สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
0.99 1.40 / 0.84 36.68 0.97 357.32 707.50
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
25 ธ.ค. 2563 12:32   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563 08:26   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
09 พ.ย. 2563 20:51   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2563 20:51   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ย. 2563 20:50   แต่งตั้งเลขานุการบริษัท
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2743-8787, 0-2743-8783
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.mitsibleasing.com
  รายงานประจำปี 2562
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/11/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/06/2562
ราคา IPO (บาท) 2.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่่อเช่าซื้อรถแท็กซี่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 06 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  81.93% 848 73.25% 1,023
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.00% (ณ วันที่ 20/01/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน 1.02 -0.75 -1.14
  20 วัน -3.88 -8.72 -8.84
  60 วัน -3.88 -22.76 -17.87
  120 วัน -6.60 -19.41 -20.11
  YTD -1.00 -4.53 -6.74
  P/E (X) 36.68 40.37 78.39
  P/BV (X) 0.97 1.34 1.85
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.12 0.37 0.43

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@05 พ.ค. 2563) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย 45,000,000 6.75
  2. นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 28,267,000 4.24
  3. น.ส. ชัญญา เชาวนทรงธรรม 22,500,000 3.37
  4. นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย 22,500,000 3.37
  5. นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย 22,500,000 3.37
  6. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 22,500,000 3.37
  7. นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย 22,500,000 3.37
  8. น.ส. ศิริพร ยงค์สงวนชัย 22,500,000 3.37
  9. น.ส. ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย 22,500,000 3.37
  10. นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล 21,850,000 3.28

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ
  2. นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ
  4. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ
  5. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ
  6. นาย อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สิงห์ชัย บุณยโยธิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  20 ม.ค. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 714.64  714.64  667.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 707.50  714.64  987.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 0.99  1.00  1.38 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.02  1.02  1.08 
  P/BV (X) 0.97  0.98  1.38 
  P/E (X) 36.68  37.05  16.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.80  33.13  165.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 0.43  1.04  19.85 
  Beta 0.60  0.62  0.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) -1.00  -27.60  -44.75 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 0.37  0.37  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.14  0.14 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 14.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.00397 บาท 19 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรพินท์ สินถาวรกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสด 33.49 49.90 22.56 16.51
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - - - -
  เงินลงทุนสุทธิ 4.29 5.04 4.83 2.62
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ 1,290.32 1,134.55 1,200.30 1,060.73
  - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 1,290.32 1,134.55 1,200.30 1,060.73
  - หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - - - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 21.29 18.46 20.13 18.15
  รวมสินทรัพย์ 1,471.83 1,289.37 1,338.68 1,174.04
  เงินรับฝาก - - - -
  เงินกู้ยืม 687.61 547.42 575.13 816.15
  - เงินกู้ยืมระยะสั้น 258.33 372.25 412.25 798.27
  รวมหนี้สิน 743.22 571.88 609.20 860.76
  ทุนจดทะเบียน 357.32 333.50 333.50 333.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 357.32 333.50 333.50 250.00
  - หุ้นบุริมสิทธิ - - - -
  - หุ้นสามัญ 357.32 333.50 333.50 250.00
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 317.91 317.91 317.91 -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2.74 2.74 2.74 2.74
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 50.63 63.34 75.33 60.54
  หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - - -
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 728.60 717.49 729.48 313.28
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 - 0.00 -
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 0.84 142.36 187.68 -
  - จากเงินให้สินเชื่อ - - - -
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 18.48 24.63 29.85 34.45
  - จากเงินรับฝาก - - - -
  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ -17.63 117.73 157.83 -34.45
  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 9.16 - - -
  โอนกลับขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ - - - -
  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 366.65 218.29 281.80 11.47
  ค่าธรรมเนียมและบริการรับ - - - 479.50
  กำไรจากเงินลงทุน - - - -
  กำไรจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 323.53 269.76 359.00 383.24
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - - - -
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - - - -
  - ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - - -
  - ขาดทุนจากเงินลงทุน - - - -
  - ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา - - - -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 15.78 65.42 79.59 70.79
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 8.10 54.80 65.99 56.77
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.10 0.11 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 
  9M/2562 
  (01/01/62 
  -30/09/62) 
  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -70.64 5.71 -39.06 -122.38
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.93 -7.79 -12.70 -9.05
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 87.50 35.47 57.81 129.27
  เงินสดสุทธิ 10.93 33.38 6.04 -2.17
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 2.67 9.63 12.66
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.17 6.46 6.33
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.21 15.19 14.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 พ.ค. 2563 XD 47,642,503 714,642,503 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 9M/2563  9M/2562  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้จากสินเชื่อ N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายเงินรับฝาก N/A N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -85.21 N/A N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น