สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MJLF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
SET
CG Report:   -
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 26 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
7.20 10.80 / 5.75 - 0.59 3,300.00 2,376.00
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
15 ม.ค. 2564 17:08   ผู้เช่าหลักของกองทุนแจ้งของดเว้น ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าไอเย็น
29 ธ.ค. 2563 18:53   รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
18 ธ.ค. 2563 18:05   สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MJLF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน
01 ธ.ค. 2563 17:35   รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ (MJLF) ประจำปี 2564
24 พ.ย. 2563 18:47   แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 52 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน MJLF
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดการกองทุน/กองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
บริษัทผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน)
ทรัสตี -
ที่อยู่ เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2673-3999
เบอร์โทรสาร 0-2673-3900
URL -
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 26/06/2007 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 18/07/2550
ราคา IPO (บาท) 10.00 @พาร์10.00 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO N/A
พาร์ 10.00 บาท
การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม
วันที่มีผล 31/03/2552
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน SET  / อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในอาคารไลฟ์เอนเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์ ขนาดใหญ่ ได้แก่ อาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน และอาคารโครงการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต และสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของโครงการศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ ซูซูกิ อเวนิว รัชโยธิน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
% /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย  -
การถือครองหุ้นต่างด้าว
 -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 100.00%
การถือครองหุ้น NVDR  - (ณ วันที่ 26/01/2564)
5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
5 วัน - -0.88 0.65
20 วัน -7.69 -3.82 -9.31
60 วัน 15.20 13.04 -8.01
120 วัน -1.37 11.78 -12.58
YTD -8.28 -4.01 -12.13
P/E (X) - N/A 30.19
P/BV (X) 0.59 1.03 1.71
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) N/A 0.04 1.42

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@09 ธ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
1. บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 108,900,000 33.00
2. สำนักงานประกันสังคม 102,075,300 30.93
3. บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16,327,400 4.95
4. ธนาคารออมสิน 10,000,000 3.03
5. บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6,100,000 1.85
6. กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ 2,657,485 0.81
7. บริษัทโรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 1,727,393 0.52
8. นาย ประภาพ จินทนากร 1,704,800 0.52

สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติ YTD
26 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 330.00  330.00  330.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 2,376.00  2,590.50  3,663.00 
ราคา (บาท/หุ้น) 7.20  7.85  11.10 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.25  12.25  12.07 
P/BV (X) 0.59  0.64  0.92 
P/E (X)
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.06  4.23  4.31 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.08  0.47  0.72 
Beta 0.52  0.55  0.13 
มูลค่าหน่วยลงทุน/หน่วย (บาท) (ข้อมูล ณ วันที่ 26/01/2564) 
 
อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -8.28  -29.28  -10.48 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 10.73  9.84  7.82 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร N/A  N/A  N/A 
นโยบายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

การจ่ายปันผล
รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563 0.10 บาท 23 ธ.ค. 2563 เงินปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563 0.10 บาท 19 มิ.ย. 2563 เงินปันผล
01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.175 บาท 20 มี.ค. 2563 เงินปันผล
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562 0.185 บาท 19 ธ.ค. 2562 เงินปันผล
01 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 0.20 บาท 19 ก.ย. 2562 เงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 0.2125 บาท 20 มิ.ย. 2562 เงินปันผล
01 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.2125 บาท 22 มี.ค. 2562 เงินปันผล
01 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 0.215 บาท 19 ธ.ค. 2561 เงินปันผล
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 0.22 บาท 19 ก.ย. 2561 เงินปันผล
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561 0.22 บาท 20 มิ.ย. 2561 เงินปันผล
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.22 บาท 22 มี.ค. 2561 เงินปันผล
 
ผู้สอบบัญชี
(วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
นาย พิสิฐ ทางธนกุล/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว/บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต
ข้อมูลงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินลงทุน - สุทธิ 3,836.09 3,864.87 3,899.92 3,834.90 3,840.78
เงินสด 240.25 244.27 271.20 237.68 225.40
ลูกหนี้ 25.10 6.68 7.41 6.19 5.68
รวมสินทรัพย์ 4,247.16 4,128.75 4,190.96 4,091.85 4,073.05
เจ้าหนี้ 49.16 46.75 63.70 28.71 14.88
เงินมัดจำการเช่าและบริการ 88.18 88.44 86.83 87.60 83.17
รวมหนี้สิน 204.37 143.24 157.72 120.87 102.42
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม 742.79 685.50 733.24 670.98 670.63
สินทรัพย์สุทธิ 4,042.79 3,985.50 4,033.24 3,970.98 3,970.63
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย : บาท) - - - 12.03 12.03
เพิ่มเติม
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้จากเงินลงทุน 245.86 310.32 415.77 403.12 431.51
รายได้อื่น - - - - 8.54
รวมรายได้ 245.86 310.32 415.77 403.12 440.05
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 3.72 3.67 4.91 4.92 5.02
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.93 0.92 1.23 1.23 1.26
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 24.28 27.28 36.96 36.24 39.70
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9.45 12.17 17.39 11.57 12.30
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ 19.70 36.53 47.69 46.25 46.90
รวมค่าใช้จ่าย 182.89 92.14 147.26 107.49 114.75
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 62.97 218.18 268.51 295.62 325.30
เพิ่มเติม
งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 63.44 212.85 300.82 301.03 285.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -94.38 -206.25 -267.30 -288.75 -308.55
เงินสดสุทธิ -30.95 6.60 33.52 12.28 -23.52
เพิ่มเติม
แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
ไม่พบข้อมูล


การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
ไม่พบข้อมูล

Market Alert (ล่าสุด)
ไม่พบข้อมูล
เพิ่มเติม

เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
หลักทรัพย์อื่นๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
  - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
  - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
  -
 
ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น