สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน
MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจการเงิน
mai
CG Report:   
 
  ข้อมูล ณ วันที่ 12 เม.ย. 2564  
Price (บาท) 52 Week High/Low P/E (X) P/BV (X) Paid-up (ลบ.) Market Cap (ลบ.)
1.42 1.88 / 0.87 39.35 1.36 357.32 1,014.79
ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา หัวข้อข่าว
29 มี.ค. 2564 18:44   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19 มี.ค. 2564 08:37   แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
15 มี.ค. 2564 17:49   แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปลี่ยนรูปแบบการประจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11 มี.ค. 2564 19:25   แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
11 มี.ค. 2564 12:35   แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไข)
เพิ่มเติม

ข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่ เลขที่ 895-6 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2743-8787, 0-2743-8783
เบอร์โทรสาร -
URL http://www.mitsibleasing.com
  รายงานประจำปี 2563
วันที่ก่อตั้งบริษัท 12/11/2003 วันที่จดทะเบียนกับตลท. 11/06/2562
ราคา IPO (บาท) 2.50 @พาร์0.50 บาท
ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO
 • บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • พาร์ 0.50 บาท
  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด N/A

  ลักษณะธุรกิจ
  ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่่อเช่าซื้อรถแท็กซี่

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 13 มี.ค. 2563 06 มิ.ย. 2562
  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
  81.93% 848 73.25% 1,023
  การถือครองหุ้นต่างด้าว
   -
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00%
  การถือครองหุ้น NVDR  0.01% (ณ วันที่ 12/04/2564)
  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)
  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price) เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) เปรียบเทียบกลุ่มอุตสาหกรรม (%) เปรียบเทียบตลาด (%)
  5 วัน -11.25 -6.59 -6.73
  20 วัน 26.79 5.98 14.72
  60 วัน 43.43 -6.34 10.85
  120 วัน 35.24 -23.31 -2.40
  YTD 42.00 -9.08 6.32
  P/E (X) 39.35 N/A 90.10
  P/BV (X) 1.36 2.48 2.27
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 0.07 0.33 0.84

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@12 มี.ค. 2564) จำนวนหุ้น %
  1. นาย ดำรงค์ ยงค์สงวนชัย 48,214,285 6.75
  2. นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย 30,286,071 4.24
  3. นาย นิพนธ์ ยงค์สงวนชัย 27,595,842 3.86
  4. น.ส. ศิริเพ็ญ ยงค์สงวนชัย 26,488,942 3.71
  5. นาย ชรินทร์ ยงค์สงวนชัย 24,107,142 3.37
  6. น.ส. ศิริพร ยงค์สงวนชัย 24,107,142 3.37
  7. นาย นิรันดร์ ยงค์สงวนชัย 24,107,142 3.37
  8. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย 24,107,142 3.37
  9. นาง น้ำผึ้ง พิสิษฐ์กุล 23,410,713 3.28
  10. น.ส. ชัญญา เชาวนทรงธรรม 22,490,000 3.15

  คณะกรรมการ ตำแหน่ง
  1. นาย กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานกรรมการ
  2. นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
  3. นาย นิทัศน์ ยงค์สงวนชัย กรรมการ
  4. นาย ณัชชา ยงค์สงวนชัย กรรมการ
  5. นาย อรรถสิทธิ์ มั่งมี กรรมการ
  6. นาย อัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  7. นาย พงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  8. นาย ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  9. นาย สิงห์ชัย บุณยโยธิน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
  ข้อมูลสถิติ YTD
  12 เม.ย. 2564
  2563
  30 ธ.ค. 2563
  2562
  30 ธ.ค. 2562
  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) 714.64  714.64  667.00 
  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.) 1,014.79  714.64  987.16 
  ราคา (บาท/หุ้น) 1.42  1.00  1.38 
  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.05  1.02  1.08 
  P/BV (X) 1.36  0.98  1.38 
  P/E (X) 39.35  37.05  16.21 
  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%) 16.20  33.13  165.25 
  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.) 2.48  1.04  19.85 
  Beta 0.74  0.62  0.60 
   
  อัตราผลตอบแทน YTD  2563  2562 
  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%) 42.00  -27.60  -44.75 
  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%) 3.25  0.37  N/A 
  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร 0.10  0.14 
  นโยบายเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 14.00 : 1.00 หุ้น 19 พ.ค. 2563 หุ้นปันผล
  01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.00397 บาท 19 พ.ค. 2563 เงินปันผล
   
  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2020)
  นางสาว พรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรพินท์ สินถาวรกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว อรวรรณ โชติวิริยะกุล/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  นางสาว ฐิติมา พงศ์ไชยยง/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 31/12
  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด ไม่มีเงื่อนไข
  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสด 30.97 22.56
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ - -
  เงินลงทุนสุทธิ 1.00 1.00
  เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 1,223.94 1,200.30
   - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ 1,223.94 1,200.30
   - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - -
  ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ - -
  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 19.69 20.13
  รวมสินทรัพย์ 1,476.42 1,338.68
  เงินรับฝาก - -
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 684.65 575.13
  หนี้สินอื่น 39.61 23.49
  รวมหนี้สิน 727.85 609.20
  ทุนจดทะเบียน 357.32 333.50
  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 357.32 333.50
   - หุ้นบุริมสิทธิ - -
   - หุ้นสามัญ 357.32 333.50
  หุ้นทุนซื้อคืน - -
  หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - -
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น 2.74 2.74
  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 317.91 317.91
  กำไร(ขาดทุน)สะสม 70.60 75.33
  ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 748.57 729.48
  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.00 0.00
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  รายได้ดอกเบี้ย 0.94 187.68
  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 28.05 29.85
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ -27.11 157.83
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ - -
  ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ - -
  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ - -
  รายได้จากเงินปันผล - -
  กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - -
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน - -
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 430.00 359.00
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน - -
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ - -
  (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น -2.36 -
  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 34.49 79.59
  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 25.79 65.99
  กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.11
  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.) 2020 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 
  2019 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -61.57 -39.06
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -5.88 -12.70
  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 75.86 57.81
  เงินสดสุทธิ 8.41 6.04
  เพิ่มเติม
  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
  อัตราส่วนทางการเงิน 2563  2562 
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.49 12.66
  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.44 8.71
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.97 0.84
  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) 0.33 0.35
  อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.58 15.05

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD
  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล ประเภทรายการ หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง หุ้นเรียกชำระ(หุ้น) พาร์
  22 พ.ค. 2563 XD 47,642,503 714,642,503 0.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 2563  2562 
  อัตราการเปลี่ยนแปลงเงินให้สินเชื่อ N/A N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 19.78 N/A
  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ -60.92 N/A


  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล
  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์
  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ -

  หมายเหตุ - คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)
    - แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)
    - ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา
    -
   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  ข้อมูลจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น