สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
sSET
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.) EV (ลบ.) EBITDA (ลบ.) EV/EBITDA
3.08 3.32 / 2.02 N/A 0.49 1,091.21 3,360.91 13,079.60 549.15 19.93
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
11 ม.ค. 2564 18:01   แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
30 ธ.ค. 2563 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563
25 ธ.ค. 2563 17:24   SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ MK
25 ธ.ค. 2563 17:14   แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
22 ธ.ค. 2563 17:49   แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 345 อาคาร 345 สุรวงศ์ ชั้นที่ 6-8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ 0-2234-8888
เบอร์โทรสาร 0-2234-8880
URL http://www.mk.co.th
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 19/12/1973 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 26/03/2533
ราคา IPO (บาท) 95.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 1.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด เก่า 10.00 : ใหม่ 1.00 @ 11/11/2546

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้า ได้แก่ จัดสรรที่ดินเปล่า สร้างบ้านสำเร็จรูปขายพร้อมที่ดิน และรับเหมาก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม ตลอดจนให้เช่าอาคาร และที่จอดรถ และธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 31 มี.ค. 2563 28 มี.ค. 2562
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
57.75% 3,610 58.76% 3,850
การถือครองหุ้นต่างด้าว 6.25% (ณ วันที่ 25/01/2564) ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
การถือครองหุ้น NVDR  0.77% (ณ วันที่ 25/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน -1.28 -2.38 -0.72
20 วัน -1.28 -1.52 -2.29
60 วัน 5.48 -18.84 -14.75
120 วัน 4.76 -4.96 -6.45
YTD -1.28 -4.81 -4.72
P/E (X) N/A 17.19 29.96
P/BV (X) 0.49 1.25 1.70
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.01 0.19 1.43

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@15 ต.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) 205,127,018 18.80
2. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 133,692,282 12.25
3. บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 62,176,820 5.70
4. บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด 60,492,171 5.54
5. บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด 60,000,000 5.50
6. EMINENT EXPERT LIMITED 54,362,000 4.98
7. WISDOM LEADER VENTURES LIMITED 52,171,368 4.78
8. นายแพทย์ เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ 30,764,140 2.82
9. บริษัท บีซีเอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 26,829,270 2.46
10. น.ส. ปิยะศรี ตันติวัตนะ 24,548,970 2.25

คณะกรรมการ ตำแหน่ง
1. นาย สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ
2. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. น.ส. ดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
4. นาง สุธิดา สุริโยดร กรรมการ
5. น.ส. รัชนี มหัตเดชกุล กรรมการ
6. นาย อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นาย ชัยยพล ทิมสุธีพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นาง มาลัย รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
25 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 1,091.21  1,091.21  1,091.21 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 3,360.91  3,404.56  3,360.91 
ราคา (บาท/หุ้น) 3.08  3.12  3.08 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 6.23  6.23  6.28 
P/BV (X) 0.49  0.50  0.49 
P/E (X) N/A  N/A  9.17 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.25  13.51  10.43 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.52  1.76  1.54 
Beta 0.43  0.44  0.40 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.28  1.30  -8.93 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) N/A  N/A  0.33 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  0.03 
นโยบายเงินปันผล ร้อยละ 30 ขึ้นไปของกำไรสุทธิในแต่ละปี

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
- 0.11 บาท - เงินปันผล
- 10.00 : 1.00 หุ้น - หุ้นปันผล
- 0.01111 บาท - เงินปันผล
- 0.22 บาท - เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นางสาว วิภาวรรณ ปัทวันวิเวก/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว มาริษา ธราธรบรรพกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว เนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาว วิไลวรรณ ผลประเสริฐ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด 520.55 121.03 107.42 88.02 103.57
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 73.62 14.06 20.64 12.36 15.26
สินค้าคงเหลือ 5,397.16 5,814.45 5,638.90 6,607.91 8,799.82
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,780.68 6,246.34 6,907.06 6,937.45 9,514.50
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 4,956.99 4,132.71 4,291.73 3,660.05 925.64
รวมสินทรัพย์ 17,033.64 15,585.23 16,706.85 15,726.77 14,179.84
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 741.40 1,043.41 736.16 630.00 630.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 261.17 276.30 322.01 228.37 98.39
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,632.69 1,936.35 1,551.20 1,621.01 1,543.93
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,086.90 4,122.97 3,553.59 3,511.96 2,917.63
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 6,152.33 4,606.60 6,358.34 5,568.78 4,594.31
รวมหนี้สิน 10,239.24 8,729.57 9,911.93 9,080.75 7,511.95
ทุนจดทะเบียน 1,117.21 1,117.21 1,117.21 992.01 992.01
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,091.20 1,091.20 1,091.21 992.01 992.01
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,484.16 1,484.16 1,484.16 1,484.16 1,484.16
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น - - - - -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 4,248.26 4,279.56 4,218.18 4,169.85 4,083.91
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - - -
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,794.40 6,855.66 6,794.92 6,646.02 6,560.08
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - - - 107.80
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ 1,919.64 3,597.89 4,438.11 4,546.81 3,064.50
รายได้อื่น 649.86 143.62 164.57 166.33 199.87
รวมรายได้ 2,569.50 3,741.51 4,602.69 4,713.14 3,264.37
ต้นทุนขาย 1,580.50 2,437.66 3,004.53 3,061.55 2,006.49
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 634.74 771.10 1,010.77 947.22 702.24
รวมค่าใช้จ่าย 2,217.08 3,226.91 4,039.36 4,032.68 2,727.64
EBITDA 549.15 666.89 773.95 856.09 672.09
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 196.73 152.30 210.62 175.63 135.36
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้ 352.42 514.60 563.33 680.46 536.73
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 30.07 232.72 177.45 305.92 233.25
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.21 0.16 0.31 0.24
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 471.85 725.04 966.83 2,046.41 177.16
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 468.70 -477.58 -1,726.40 -2,365.69 -331.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -527.42 -214.44 778.96 303.73 177.27
เงินสดสุทธิ 413.13 33.01 19.40 -15.55 23.23
เพิ่มเติม
ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.66 1.52 1.94 1.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -0.37 5.48 2.64 4.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.46 4.82 3.47 4.55
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.51 1.27 1.46 1.37
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.21 0.33 0.28 0.32
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 17.67 32.25 32.30 32.67
EBIT Margin (%) 13.72 13.75 12.24 14.44
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.17 6.22 3.86 6.49

แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
24 พ.ค. 2562 XD 99,194,889 1,091,205,066 1.00

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย -46.65 14.57 -2.39 48.37
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย -35.16 8.35 -1.86 52.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม -31.32 9.96 -2.34 44.38
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม -31.29 9.30 0.17 47.84
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -87.08 35.06 -42.00 31.16

ปรับข้อมูลเต็มปี
วงจรเงินสด 9M/2563  9M/2562  2562  2561 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 62.95 416.76 268.98 329.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 5.80 0.88 1.36 1.11
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 0.38 0.51 0.49 0.40
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 952.85 718.27 743.89 918.46
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) 7.99 14.02 10.92 18.74
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) 45.68 26.03 33.43 19.48
วงจรเงินสด (วัน) 912.97 693.12 711.82 900.09


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น