422.77 401.18 357.09
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 28.73 26.06 76.57 62.43 50.88
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 40.47 48.38 89.73 97.55 97.60
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ - - - - -
  กำไรจากเงินลงทุน - - - 5.43 20.05
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 161.72 155.11 312.08 298.78 275.64
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 57.23 57.35 - 96.92 101.89
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 53.49 77.98 123.85 142.95 148.22
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 40.42 59.85 96.39 112.52 118.22
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.06 0.09 0.11 0.12
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 6M/2562 
  (01/01/62 
  -30/06/62) 
  6M/2561 
  (01/01/61 
  -30/06/61) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  2560 
  (01/01/60 
  -31/12/60) 
  2559 
  (01/01/59 
  -31/12/59) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 169.55 -103.82 -77.99 -102.23 -197.08
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -21.20 31.09 29.57 60.49 -132.68
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -123.56 63.78 41.24 -11.52 389.67
  เงินสดสุทธิ 24.78 -8.95 -7.18 -53.26 59.91
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.28 6.17 5.44 6.61
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.69 3.77 3.38 4.03
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 13.99 19.84 16.02 19.28

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  19 พ.ค. 2560 XD 96,798,799 1,064,796,636 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 6M/2562  6M/2561  2561  2560 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ -2.83 7.64 -100.00 7.17
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -32.47 -8.76 -14.34 -4.83


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น